Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 11-09-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 augustus 2010, nr. 232602 (2736), houdende vaststelling van de opslagpercentages op de sectorpremie en de Ufo-premie 2010 ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten kinderopvang (Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2010)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 1.9, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina