Besluit geneeskunde BES

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit geneeskunde BES

Artikel 1

 • 1 Uitoefening van de geneeskunde, waaronder wordt verstaan het verlenen van genees- heel-, verlos- of tandheelkundige raad of bijstand als beroep, is alleen geoorloofd aan degenen die de bevoegdheid daartoe volgens artikel 2 bezitten.

 • 2 Onder het verlenen van raad of bijstand in het vorige lid bedoeld, wordt begrepen het als beroep onderzoeken van een orgaan of een deel van het menselijk lichaam, welk orgaan of welk deel in zijn werking tekort schiet of een ander gebrek vertoont, zomede het als beroep aanraden van een middel om aan een zodanig tekort of gebrek tegemoet te komen.

 • 3 Het toepassen van heilgymnastiek en massage op aanwijzing van en in geregeld overleg met een geneeskundige wordt, voorzover zulks volgens het eerste en het tweede lid van dit artikel wél het geval zou zijn, niet geacht te behoren tot de uitoefening van de geneeskunde, evenmin als het verstrekken van brillen en brilleglazen op voorschrift van een geneeskundige.

 • 4 In dit besluit wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

 • 1 Tot de uitoefening van de geneeskunde in haar volle omvang zijn bevoegd:

  • a. zij, die de hoedanigheid van arts hebben verkregen op de wijze zoals voorgeschreven in de terzake in Nederland geldende wettelijke bepalingen;

  • b. zij, die beschikken over een getuigschrift genoemd in bijlage V, onder 5.1.1 van de richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

  • c. zij, die beschikken over een getuigschrift genoemd in de bijlage bij dit besluit, voor zover het getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen na de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien deze is afgegeven door de daartoe bevoegde opleidingsinstelling;

  • d. zij, die op aanvrage van Onze Minister een verklaring hebben gekregen, inhoudende dat zij op basis van de door hen genoten opleiding vakbekwaam worden geacht om de geneeskunst uit te oefenen.

Artikel 2a

 • 1 Onze Minister kan zich voor het afgeven van de in artikel 2, onderdeel d, bedoelde verklaring laten adviseren door een bij ministeriële regeling aangewezen commissie.

 • 2 Bij de aanvrage bedoeld in artikel 2, onderdeel d, worden de bij ministeriële regeling aangewezen gegevens overgelegd.

Artikel 3

 • 1 Indien door onvoorziene omstandigheden een tekort aan geneeskundige hulp in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba is ontstaan, kan Onze Minister, het bestuurscollege van het betreffende openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba gehoord aan geneeskundigen, hoewel niet bevoegd volgens artikel 2, doch die na afgelegd examen het recht tot uitoefening van de geneeskunde in haar volle omvang in een ander land hebben verkregen, vergunning verlenen tot die uitoefening onder bepaalde voorwaarden.

 • 2 Onze Minister kan aan de vergunning een bepaalde termijn verbinden.

Artikel 4

 • 1 Onze Minister kan aan geneeskundigen, hoewel niet bevoegd volgens artikel 2, doch die na afgelegd examen het recht tot uitoefening van de geneeskunde in haar volle omvang in een ander land hebben verkregen, vergunning verlenen tot die uitoefening ten behoeve van de opvarenden van in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba thuis behorende schepen, of ten behoeve van bij in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba hun bedrijf uitoefenende maatschappijen, werkzaam personeel en hun bloed- of aanverwanten die recht kunnen doen gelden op vrije geneeskundige behandeling vanwege de betrokken maatschappij.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde vergunning moet jaarlijks bij Onze Minister worden aangevraagd.

Artikel 5

 • 1 Alvorens de praktijk uit te oefenen doen de geneeskundigen hun bewijs van bevoegdheid viseren door een door Onze Minister aangewezen ambtenaar, en leggen zij in handen van de gezaghebber van het betrokken openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba de volgende eed (belofte) af:

  «Ik zweer (beloof) dat ik de geneeskunde, volgens de daarop gestelde wettelijke bepalingen, naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen, en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijn verklaring als getuige of deskundige in rechten wordt gevorderd, of ik anderszins tot het geven van mededeling door een algemene verordening verplicht wordt. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat beloof Ik)».

 • 2 De door Onze Minister aangewezen ambtenaar doet aan de Inspectie gezondheidszorg en jeugd de gegevens toekomen van een geneeskundige wiens bewijs van bevoegdheid door hem ingevolge het eerste lid is geviseerd.

Artikel 6

Alleen de geneeskundige mag binnen de grenzen zijner bevoegdheid in het openbaar aankondigen, dat hij de geneeskunde uitoefent, en een titel voeren, die hem aan het publiek als zodanig aanwijst.

Artikel 7

 • 1 Onverminderd de aansprakelijkheid voortvloeiende uit andere regelgeving, wordt overtreding van enige bepaling van dit besluit gestraft met een geldboete van ten hoogste de eerste categorie.

 • 2 De feiten bij dit besluit strafbaar gesteld, worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 8

Degene die tot het moment van inwerkingtreding van dit besluit op grond van de tot dan toe geldende wet- en regelgeving beschikte over de bevoegdheid de geneeskunde uit te oefenen en die niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 2 van dit besluit, mag na de inwerkingtreding van dit besluit, tot een bij ministeriële regeling nader te bepalen datum, de geneeskunde blijven uitoefenen.

Artikel 8a

Het verstrekken van brillen en brilleglazen uitsluitend door het met behulp van letterproeven en brillendoos uitzoeken van de verlangde glazen, door degenen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hiervan hun beroep maken, wordt niet geacht te behoren tot de uitoefening der geneeskunde als bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 1.

Bijlage behorende bij het Besluit geneeskunde BES

Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de geneeskunde

Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

Bijbehorend certificaat

Referentie-datum

Ísland

Embættispróf í læknisfræđi, candidatus medicinae (cand. med.)

Háskóli Íslands

Vottorđ um viđbótarnám (kandidatsár) útgefiđ af Heilbrigđis- og tryggingamála-ráđuneytinu

1 Januari 1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

1 Mei 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

candidatus medicinae, short form cand.med.

Medisinsk universitetsfakultet

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet

1 Januari 1994

Zwitserland

Titulaire du diplôme fédéral de médecin, Eidgenössisch diplomierter Artz, Titolare di diploma federale di medico

Département fédéral de l’intérieur

   
Terug naar begin van de pagina