Wet ambtelijke bijstand verzoekschriften BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wet ambtelijke bijstand verzoekschriften BES

Artikel 1

  • 1 Personen, die niet schrijven kunnen en die verzoekschriften wensen in te dienen bij de bevoegde macht, kunnen zich met het verzoekschrift vervroegen bij de gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba, waar zij verblijven,

  • 2 De gezaghebbers kunnen ambtenaren aanwijzen, die namens hen de in deze wet bedoelde tussenkomst zullen verlenen.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde ambtenaar zal, na voorlezing en bekendmaking aan de adressanten van de inhoud van het verzoekschrift, hun vragen of het hun verlangen is, het verzoekschrift zo bij de bevoegde macht, aan welke het gericht is, in te dienen. Bij bevestigende beantwoording stelt de ambtenaar aan de voet van het verzoekschrift een verklaring, luidende:

«De ondergetekende verklaart, dat voor hem is verschenen een persoon, die volgens zijn/haar verklaring en de verklaring van de getuigen: (naam en voornamen) en (naam en voornamen) is genaamd: (naam en voornamen) wonende in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba, die te kennen gaf niet te kunnen schrijven en mitsdien zijn tussenkomst tot het indienen van bovenstaand verzoekschrift verzocht.

   

........................................................

 
   

(eiland)

(datum)

 

De gezaghebber, eventueel:

 
   

namens deze,

(functie)».

Artikel 3

De ambtenaar draagt, na afgifte aan de adressant van een gedagtekend en ondertekend bewijs van ontvangst, zorg voor de verzending van het verzoekschrift aan de bevoegde macht, aan welke het gericht is.

Artikel 4

De in deze wet bedoelde tussenkomst geschiedt kosteloos en de in artikel 3 bedoelde bewijzen van ontvangst zijn vrij van zegel.

Artikel 5

Tot gelijke tussenkomst en op de voet van de bepalingen van deze wet zijn, ingeval de belanghebbenden niet schrijven kunnen en hun handtekening vereist wordt, bevoegd de notarissen en griffiers bij de rechterlijke macht, voor zoveel betreft akten tot hun dienst behorende.

Terug naar begin van de pagina