Tijdelijke vrijstelling Basamid cleanstart ter bestrijding van stengelaaltjes in de teelt van bloembollen

[Regeling vervallen per 16-10-2010.]
Geldend van 23-09-2010 t/m 15-10-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2010, nr. 151451 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de bloembollenteelt tegen stengelaaltjes door een aanvullende grondontsmetting (Tijdelijke vrijstelling Basamid cleanstart ter bestrijding van stengelaaltjes in de teelt van bloembollen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gezien het verzoek van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van 26 augustus 2010;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-10-2010]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Basamid Cleanstart ter bestrijding van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in de teelt van bloembollen.

Artikel 2

[Vervallen per 16-10-2010]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 16-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 16 oktober 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 16-10-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling Basamid Cleanstart ter bestrijding van stengelaaltjes in de teelt van bloembollen. Het zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 16-10-2010]

Gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 16-10-2010]

Algemeen

[Vervallen per 16-10-2010]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik van het middel Basamid Cleanstart (toelatingsnummer 13213) als grondontsmettingsmiddel in de teelt in de vollegrond van bloembollen, ingeval van een officiële besmetverklaring met het quarantaine organisme stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci), teneinde een teeltverbod van voor stengelaaltjes vatbare (bloem)bolgewassen, opgelegd door de Plantenziektenkundige Dienst, op te heffen.

Het middel mag normaliter slechts eenmaal per drie jaren worden toegepast en slechts in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus.

Werkwijze

[Vervallen per 16-10-2010]

Ingeval van een door de Plantenziektenkundige Dienst opgelegd teeltverbod kan één extra behandeling worden uitgevoerd in de periode tot en met 15 oktober 2010.

Daarbij dienen voor het overige de gebruiksvoorschriften gegeven door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij de toelating met kenmerk 13213, te worden nageleefd.

Terug naar begin van de pagina