Besluit aanwijzing en bekendmaking kerngebied en veiligheidszone maïswortelkever [...] Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp

[Regeling vervallen per 25-01-2013.]
Geldend van 11-09-2010 t/m 24-01-2013

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 september 2010, nr. 149705, houdende aanwijzing en bekendmaking van een kerngebied maïswortelkever en een veiligheidszone maïswortelkever als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3 van Beschikking 2003/766/EG van de Europese Commissie van 24 oktober 2003 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding in de Gemeenschap van Diabrotica virgifera Le Conte te voorkomen (PbEU L 275);

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-01-2013]

  • 2 Het kerngebied en de veiligheidszone zijn aangegeven op de kaart, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 25-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage zal worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage en het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en die verder kan worden ingezien op de website http://www.nieuwevwa.nl.

Den Haag, 8 september 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 25-01-2013]

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag, de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en is gepubliceerd http://www. nieuwevwa.nl.]

Terug naar begin van de pagina