Besluit aanwijzing verboden plaats Korps landelijke politiediensten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 24-09-2010 t/m 31-12-2012

Besluit van 26 april 2010, houdende de aanwijzing van een verboden plaats ten behoeve van het Korps landelijke politiediensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 april 2010, 2010-0000127124, Directoraat-generaal Veiligheid;

Gelet op de artikelen I en IV van de Wet bescherming staatsgeheimen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Als verboden plaats ingevolge artikel I van de Wet bescherming staatsgeheimen wordt aangewezen het perceel grond met gebouw 146, in gebruik bij de voorziening tot samenwerking politie Nederland ten behoeve van het Korps landelijke politiediensten, gelegen op het vliegkamp Soesterberg, Dolderseweg 34, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie A, nummer 3257.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De in artikel 1 aangewezen verboden plaats wordt als zodanig aangegeven door plaatsing van borden waarop staat dat de plaats is aangewezen als verboden plaats ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen en dat de toegang daartoe voor onbevoegden verboden is.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 april 2010

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de drieëntwintigste september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina