Besluit curateleregister BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit curateleregister BES

Artikel 1

In het ingevolge artikel 391 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, berustende openbaar register wordt aantekening gehouden van de volgende rechtsfeiten:

Artikel 2

Voor zover de in artikel 1 genoemde feiten de griffier van het gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet ambtshalve bekend zijn, zullen de griffiers die deze ambtshalve hebben vernomen, hem daarvan onverwijld mededeling doen.

Artikel 3

  • 1 Elke kaart van het register bevat slechts de gegevens met betrekking tot de onder curatele of provisioneel bewind gestelde persoon wiens naam en voornamen aan het hoofd daarvan staan vermeld.

  • 2 Wanneer een kaart geheel beschreven is, wordt, zo nodig, voor dezelfde persoon een nieuwe kaart met hetzelfde hoofd aangelegd. Op elk der kaarten wordt aangegeven hoeveel kaarten van de betrokken persoon in het register zijn opgenomen.

Artikel 4

Elke inschrijving in het register wordt door de griffier van het gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ondertekend en van dagtekening voorzien.

Artikel 5

Het kaartregister wordt in alfabetische volgorde aangehouden. Onze Minister van Justitie kan hieromtrent nadere voorschriften geven.

Artikel 6

  • 1 Binnen de eerste drie maanden van elk kalenderjaar worden de kaarten betreffende degenen die in het vorige kalenderjaar honderdtien jaar geleden geboren waren uit het register gelicht.

  • 2 Deze kaarten worden, per jaar in alfabetische volgorde gerangschikt, ter griffie bewaard.

Artikel 7

  • 1 De griffier is verplicht aan ieder kosteloos inzage van het register te verstrekken. Hij is voorts verplicht om tegen betaling aan ieder een uittreksel uit het register te verstrekken.

  • 2 Het eerste lid is mede van toepassing op de inzage en de verstrekking van uittreksels van kaarten die reeds overeenkomstig artikel 6, eerste lid, uit het register zijn gelicht.

Terug naar begin van de pagina