Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Leeuwarden 2010

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-07-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 7 september 2010, nr. 5663006/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Leeuwarden in het domein Openbare Ruimte

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden van 5 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Friesland en van de hoofdofficier van justitie te Groningen;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2015]

De personen, werkzaam in het domein Openbare Ruimte en in dienst van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 39 personen als buitengewoon

opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2015]

  • 1 Het Hoofd van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbiij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2015]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden in de functie van milieucontroleur, flora- en faunabeheerder, (senior)parkeercontroleur, controleur openbare ruimte, apv-controleur en gemeentelijk opsporingsambtenaar, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 01-08-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Leeuwarden 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina