Uitvoeringsregeling merken BES

Geldend van 07-10-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 september 2010, nr. WJZ/10134751 houdende een tijdelijke voorziening voor internationale merken en regels ter uitvoering van het Uitvoeringsbesluit merken BES (Uitvoeringsregeling merken BES)

Artikel 3

 • 1 Voor een depot van een merk gelden de volgende tarieven:

  • a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen een bedrag van USD 310;

  • b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen een bedrag van USD 481;

  • c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde een bedrag van USD 48;

  • d. aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen een bedrag van USD 50;

  • e. inschrijving verklaring van een recht van voorrang een bedrag van USD 19;

  • f. bevestigend depot van een merk gratis.

 • 2 Voor vernieuwing van merken gelden de volgende tarieven:

  • a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen een bedrag van USD 335;

  • b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen een bedrag van USD 611;

  • c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde een bedrag van USD 59;

  • d. extra-recht voor vernieuwing binnen zes maanden na vervaldatum een bedrag van USD 166.

 • 3 Voor wijzigingen van gegevens omtrent een merk gelden de volgende tarieven:

  • a. inzake overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag:

   • 1°. eerste merk een bedrag van USD 70;

   • 2°. tweede tot en met vijfde merk een bedrag van USD 35;

   • 3°. elk volgend merk gratis;

  • b. inzake aantekening waren- en dienstenbeperking een bedrag van USD 57;

  • c. inzake wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot:

   • 1°. eerste merk een bedrag van USD 28;

   • 2°. tweede tot en met vijfde merk een bedrag van USD 14;

   • 3°. elk volgend merk gratis;

  • d. wijziging naam en/of adres van een merkhouder, gemachtigde of licentiehouder gratis;

  • e. herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving:

   • 1°. eerste merk een bedrag van USD 24;

   • 2°. elk volgend merk een bedrag van USD 12.

Artikel 4

Voor verstrekken van afschriften van een merk gelden de volgende tarieven:

 • a. niet gewaarmerkt, per inschrijving een bedrag van USD 5;

 • b. niet gewaarmerkt, overige per bladzijde een bedrag van USD 6;

 • c. gewaarmerkt, per inschrijving een bedrag van USD 19;

 • d. gewaarmerkt, overige per bladzijde een bedrag van USD 22;

 • e. bewijzen van voorrang een bedrag van USD 19.

Artikel 5

Voor het doorzenden van een aanvraag van een internationaal merk en vernieuwing van het internationaal merk geldt een bedrag van USD 103.

Artikel 6

Het bedrag van USD de individuele rechten als bedoeld in artikel 8, zevende lid, onderdeel a, van het Protocol van Madrid is als volgt:

 • a. voor een internationaal depot:

  • 1°. basisrecht individueel merk, tot drie klassen een bedrag van USD 205;

  • 2°. basisrecht collectief merk, tot drie klassen een bedrag van USD 293;

  • 3°. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde een bedrag van USD 21;

 • b. voor vernieuwing van een internationale inschrijving:

  • 1°. basisrecht individueel merk, tot drie klassen een bedrag van USD 335;

  • 2°. basisrecht collectief merk, tot drie klassen een bedrag van USD 611;

  • 3°. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde een bedrag van USD 59.

Artikel 7

 • 1 Betaling van de verschuldigde rechten en vergoedingen dient vooraf te gaan aan de uitvoering van de verzochte handeling en kan in ieder geval plaatsvinden:

  • a. door overschrijving of storting op het daartoe aangeduide bankrekeningnummer;

  • b. door middel van een schriftelijk verzoek tot afschrijving van een door belanghebbende of zijn gemachtigde geopende lopende rekening. In dit geval ontvangt de rekeninghouder ten minste ieder kwartaal een samenvattende lijst van de betalingen en een mededeling betreffende het saldo van zijn rekening.

 • 2 Een andere methode van betaling dan bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd indien de afhandeling ervan daartoe aanleiding kan geven.

 • 3 Bij elke betaling wordt duidelijk en volledig aangegeven waarvoor deze plaatsvindt.

Artikel 8

Het depot van een merk gaat vergezeld van:

 • a. indien het een beeldmerk betreft een afbeelding van het merk die past binnen een kader van minimaal 1,5 bij 1,5 cm en maximaal acht bij acht cm. Er kan te allen tijde worden verzocht meer afbeeldingen van het merk in te dienen;

 • b. in voorkomend geval:

  • 1°. de vermelding van de kleur of kleuren van het merk;

  • 2°. de vermelding dat het merk of een deel ervan driedimensionaal is;

  • 3°. de vermelding dat het merk bestaat uit de vorm van de waar of de verpakking;

 • c. indien het een collectief merk betreft: een exemplaar van het reglement op het gebruik en toezicht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina