Instellingsbesluit Commissie interne sturing UWV

[Regeling vervallen per 01-12-2010.]
Geldend van 16-09-2010 t/m 30-11-2010

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 september 2010, nr. RUA/UO/2010/17576, tot instelling van een Commissie interne sturing UWV

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-12-2010]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie interne sturing UWV;

 • b. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 1 Er is een Commissie interne sturing UWV.

 • 2 De commissie wordt ingesteld tot 1 december 2010.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 1 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over de sturing door het UWV met het oog op de mogelijkheden, beperkingen en verbeteringen en brengt hierover een rapport uit.

 • 2 Bij de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de commissie, gelet op de feitelijke ontwikkeling en voortgang bij het UWV, de hoofdlijnen van de interne sturing en de verbetermaatregelen die recent door UWV zijn genomen en voor de komende periode zijn gepland.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-12-2010]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Mr. A.W. Kist, voorzitter;

 • Drs. M.J. van Rijn;

 • Mr. H.J.E. Bruins Slot.

Artikel 5. Secretariaat

[Vervallen per 01-12-2010]

In het secretariaat wordt voorzien door het ministerie.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-12-2010]

Aan de leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies respectievelijk het Besluit vergoedingen leden adviescolleges en commissies. De arbeidsduurfactor bedraagt 0,2 (8 dagdelen per maand) van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin in het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie interne sturing UWV.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 september 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina