Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Barneveld 2010

[Regeling vervallen per 18-09-2015.]
Geldend van 02-04-2014 t/m 17-09-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 7 september 2010, nr. 5663004/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Barneveld in het domein Openbare Ruimte

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelezen het verzoek van de boa-coördinator, afdeling BMO, van de gemeente Barneveld van 22 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Midden en van de hoofdofficier van justitie te Arnhem.

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-09-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 18-09-2015]

De personen, werkzaam in de functie van flora- en faunabeheerder in het domein Openbare Ruimte in dienst van de gemeente Barneveld, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 18-09-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 18-09-2015]

Op grond van dit besluit van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 18-09-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 18-09-2015]

  • 1 De boa-coördinator van de afdeling BMO van de gemeente Barneveld brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 18-09-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 8

[Vervallen per 18-09-2015]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de afdeling BMO van de gemeente Barneveld in de functie van flora- en faunabeheerder, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 18-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 18-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Barneveld 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina