Besluit huwelijksgoederenregister BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit huwelijksgoederenregister BES

Artikel 1

  • 1 Wanneer een inschrijving wordt verlangd in het huwelijksgoederenregister, moeten de volgende stukken aan de griffier worden overgelegd:

  • 3 Van een verklaring van de echtgenoten dat zij wensen dat de scheiding van tafel en bed door verzoening zal ophouden te bestaan, bedoeld in artikel 177 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES, maakt de griffier een akte op, die de echtgenoten in persoon of bij gevolmachtigde ondertekenen.

  • 4 Indien de in het tweede en derde lid genoemde gevolmachtigde niet advocaat of notaris is, moet een authentieke of onderhandse volmacht worden overgelegd. Een onderhandse volmacht wordt aan de akte gehecht.

Artikel 2

Een verlenging overeenkomstig artikel 106 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES van de termijn voor het doen van afstand wordt door de griffier ambtshalve in het register aangetekend.

Artikel 3

  • 1 Voor elk echtpaar te wiens aanzien een inschrijving geschiedt, wordt een kaart en zo nodig een omslag aangehouden, vermeldende naam en voornamen van de man en van de vrouw, alsmede plaats en datum van de huwelijksvoltrekking.

  • 2 Op de kaart worden de inschrijvingen, met vermelding van hun dagtekening, aangebracht en door de griffier ondertekend.

  • 4 De kaarten dragen een nummer en worden gerangschikt in alfabetische volgorde naar de geslachtsnaam van de man. Het nummer van de kaart wordt op het omslag aangebracht.

Artikel 4

De griffier is verplicht aan ieder kosteloos inzage van het register te verstrekken. Hij is voorts verplicht om aan ieder een uittreksel uit het register te verstrekken.

Terug naar begin van de pagina