Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-08-2011.]
Geldend van 05-09-2010 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 maart 2010, houdende de vaststelling van aan telers van bloembollen op te leggen heffing ter bestrijding van de ziekte Ditylenchus dipsaci, voor het oogstjaar 2010 (Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 16 maart 2010;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  bloembollen

  : tulpen en narcissen;

  b.

  oogstjaar

  : de periode van 1 juni 2010 tot en met 31 mei 2011.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De teler van bloembollen is na een daartoe strekkend besluit van het bestuur een heffing aan het productschap verschuldigd over het oogstjaar 2010, ten behoeve van de bestrijding van de ziekte Ditylenchus dipsaci.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

 • 3 Het bestuur neemt, met in achtneming van artikel 4, tweede lid, een besluit of en tot welk een bedrag een heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd.

Artikel 3

De heffing wordt opgelegd op basis van de aan de Bloembollenkeuringsdienst verstrekte gegevens over de in 2009 opgeplante oppervlakte.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 De heffing die de teler is verschuldigd, wordt opgelegd naar het grondoppervlak waarop de bloembollen worden geteeld.

 • 2 De heffing, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste voor:

  a.

  tulpenbollen:

  € 1,00 per are; en

  b.

  narcissen:

  € 1,00 per are.

 • 3 Heffingen beneden de € 10,00 worden niet opgelegd.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

Zoetermeer, 30 maart 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina