Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord 2010

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 15-02-2014 t/m 31-07-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 september 2010, nr. 5667854/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Stichting Veiligheidszorg Noord

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van de Directeur van de Stichtng Veiligheidszorg Groningen van12 augustus 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Groningen en de korpschef van de regiopolitie Groningen;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2015]

De personen, werkzaam in de functie van OV-steward zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2015]

  • 1 De Directeur van de Stichting Veiligheidszorg Noord brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina