Subsidieprogramma walstroom zeehavens

[Regeling vervallen per 15-07-2015.]
Geldend van 14-09-2010 t/m 14-07-2015

Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2015]

Als subsidieprogramma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat, wordt vastgesteld het Subsidieprogramma walstroom zeehavens, dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Subsidieprogramma walstroom zeehavens.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage , bedoeld in artikel 1

[Vervallen per 15-07-2015]

Subsidieprogramma walstroom zeehavens

[Vervallen per 15-07-2015]

§ 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 15-07-2015]

In dit subsidieprogramma wordt verstaan onder:

§ 2. Thema en doel van het subsidieprogramma

[Vervallen per 15-07-2015]

 • 1. De minister verleent op aanvraag subsidie voor een project, gericht op de aanleg van walstroominstallaties in de Rotterdamse haven, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen m (milieu-investeringsproject) en q (milieu-haalbaarheidsproject), van de kaderregeling.

 • 2. Het doel van de subsidie is het realiseren van walstroomfaciliteiten bij terminals voor roll-on-roll-off-passagierschepen in de Mainport Rotterdam om:

  • a. als pilotproject ervaringen met walstroom voor de zeevaart op te doen en deze kennis te delen met andere zeehavens in Nederland;

  • b. de uitstoot van CO2 te reduceren; en

  • c. de luchtemissies te reduceren teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te verminderen.

§ 3. Subsidiabele projecten of onderdelen

[Vervallen per 15-07-2015]

Een project komt voor subsidiëring in aanmerking, indien het voldoet aan paragraaf 2, tweede lid.

§ 4. Subsidieontvanger

[Vervallen per 15-07-2015]

De subsidie wordt verstrekt aan de beheerder van de terminal waar de walstroomfaciliteit wordt aangelegd.

§ 5. Looptijd van het subsidieprogramma

[Vervallen per 15-07-2015]

Het subsidieprogramma vervalt vier jaar na zijn inwerkingtreding, met dien verstande dat het op reeds verleende subsidie van toepassing blijft.

§ 6. Termijn waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd

[Vervallen per 15-07-2015]

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd binnen zes weken na inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2. De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, t.a.v. de afdeling Zeehavens, postbus 20904, 2500 EX DEN HAAG.

 • 3. De aanvraag bestaat uit:

  • a. het aanvraagformulier dat door de minister wordt vastgesteld;1

  • b. een projectplan waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de criteria, genoemd in paragraaf 9; en

  • c. een begroting.

§ 7. Termijn waarbinnen een project voltooid moet worden

[Vervallen per 15-07-2015]

Een project wordt uiterlijk vier jaar na de subsidieverlening afgerond.

§ 8. Subsidieplafond van het subsidieprogramma

[Vervallen per 15-07-2015]

Het subsidieplafond bedraagt € 750.000, inclusief de kosten voor communicatie en uitvoering.

§ 9. Wijze van verdeling van de subsidiegelden

[Vervallen per 15-07-2015]

Na afloop van de in paragraaf 6, eerste lid, bedoelde termijn worden de aanvragen met het oog op toekenning van de subsidie in rangorde geplaatst naar de mate waarin de voorgestelde projecten naar het oordeel van de minister voldoen aan de volgende criteria:

 • a. het zijn van een voorbeeldfunctie voor volgende projecten met walstroom in de Nederlandse zeehavens;

 • b. het bijdragen aan emissiereductie en verbetering van de luchtkwaliteit;

 • c. de verwachte mate van kennisverspreiding; en

 • d. het draagvlak bij de beheerder van de haven te Rotterdam.

§ 10. Beslistermijn

[Vervallen per 15-07-2015]

De minister beslist op de aanvraag binnen dertien weken na afloop van de in paragraaf 6, eerste lid, bedoelde termijn.

§ 11. Vorm van de te verlenen subsidie

[Vervallen per 15-07-2015]

De subsidie wordt verleend in de vorm van een verleningsbeschikking, waarin een bevoorschottingsritme is opgenomen, tenzij sprake is van betaling ineens of van 100 procent bevoorschotting.

§ 12. Controleprotocol

[Vervallen per 15-07-2015]

Over subsidies hoger dan € 125.000 wordt verantwoording over de prestaties, voorzien van een accountantsverklaring, geleverd bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie.

§ 13. Uitvoeringsinstantie

[Vervallen per 15-07-2015]

Dit besluit wordt uitgevoerd door de minister.

 1. Dit formulier is bij de uitvoerder verkrijgbaar.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina