Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2010

[Regeling vervallen per 21-09-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 20-09-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 7 september 2010, nr. 5664363/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van de Regiomanager, Afdeling Natuur- en Recreatiebeheer, van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland van 2 augustus 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Haarlem en de korpschef van de regiopolitie Noord-Holland-Noord;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-09-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 21-09-2015]

De personen, werkzaam in de functie van boswachter in dienst van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-09-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 21-09-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 31 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 21-09-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 21-09-2015]

  • 1 De Regiomanager, Afdeling Natuur- en Recreatiebeheer, van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 21-09-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 21-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 21-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina