Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (invoering experiment verlaging leeftijdseisen voor buschauffeurs)

[Regeling vervallen per 16-09-2017.]
Geldend van 01-11-2011 t/m 15-09-2017

Besluit van 7 september 2010, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van een experiment met de verlaging van de leeftijdseisen voor buschauffeurs (Tijdelijk besluit buschauffeurs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 juni 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/890 sector AWW Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 151e, eerste lid, en artikel 186, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 2010, nr. W09.10.0260/IV);

Gezien het nader rapport van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 31 augustus 2010 nr. CEND/HDJZ-2010/1242 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 16-09-2017]

Dit besluit blijft, nadat het is vervallen, van toepassing op:

  • a. bestuurders, die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet bereikt hebben en het rijbewijs voor de rijbewijscategorie D voorafgaand aan het vervallen van dit besluit hebben verkregen;

  • b. degene aan wie rijonderricht wordt gegeven als bedoeld in artikel 173d.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 september 2010

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de zevenentwintigste september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina