Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet

Geldend van 18-09-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2010, nr. BV/DCA/2010/15373, tot vervanging van archiefbescheiden rond het toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Over te gaan tot routinematige, digitale vervanging van archiefbescheiden, die voor vernietiging in aanmerking komen van de Directie Arbeidsomstandigheden AI die:

    • a. zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en zaken betreffen die nog niet zijn afgedaan; of

    • b. zullen worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

  • 2 De te vervangen archiefbescheiden hebben betrekking op de actieve ARBO- en ATW-zaken bij de Arbeidsinspectie die op grond van de selectielijsten beleidsterreinen arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen voor vernietiging in aanmerking komen. Onder actieve ARBO- en ATW-zaken worden verstaan die zaken waarop de Arbeidsinspectie op eigen initiatief toezicht houdt op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van het handboek vervanging archiefbescheiden van actieve Arbo- en ATW zaken bij de Arbeidsinspectie, dat ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en te raadplegen is via de website www.minszw.nl, onderwerp Arbobeleid.

Den Haag, 10 september 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

de plaatsvervangend Secretaris-Generaal,

H.J.M.I.M. de Rooij

Handboek vervanging archiefbescheiden van actieve Arbo- en ATW zaken bij de Arbeidsinspectie

[Red: ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is gepubliceerd op www.minszw.nl, onderwerp Arbobeleid.]

Terug naar begin van de pagina