Besluit televisie- en radioreclame voor sterke drank BES

Geldend van 17-02-2011 t/m heden

Besluit televisie- en radioreclame voor sterke drank BES

Artikel 1

Voor de toepassing van deze algemene maatregel van bestuur wordt verstaan onder «sterke drank»:

 • (a) drank, die bij een temperatuur van vijftien graden van de honderddelige schaal meer dan een en twintig volumen procenten alcohol bevat;

 • (b) onvermengde, door overhaling verkregen alcoholhoudende drank, alsmede likeur en bitter, voor zover niet reeds vallende onder de onder (a) bedoelde definitie van sterke drank.

Artikel 2

 • 1 Reclame boodschappen voor sterke drank mogen niet gericht zijn tot minderjarigen.

 • 2 Reclame boodschappen voor sterke drank mogen slechts uitgezonden worden tussen 22.00 en 01.00 uur.

Artikel 3

De tijdsduur van een reclame boodschap voor sterke drank mag nimmer de duur van 60 seconden overschrijden, terwijl tussen twee zodanige boodschappen tenminste 10 minuten moeten verlopen.

Artikel 5

 • 1 Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 geldt evenzeer voor het indirect aanprijzen van sterke drank.

 • 2 Onder indirect aanprijzen van sterke drank wordt onder meer verstaan:

  • het aanprijzen van niet- of zwak-alcoholhoudende drank tezamen met sterke drank;

  • het uitloven van sterke drank als prijs of geschenk;

  • het aanbieden van geschenken of prijzen ter stimulering van de verkoop van sterke drank.

Artikel 6

Een ontheffing die is verleend op grond van artikel 2, derde lid, van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 24ste november 1972 ter uitvoering van artikel 5, lid 1, onder f, van de Televisie-landsverordening (P.B. 1971, no. 33) (P.B. 1972, no. 237) of op grond van het Besluit televisie- en radioreclame voor sterke drank BES, geldt tot en met een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het Mediabesluit BES.

Terug naar begin van de pagina