Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Zwolle 2010

[Regeling vervallen per 17-09-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 16-09-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 9 september 2010, nr. 5663364/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Zwolle in het domein Werk, Inkomen en Zorg

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelezen het verzoek van het Afdelingshoofd Juridische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle van 27 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie IJsselland en van de hoofdofficier van justitie te Zwolle.

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-09-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 17-09-2015]

De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van de gemeente Zwolle, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 17-09-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 17-09-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 9 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 17-09-2015]

  • 1 Het Afdelingshoofd Juridische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 17-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 17-09-2015]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren werkzaam bij de Unit Regionale Sociale Recherche Zwolle en omstreken, ondergebracht bij de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Juridische Zaken van de gemeente Zwolle in de functie van sociaal rechercheur, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 17-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Zwolle 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina