Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES

§ 2. Opgedragen diensten

Artikel 2

De opgedragen diensten met betrekking tot het directe transport van gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet, omvatten de in de navolgende paragrafen omschreven vaste telecommunicatiedienst, mobiele telecommunicatiedienst en langeafstandstelecommunicatiedienst.

Artikel 3

De opgedragen diensten, bedoeld in artikel 2, kunnen naar hun aard en omvang in een concessie worden beperkt tot één of meer van deze diensten dan wel delen daarvan.

§ 3. Vaste telecommunicatiedienst

Artikel 4

Onder vaste telecommunicatiedienst wordt verstaan de dienst met betrekking tot het transport van gegevens via de vaste telecommunicatie-infrastructuur van de houder van de concessie voor:

 • a. direct of indirect uitgaande en binnenkomende nationale of nationale en internationale gesprekken, met behulp van een nummer uit een nummerplan als bedoeld in artikel 44e, eerste lid, van de wet, en

 • b. toegang tot het internet en derhalve connectiviteit met vrijwel alle eindpunten van het internet, ongeacht de gebruikte netwerktechnologie en eindapparatuur.

§ 4. Mobiele telecommunicatiedienst

Artikel 5

Onder mobiele telecommunicatiedienst wordt verstaan de dienst met betrekking tot het transport van gegevens via de mobiele telecommunicatie-infrastructuur van de houder van de concessie voor:

 • a. direct of indirect uitgaande en binnenkomende nationale of nationale en internationale gesprekken, met behulp van een nummer uit een nummerplan als bedoeld in artikel 44e, eerste lid, van de wet, en

 • b. toegang tot het internet en derhalve connectiviteit met vrijwel alle eindpunten van het internet, ongeacht de gebruikte netwerktechnologie en eindapparatuur.

§ 5. Langeafstandstelecommunicatiedienst

Artikel 6

Onder langeafstandstelecommunicatiedienst wordt verstaan de dienst met betrekking tot het transport van gegevens via de vaste telecommunicatie-infrastructuur of de mobiele telecommunicatie-infrastructuur in een openbaar lichaam, naar een aansluitpunt of een gebruiker van zijn keuze buiten dat openbaar lichaam, voor:

 • a. direct of indirect uitgaande en binnenkomende nationale of nationale en internationale gesprekken, met behulp van een nummer uit een nummerplan als bedoeld in artikel 44e, eerste lid, van de wet, en

 • b. toegang tot het internet en derhalve connectiviteit met vrijwel alle eindpunten van het internet, ongeacht de gebruikte netwerktechnologie en eindapparatuur.

§ 6. Overige bepalingen

Artikel 9

Tot de in de paragrafen 2 tot en met 5 omschreven diensten behoren de opslag en de bewerking van gegevens, doch slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het direct transport van gegevens en de hierbij behorende processen.

Artikel 10

 • 1 Tot de in de paragrafen 3 tot en met 5 omschreven diensten behoren in ieder geval de volgende activiteiten:

  • a. de lever- en aansluitplicht, waaronder wordt verstaan het tot stand brengen van aansluitingen op de telecommunicatie-infrastructuur waarmede de bedoelde dienst wordt geleverd alsmede het opheffen van storingen daarin;

  • b. de koppeling, waaronder wordt verstaan het door de houder van een concessie verbinden van de onder diens verantwoordelijkheid vallende telecommunicatie-infrastructuur met die welke valt onder de verantwoordelijkheid van een andere concessiehouder ten behoeve van de dienstverlening die aan deze concessiehouder is opgedragen alsmede het ter beschikking stellen van deze infrastructuur;

  • c. de routering, waaronder wordt verstaan de verwerking van het adres van de bestemming;

  • d. de verbindingsopbouw, waaronder wordt verstaan het tot stand brengen van de relatie tussen aansluitpunten;

  • e. de tarifering, waaronder wordt verstaan het bijhouden van de gebruikskosten;

  • f. het bestandsbeheer, waaronder wordt verstaan het beheren van de gegevens van de aansluitingen;

  • g. de incasso, waaronder wordt verstaan het verrekenen van de aansluit- en gebruikskosten.

 • 2 Tot de in het eerste lid bedoelde activiteiten behoren tevens het verstrekken van faciliteiten die ten nauwste verband houden met de verbindingsopbouw, routering en tarifering.

 • 3 Tot de in de paragrafen 3 tot en met 5 omschreven diensten behoren mede de opslag en bewerking van gegevens, doch slechts voor zover dit plaatsvindt voor het directe transport van gegevens en de hierbij behorende processen.

Artikel 12

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES.

Naar boven