Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES

§ 1. De verkrijging van de bevoegdheid als apotheker

Artikel 1

 • 1 Tot de uitoefening van de artsenijbereidkunde in haar volle omvang als apotheker zijn bevoegd:

  • a. zij, die de hoedanigheid van apotheker hebben verkregen op de wijze zoals voorgeschreven in de terzake in Nederland geldende wettelijke bepalingen;

  • b. zij, die beschikken over een getuigschrift genoemd in bijlage V, onder 5.6.2 van richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

  • c. zij, die beschikken over een getuigschrift genoemd in de bijlage bij dit besluit, voor zover het getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen na de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien deze is afgegeven door de daartoe bevoegde opleidingsinstelling;

  • d. zij, die op aanvrage van Onze Minister een verklaring hebben gekregen, inhoudende dat zij op basis van de door hen genoten opleiding vakbekwaam worden geacht om de artsenijbereidkunde uit te oefenen.

Artikel 2

 • 1 Onze Minister kan zich voor het afgeven van de in artikel 1a, onderdeel d, bedoelde verklaring laten adviseren door een bij ministeriële regeling aangewezen commissie.

 • 2 Bij de aanvrage bedoeld in artikel 1, onderdeel d, worden de bij ministeriële regeling aangewezen gegevens overgelegd.

Artikel 8

Zij, die de bevoegdheid tot uitoefening der artsenijbereidkunde als apotheker op een der wijzen als bedoeld in dit besluit hebben verkregen, leggen, voordat zij als zodanig worden ingeschreven, in handen van de gezaghebber van het betrokken openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba de volgende eed (belofte) af: «Ik zweer (beloof), dat ik de artsenijbereidkunde volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijn verklaring als getuige of deskundige in rechten gevorderd, of ik anderszins tot het geven van mededeling door de wet verplicht wordt. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (dat beloof ik)».

§ 2. De verkrijging der bevoegdheid als apothekersassistent

Artikel 9

Tot de uitoefening van de artsenijbereidkunde als apothekersassistent zijn bevoegd zij, die met goed gevolg het examen van apothekersassistent hebben afgelegd, zoals voorgeschreven in de terzake in Nederland, geldende wettelijke regelingen.

Artikel 14

Zij, die de bevoegdheid tot uitoefening van de artsenijbereidkunde als apothekersassistent op een der wijzen als bedoeld in dit besluit hebben verkregen, leggen voordat zij als zodanig worden ingeschreven, in handen van de gezaghebber van het betrokken openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba de eed (belofte) af als omschreven in artikel 8.

§ 3. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 16

Degene die tot het moment van inwerkingtreding van dit besluit op grond van de tot dan toe geldende wet- en regelgeving als apotheker of als apothekersassistent beschikte over de bevoegdheid de artsenijbereidkunst in haar volle omvang uit te oefenen en die niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 1 van dit besluit, mag na de inwerkingtreding van dit besluit, tot een bij ministeriële regeling nader te bepalen datum, de artsenijbereidkunst blijven uitoefenen.

Artikel 17

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES.

Bijlage bij het Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES.

Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de farmacie

Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

Bijbehorend certificaat

Referentiedatum

Ísland

Próf í lyfjafræđi

Háskóli Íslands

 

1 Januari 1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

1 Mei 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm.

Universitetsfakultet

 

1 Januari 1994

Zwitserland

Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, Eidgenössisch diplomierter Apotheker, Titolare di diploma federale di farmacista

Département fédéral de l’intérieur

   
Terug naar begin van de pagina