Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Geldend van 09-11-2010 t/m heden

Besluit van 31 augustus 2010, houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 juni 2010, VGP/VC 3007213, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Justitie;

Gelet op artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 juni 2010, no. W13.10.0246/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 2010, VGP/VC 3018498, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Ten aanzien van overtredingen, begaan vóór de inwerkingtreding van dit besluit, geldt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten zoals dat luidde onmiddellijk vóór dat tijdstip.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit geplaatst wordt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 augustus 2010

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de veertiende september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina