Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2010

[Regeling vervallen per 23-09-2015.]
Geldend van 12-03-2013 t/m 22-09-2015

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 13 september 2010, nr. 5654554/Justis/10, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Havenbedrijf Amsterdam N.V.

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelezen het verzoek van de Havenmeester van Amsterdam van 5 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-09-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 23-09-2015]

De personen in dienst van Havenbedrijf Amsterdam N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 23-09-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 23-09-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 58 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd in het domein Milieu en Welzijn.

Artikel 5

[Vervallen per 23-09-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 23-09-2015]

  • 1 De havenmeester van Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 23-09-2015]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeentelijk Havenbedrijf 2005 van 20 december 2005, kenmerk 5394543/Justis/05, wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 23-09-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 23-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 23-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina