Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2012

Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Onze Minister is bevoegd geschillen tussen concessiehouders te beslechten. De beslissing van Onze Minister is voor partijen bindend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien de houders van een concessie een geschil hebben, kunnen zij zich onder opgaaf van redenen schriftelijk richten tot Onze Minister met het verzoek hieromtrent een beslissing te nemen. Een zodanig verzoek wordt ingediend bij Onze Minister.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Binnen één maand na de indiening van het verzoek om een beslissing verstrekken beide partijen Onze Minister alle gegevens die benodigd zijn om beslissing te kunnen nemen.

  • 2 Indien Onze Minister niettemin de verstrekte gegevens onvoldoende acht, verzoekt hij de betrokken partij binnen twee weken aanvullende informatie te verstrekken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Onze Minister toetst een geschil inzake de voorwaarden waaronder de koppeling van infrastructuur kan plaatsvinden dan wel geen medewerking wordt verleend voor een dergelijke koppeling in ieder geval aan de volgende uitgangspunten:

  • a. de voorwaarden voor koppeling dienen non-discriminatoir te zijn; dat wil zeggen dat koppelingen steeds in overeenkomstige situaties tegen overeenkomstige voorwaarden en tarieven worden aangeboden;

  • b. de voorwaarden voor koppeling dienen transparant te zijn en de tarieven voor koppeling dienen niet gebundeld te worden; dat wil zeggen dat de tarieven waartegen koppeling wordt aangeboden, in uitgesplitste vorm worden voorgelegd, zodat netwerkelementen en -diensten die niet nodig zijn of gewenst worden voor de desbetreffende koppeling, vermeden kunnen worden; en

  • c. de vergoedingen voor koppeling, als onderdeel van de voorwaarden, dienen kostengeoriënteerd te zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Binnen drie maanden na de indiening van het verzoek neemt Onze Minister een beslissing.

  • 2 Indien Onze Minister van oordeel is dat de in artikel 5 bedoelde voorwaarden voor aansluiting onredelijk zijn dan wel dat de medewerking voor koppeling had moeten worden verleend, kan Onze Minister een aanwijzing als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet geven. De houder van de concessie is verplicht deze aanwijzing op te volgen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES.

Terug naar begin van de pagina