Besluit beperking openbaarheid archief voorwaardelijke invrijheidstellingen van het Ministerie van Justitie, periode 1950−1978

Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de voorwaardelijke invrijheidstellingen van het Ministerie van Justitie, periode 1950−1978

De Minister van Justitie,

Als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 ;

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 aan de openbaarheid van het, naar het Nationaal Archief, over te brengen archief betreffende de voorwaardelijke invrijheidstellingen van het Ministerie van Justitie, 1950−1978 de volgende beperkingen gesteld:

 • 1. De archiefbescheiden van bovengenoemd archief, evenals de versie van de inventaris waarin de persoonsnamen zijn opgenomen, zijn niet openbaar vóór 1 januari 2054

 • 2. Raadpleging van de archiefbescheiden is, gelet op art. 15, derde lid van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden, waarin wordt aangegeven: de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zal worden gewaarborgd;

  • de verzoeker vult hiertoe het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven van het Ministerie van Justitie in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen. Een exemplaar van het formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

  Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de algemene rijksarchivaris het verzoek.

 • 3. De algemene rijksarchivaris bereidt de beschikbaarstelling van de dossiers voor. In de belangenafweging betrekt hij de belangen van alle personen waarvan persoonsgegevens in het dossier zijn opgenomen.

 • 4. Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de algemene rijksarchivaris.

  Deze kan uitsluitend toestemming verlenen voor:

  • reproducties van in dossiers aangetroffen openbare stukken, zoals krantenknipsels;

  • reproducties van in persoonsdossiers aangetroffen foto’s, persoonlijke brieven, dagboeken, andere soortgelijke documenten, indien deze aantoonbare persoonlijke emotionele waarde hebben voor de verzoeker, indien deze documenten geen belastende aanwijzingen bevatten en het bezit daarvan de belangen van nog levende personen niet onevenredig kan schaden.

  De algemene rijksarchivaris kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

 • 5. De openbaarheid van de toegang op het bestand is beperkt: op de studiezaal van het Nationaal Archief wordt een geanonimiseerde versie geplaatst. Specifiek op personen gerichte vragen moeten, met gebruikmaking van het onder punt 2 van dit besluit bedoelde formulier, worden voorgelegd aan de algemene rijksarchivaris.

 • 6. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatcourant.

 • 7. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de voorwaardelijke invrijheidstellingen van het Ministerie van Justitie, periode 1950–1978’.

Den Haag, 14 juli 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.J.M. van der Sande,

Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen.

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven van het ministerie van justitie

Naam en voorletters:

.....

Adres:

.....

Bezoekersnummer:

.....

Postcode en woonplaats:

.....

   

Verklaart de hem/haar ter inzage te geven bescheiden uit de archieven van

.....

 

.....

 

.....

 
 
 

Nummer toegang: 2.09.115

   

uitsluitend te raadplegen voor eigen onderzoek met een wetenschappelijk oogmerk en/of met als doel een zo objectief mogelijke voorlichting van algemene aard, danwel eigen onderzoek de persoonlijke belangensfeer betreffende, te weten:

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling):

.....

 

.....

 

.....

 
   

onder leiding van:

.....

en zich te zullen houden aan de bepalingen dat:

aan de belangen van nog inleven zijnde personen of hun directe nabestaanden bij publicatie of andere informatieverstrekking gebaseerd op de raadpleging, geen onevenredig nadeel zal worden toegebracht;

 • 1. tot individuele natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare gegevens worden niet in de openbaarheid gebracht;

 • 2. het concept van een voorgenomen publicatie aan de algemene rijksarchivaris zal worden voorgelegd ter verificatie, of de auteur heeft voldaan aan de onder 1. en 2. genoemde vereisten;

 • 3. de bevoegdheid van de algemene rijksarchivaris wordt erkend de publicatie van bepaalde uit de ter inzage gegeven bescheiden afkomstige gegevens te verbieden;

 • 4. geheimhouding zal worden betracht van al hetgeen niet zal worden gepubliceerd;

 • 5. hij/zij de Staat zal vrijwaren tegen eventuele aansprakelijkheidstelling, voortvloeiende uit het verlenen van toegang tot de archiefbescheiden;

 • 6. hij/zij van de publicatie een exemplaar aan de algemene rijksarchivaris ter beschikking zal stellen

 • 7. de ter inzage verkregen gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld;

 • 8. geen archiefbescheiden worden verwijderd uit ter inzage verkregen dossiers. Ook in de archieven opgenomen persoonlijke brieven, foto’s en dagboeken worden niet verwijderd;

 • 9. van de ter inzage verkregen gegevens worden geen reproducties vervaardigd zonder toestemming van de algemene rijksarchivaris.

De algemene rijksarchivaris verleent toestemming voor inzage in niet-openbare archiefbescheiden, die behoren tot het archief van de voorwaardelijke invrijheidstellingen van het ministerie van Justitie, 1950−1978. Bij raadpleging gelden de beperkingen die zijn gesteld in het besluit nr. 5596839/09 van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van genoemd archief en de voorwaarden die zijn opgenomen in dit formulier.

   

Handtekening aanvrager,

Gezien en akkoord:

.....

.....

   
 

de algemene rijksarchivaris,

voor deze,

   

Datum: .....

Datum .....

   

Plaats: Den Haag

Plaats: Den Haag

Terug naar begin van de pagina