Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES

Artikel 1

Uit het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties kunnen gegevens of inlichtingen worden versterkt aan van overheidswege aangewezen meldpunten in of buiten het Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt en die eveneens de bevoegdheid hebben tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen aan het Meldpunt.

Artikel 2

Voor de gegevensuitwisseling met meldpunten binnen het Koninkrijk, wordt tussen de bij de uitwisseling betrokken meldpunten een overeenkomst tot stand gebracht, waarin nadere voorwaarden en bepalingen worden opgenomen met het oog op een behoorlijke gegevensuitwisseling.

Artikel 3

De gegevens of inlichtingen, bedoeld in artikel 1, worden niet verstrekt indien naar het oordeel van de beheerder van het register, bedoeld in artikel 4 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede het rechtmatig gebruik van de verstrekte gegevens, niet is gewaarborgd.

Artikel 4

 • 1 De gegevens of inlichtingen worden steeds verstrekt onder de algemene voorwaarden dat:

  • a. deze slechts zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt;

  • b. de verstrekte gegevens of inlichtingen in het ontvangende land niet kunnen dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of bewijs ter zake van een telastelegging wegens het witwassen van geld of een daaraan ten grondslag liggend misdrijf door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt dan wel de persoon, werkzaam voor die instelling;

  • c. de bescherming ingevolge artikel 15 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES ook in het ontvangende land geboden wordt.

Artikel 5

Gegevens worden slechts verstrekt, indien dit onvermijdelijk is, met het oog op een juiste beantwoording van de door een buitenlands meldpunt gestelde vraag. Daarbij wordt een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid van het gegeven vermeld.

Artikel 6

Als gegevens, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel f, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, worden aangewezen:

 • a. de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd, voor zover deze informatie beschikbaar is;

 • b. de omvang, bestemming en herkomst van de bij de transactie betrokken gelden, edele metalen of andere waarden;

 • c. een omschrijving van de bij de transactie betrokken zaken van grote waarde.

Artikel 7

 • 1 Een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie wordt onverwijld gemeld aan het Meldpunt nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden.

Artikel 8

 • 3 De toezichthouder kan het boetebedrag matigen.

Artikel 9

 • 2 De autorisaties kunnen, namens de verantwoordelijke, worden verstrekt door het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES.

Terug naar begin van de pagina