Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES

Artikel 1

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. kleurstoffen: stoffen welke kleur geven of teruggeven aan eet- of drinkwaren, met inbegrip van natuurlijke bestanddelen van eet- of drinkwaren en andere natuurlijke bronnen, die normaliter niet als eet- en drinkwaar worden gebruikt, alsmede preparaten die uit eet- of drinkwaren en ander natuurlijk uitgangsmateriaal verkregen zijn via een fysische of chemische behandeling die resulteert in een selectieve extractie van de kleurstof met betrekking tot de aromatische of voedingsbestanddelen;

  • b. quantum satis: een hoeveelheid kleurstoffen, toegevoegd aan eet- of drinkwaren overeenkomstig goede produktie-methoden, die niet groter is dan voor het beoogde doel nodig is;

  • c. onverwerkte eet- of drinkwaar: een eet- of drinkwaar die geen behandeling heeft ondergaan welke een ingrijpende wijziging veroorzaakt in de oorspronkelijke staat daarvan, met dien verstande dat die eet- of drinkwaar gesneden, verdeeld, uitgebeend, gehakt, geschild, gewassen, gemalen, schoongemaakt, diepgevroren, ingevroren, gekoeld, ontkorst, gedopt, verpakt of niet-verpakt kan zijn.

 • 2 Dit besluit heeft geen betrekking op:

  • a. gedroogde of geconcentreerde eet- of drinkwaren, en smaakstoffen die wegens de aromatische, smaakgevende of voedingseigenschappen worden gebruikt voor de bereiding van samengestelde eet- en drinkwaren, en die als bijkomend effect kleur geven aan eet- en drinkwaren;

  • b. kleurstoffen die worden gebruikt voor het kleuren van niet voor menselijke consumptie bestemde oppervlaktelagen van eetwaren.

Artikel 2

Uitsluitend de in bijlage 1 bedoelde kleurstoffen mogen:

 • a. worden gebruikt in eet- en drinkwaren;

 • b. worden gebruikt voor het ter versiering kleuren van eierschalen;

rechtstreeks worden verkocht aan de consument, met uitzondering van E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 en E 180.

Artikel 3

De in de bij dit besluit behorende bijlage 2 bedoelde eet- en drinkwaren bevatten geen kleurstoffen, tenzij anders is bepaald in de bijlagen 3, 4 of 5, onder de daarbij opgenomen voorwaarden.

Artikel 4

Kleurstoffen mogen in de bij dit besluit behorende bijlagen 3, 4 en 5 bedoelde eet- en drinkwaren uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 5

De in de bij dit besluit behorende bijlage 4 bedoelde kleurstoffen mogen slechts worden gebruikt in de in die bijlage bedoelde eet- en drinkwaren, met inachtneming van de daarbij vermelde bepalingen.

Artikel 6

 • 1 De in de bij dit besluit behorende bijlage 5, deel 1, bedoelde kleurstoffen mogen uitsluitend in de in bijlage 5, deel 2, en in alle andere niet in bijlage 2 en 3 bedoelde eet- en drinkwaren, ad quantum satis worden gebruikt, onder de voorwaarde dat de consument niet misleid wordt.

 • 2 De in de bij dit besluit behorende bijlage 5, deel 2, bedoelde kleurstoffen mogen slechts worden gebruikt in de daar bedoelde eet- en drinkwaren, met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 7

Onverminderd andere wettelijke voorschriften mag een kleurstof aanwezig zijn in:

 • a. een niet in de bij dit besluit behorende bijlage 2 bedoelde samengestelde eet- of drinkwaar, voor zover die kleurstof aanwezig mag zijn in een ingrediënt van die eet- of drinkwaar;

 • b. een eet- of drinkwaar die uitsluitend bestemd is voor de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar, met dien verstande dat die samengestelde eet- of drinkwaar voldoet aan deze regeling.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking de dag na de uitgifte van het Publicatieblad waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 25 november 2004.

Terug naar begin van de pagina