Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES

Artikel 1

Dit besluit is niet van toepassing op de bedienaren van de godsdienst en de godsdienstleraren.

Artikel 4

  • 2 Indien de ambtenaar op de dag bedoeld in het voorgaande lid krachtens de ter zake voor hem geldende wettelijke bepalingen in het genot is van dan wel aanspraak heeft op verlof of vakantie, wordt het ontslag aan hem verleend in aansluiting op het einde daarvan, met dien verstande dat het verlof of de vakantie waarop hij nog aanspraak heeft ingaat op de dag bedoeld in het voorgaande lid.

Artikel 6

  • 1 De arbeidsovereenkomst met een werknemer van een rechtspersoon die door een openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba in het leven geroepen is en in financieel opzicht tot zulk een lichaam in een bijzondere verhouding staat, eindigt uiterlijk met ingang van de dag waarop de betrokkene op grond van artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES recht heeft op ouderdomspensioen.

  • 2 Indien een werknemer als bedoeld in het eerste lid, op de in dat lid bedoelde dag krachtens de terzake voor hem geldende wettelijke of in de arbeidsovereenkomst opgenomen bepalingen in het genot is dan wel aanspraak heeft op verlof of vakantie, eindigt de arbeidsovereenkomst in aansluiting op het einde daarvan, met dien verstande dat het verlof of de vakantie waarop hij nog aanspraak heeft, ingaat op de in het eerste lid bedoelde dag.

  • 3 Bij algemene maatregel van bestuur, indien het een werknemer van een door een openbaar lichaam in het leven geroepen rechtspersoon betreft, en bij ministeriële regeling, in de overige gevallen kunnen een of meer rechtspersonen worden aangewezen waarop het eerste en tweede lid niet van toepassing is.

Terug naar begin van de pagina