Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES

Artikel 1

  • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

    • hotels: A-hotels, pensions, appartementen en andere hotels;

    • restaurants: Chinese restaurants, fastfood restaurants, bars, cateringbedrijven, snacks in de vorm van verkoop van etenswaren op straat in stalletjes en truk’i pan.

    De arbeidsduur voor de werknemer, die werk verricht in de bedrijfstakken respectievelijk bedrijfssectoren hotels, restaurants en casino’s, bedraagt per week maximaal 48 uren, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag maximaal tien uren bedraagt. Betreft het een werkgever in de bedrijfssector casino’s, genoemd in de tweede volzin, die op 1 augustus 2000 beschikte over een goedgekeurde werktijdenregeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Arbeidsbesluit Casino (P.B. 1977, no. 35), dan bedraagt de arbeidsduur voor de werknemer per week maximaal de in die goedgekeurde werktijdenregeling genoemde arbeidsduur, voor zover dat aantal uren meer is dan het in de tweede volzin genoemde aantal uren, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag maximaal tien uren bedraagt.

  • 2 Het is verboden een werknemer arbeid te laten verrichten, waardoor de arbeidsduur genoemd in het eerste lid, wordt overschreden, anders dan bij wijze van overwerk.

  • 3 Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 2

  • 2 Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid is Onze Minister bevoegd ten aanzien van een werknemer of een groep van werknemers, die in een bepaalde onderneming arbeid als bedoeld in het eerste lid verrichten, aanvullende voorwaarden te verbinden ten aanzien van de arbeidsduur, de arbeidsduur inclusief overwerk, de werktijden, de pauze en de rusttijden, indien dat met het oog op de gezondheid of het welzijn van die werknemer of groep van werknemers bepaaldelijk noodzakelijk is.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES.

Terug naar begin van de pagina