Regeling identiteitskaarten BES

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000606584, houdende regels ter uitvoering van de Wet identiteitskaarten BES en het Besluit identiteitskaarten BES (Regeling identiteitskaarten BES)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De identiteitskaarten worden in het openbaar lichaam Bonaire afgegeven overeenkomstig het model dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 De identiteitskaarten worden in het openbaar lichaam Sint Eustatius afgegeven overeenkomstig het model dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

 • 3 De identiteitskaarten worden in het openbaar lichaam Saba afgegeven overeenkomstig het model dat als bijlage 3 bij deze regeling is gevoegd.

Hoofdstuk 2. Fotovereisten en nadere gegevens in de identiteitskaart

Artikel 3

 • 2 Indien betrokkene heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd, kan van die eis worden afgeweken.

 • 3 Indien op grond van objectief vast te stellen fysieke of medische redenen, door betrokkene niet kan worden voldaan aan alle eisen, kan van deze eisen worden afgeweken. Bij gerede twijfel aan de medische redenen kan van betrokkene worden verlangd, dat deze daartoe een door een bevoegde arts of medische instelling ondertekende verklaring overlegt.

Hoofdstuk 3. Administratieve maatregelen en beveiliging

Artikel 5

 • 1 Het bestellen en in ontvangst nemen van zendingen blanco identiteitskaarten geschiedt door ambtenaren die ingevolge de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 bevoegd zijn tot het bestellen en in ontvangst nemen van zendingen blanco noodpaspoorten en laissez-passer’s.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, draagt er zorg voor dat de aflevering plaatsvindt in de kluis die ook gebruikt wordt voor de aflevering van reisdocumenten, als bedoeld in de Paspoortwet, of in een kluis die aan dezelfde voorwaarden voldoet. Indien aflevering in de kluisruimte niet mogelijk of niet doelmatig is, vindt aflevering plaats in een voor het publiek afgesloten ruimte zo dicht mogelijk bij de kluis.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, controleert direct of de zending voor de gezaghebber bestemd is, afwijkingen vertoont, beschadigd is of dat er documenten ontbreken. Indien dit het geval is, wordt het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiervan direct in kennis gesteld.

 • 4 Na controle van de zending wordt deze veilig gesteld. Indien de aflevering niet aan de kluis geschiedt, ziet de ambtenaar die de zending in ontvangst heeft genomen erop toe, dat deze na controle direct in de kluis wordt opgeslagen.

Artikel 6

 • 1 De blanco identiteitskaarten worden in volgorde van de nummers verbruikt.

 • 2 Blanco identiteitskaarten die onjuist blijken te zijn vervaardigd of zijn beschadigd worden op beveiligde wijze aan het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden.

Artikel 7

De vernietiging van een ingeleverde identiteitskaart geschiedt door het document op gecontroleerde wijze te verbranden of te versnipperen, zodat reconstructie van de identiteitskaart niet meer mogelijk is.

Hoofdstuk 4. Kosten en afdracht aan het rijk

Artikel 9

 • 1 Voor iedere door de minister geleverde blanco identiteitskaart zijn de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan het Rijk een bedrag aan kosten verschuldigd van USD 3,00.

 • 2 Geen kosten zijn verschuldigd voor blanco identiteitskaarten die niet op de juiste wijze zijn vervaardigd.

Artikel 10

 • 1 De minister stelt per kwartaal het bedrag vast van de kosten die door het openbaar lichaam aan het Rijk moeten worden afgedragen.

 • 2 De vaststelling van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, geschiedt aan de hand van het aantal in het desbetreffende kwartaal geleverde blanco identiteitskaarten, verminderd met het aantal in het desbetreffende kwartaal teruggezonden blanco identiteitskaarten die niet op de juiste wijze zijn vervaardigd.

 • 3 De minister zendt binnen vier weken na afloop van een kwartaal een factuur aan het openbaar lichaam, waarin het overeenkomstig het tweede lid vastgestelde bedrag van de aan het Rijk af te dragen kosten wordt vermeld.

 • 4 De afdracht van de aan het Rijk verschuldigde kosten geschiedt uiterlijk binnen vier weken na de verzending van de factuur, bedoeld in het derde lid, door middel van automatische incasso van een door het openbaar lichaam daartoe geopende bankrekening.

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11

 • 1 Een identiteitskaart die in Bonaire is afgegeven voor de inwerkingtreding van deze regeling behoudt de geldigheidsduur die daarin is vermeld.

 • 2 Een identiteitskaart die in Sint Eustatius of Saba is afgegeven voor de inwerkingtreding van deze regeling behoudt tot 1 juli 2011 de geldigheidsduur die daarin is vermeld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage 1. bij de Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000606584, houdende regels ter uitvoering van de Wet identiteitskaarten BES en het Besluit identiteitskaarten BES (Regeling identiteitskaarten BES), zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze regeling

Bijlage 247228.png
Bijlage 247229.png

Bijlage 2. bij de Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000606584, houdende regels ter uitvoering van de Wet identiteitskaarten BES en het Besluit identiteitskaarten BES (Regeling identiteitskaarten BES), zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van deze regeling

Bijlage 247230.png
Bijlage 247231.png

Bijlage 3. bij de Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000606584, houdende regels ter uitvoering van de Wet identiteitskaarten BES en het Besluit identiteitskaarten BES (Regeling identiteitskaarten BES), zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van deze regeling

Bijlage 247232.png
Bijlage 247233.png
Naar boven