Besluit opkopersregisters BES

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit opkopersregisters BES

Artikel 1

  • 1 De goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uitdrager, opkoper of tagrijn, bedoeld in de artikelen 457 en 459 van het Wetboek van Strafrecht BES, is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorlopend nummer zijn voorzien en door de gezaghebber van het openbaar lichaam waar betrokkene woonplaats heeft, worden gewaarmerkt.

Artikel 2

In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvangst zijn genomen, aantekening worden gedaan van iedere koop, inruiling, aanneming als geschenk of in pand, gebruik of bewaringneming van goederen.

Artikel 3

De inschrijving geschiedt zonder witte vakken, gapingen of tussenruimten met aanduiding van de dag waarop, van de persoon van wie of van de verkoop op openbaar gezag, waarbij de goederen verkregen zijn. De schriftelijke toestemming, door of vanwege de bevelvoerende officier, waar zij vereist is, verleend, wordt aan het register gehecht.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde personen zullen tevens in het register aantekenen, aan wie en op welke dag de goederen voor henzelf of namens hun lastgever door hen zijn verkocht, verruild, in pand gegeven of op enige andere wijze met hun medeweten of door hun toedoen uit hun bezit zijn geraakt.

Artikel 5

De opkoper, bedoeld in artikel 459 van het Wetboek van Strafrecht BES is verplicht het door hem als zodanig gehouden register op eerste aanvrage ter inzage te geven aan de gezaghebber of de door deze aangewezen ambtenaar, alsook aan de bevelvoerende officier of aan de door deze aangewezen officier of onderofficier.

Bijlage bij het Besluit opkopersregisters BES

Naam en voornamen van de opkoper:

......e bladzijde waarmerk

Adres van de opkoper:

 

Volgnummer

Datum verkrijging der goederen

Wijze van verkrijging (koop, ruil. pand, etc.)

Koopprijs en/of andere voorwaarden van verkrijging

Nauwkeurige omschrijving van de goederen

Naam en adres van degenen van wie de goederen zijn verkregen

Datum en wijze waarop de goederen uit het bezit van de opkoper zijn geraakt en naam en adres van degene in wiens bezit de goederen zijn overgegaan

Bijzonderheden (toestemming bevelvoerend officier bij opkoop van militaire goederen; verkrijging bij openbare verkoop e.d.)

               
               
               
               
               
Naar boven