Besluit natura-uitvaartverzekeraars BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012

Besluit natura-uitvaartverzekeraars BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES;

 • b. natura-uitvaartverzekeraar: ieder die zijn bedrijf maakt van het voor eigen rekening sluiten van overeenkomsten van verzekering tot het doen van uitkeringen in natura in verband met het overlijden van de mens, met inbegrip van het afwikkelen van de betrokken overeenkomsten, ook al wordt met de bedrijfsuitoefening het maken van winst niet beoogd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Iedere natura-uitvaartverzekeraar, meldt zich binnen een maand nadat het aantal van tweehonderd verzekerden is bereikt bij de Bank aan.

 • 2 De aanmelding bedoeld in het eerste lid geschiedt binnen een maand nadat het aantal van tweehonderd verzekerden is bereikt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 De Bank stelt het model van het aanmeldingsformulier vast.

 • 2 Bij de aanmelding legt de natura-uitvaartverzekeraar over:

  • a. een afschrift van zijn akte van oprichting;

  • b. een exemplaar van zijn statuten en reglementen;

  • c. een opgave van de namen en adressen van zijn bestuurders en van degenen die belast zijn met het toezicht op het bestuur indien statutair in zodanig toezicht is voorzien; en

  • d. zijn polisvoorwaarden, tarieven en technische grondslagen voor de berekening van zijn tarieven; en

  • e. zijn balans en winst- en verliesrekening over elk der laatste twee boekjaren of, indien sedert de oprichting nog geen twee boekjaren zijn verstreken, zijn balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Een natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in Artikel 2, eerste lid, dient bij de Bank de door deze te bepalen financiële gegevens in op de door de Bank voor te schrijven wijze en binnen de door de Bank vast te stellen termijn.

 • 2 De verzekeraar verstrekt voorts aan de Bank binnen de door deze te bepalen termijn de inlichtingen die de Bank redelijkerwijs mocht verlangen teneinde een duidelijk inzicht te verkrijgen in het door de verzekeraar gevoerde beheer.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

De Bank is bevoegd bij een ieder van wie zij vermoedt dat dit besluit op hem van toepassing is, alle inlichtingen in te winnen die redelijkerwijze nodig kunnen worden geacht om zulks te beoordelen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 De Bank is bevoegd inzage te nemen of door personen, door haar bij uitdrukkelijke en bijzondere volmacht aangewezen, te doen nemen van de boeken en zakelijke bescheiden van een natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in Artikel 2, eerste lid.

 • 2 De natura-uitvaartverzekeraar is verplicht zijn boeken en zakelijke bescheiden over te leggen, wanneer de Bank of door deze overeenkomstig het eerste lid aangewezen personen daarom vragen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Een natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in Artikel 2, eerste lid, legt een authentiek afschrift van elke wijziging van zijn statuten en een door zijn bestuur gewaarmerkt afschrift van elke wijziging van zijn reglementen aan de Bank over en brengt elke wijziging in de samenstelling van zijn bestuur of zijn toezichthoudende orgaan ter kennis van de Bank, een en ander binnen veertien dagen na de totstandkoming van de wijziging.

 • 2 De natura-uitvaartverzekeraar doet van elke wijziging van zijn polis-voorwaarden, tarieven en technische grondslagen voor de berekening van zijn tarieven binnen veertien dagen na de totstandkoming daarvan opgave aan de Bank.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit natura-uitvaartverzekeraars BES.

Terug naar begin van de pagina