Besluit Lloyd’s Underwriters BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012

Besluit Lloyd’s Underwriters BES

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Lloyd’s Underwriters die namens de leden van de te Londen, Verenigd Koninkrijk, gevestigde Corporation of Lloyd’s het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen, worden voor de toepassing van de wet te zamen als een verzekeraar aangemerkt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Voorzover in dit besluit geen bijzondere regelen ten aanzien van Lloyd’s Underwriters worden gesteld, houdt de Bank bij de toepassing van de voorschriften, opgenomen in de wet en de daarop berustende besluiten, rekening met de bijzondere struktuur en bedrijfsvoering van Lloyd’s Underwriters.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

Tot het schadeverzekeringsbedrijf, tot de uitoefening waarvan Lloyd’s Underwriters een vergunning behoeven, worden gerekend de overeenkomsten van direkte schadeverzekering die door of namens hen zijn gesloten met verzekeringnemers die in een openbaar lichaam woonachtig of gevestigd zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

In afwijking van Artikel 26, zesde lid, van de wet stelt de Bank de modellen vast van de staten die Lloyd’s Underwriters ingevolge Artikel 26, eerste lid, van de wet jaarlijks moeten indienen bij de Bank. De Bank stelt tevens vast, welke staten openbaar worden gemaakt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

Ter voldoening aan de in Artikel 27, tweede lid, van de wet neergelegde verplichting tot indiening bij de Bank van de jaarrekening en het jaarverslag, dienen Lloyd’s Underwriters jaarlijks hun algemene verslag vergezeld van hun algemene resultatenrekeningen (global report and accounts) over het laatst afgesloten boekjaar bij de Bank in. Daarbij wordt een verklaring gevoegd dat voor iedere betrokken Lloyd’s Underwriters een verklaring van een externe deskundige als bedoeld in artikel 121 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES is afgegeven, waaruit blijkt dat de uit de uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf voortvloeiende aansprakelijkheid volledig door waarden is gedekt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

Bij het programma van werkzaamheden, bedoeld in Artikel 12, eerste lid, van de wet voegen Lloyd’s Underwriters, in afwijking van Artikel 4 van het Besluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf BES de in Artikel 6 bedoelde stukken over elk van de laatste drie afgesloten boekjaren.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Lloyd’s Underwriters BES.

Terug naar begin van de pagina