Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2011

[Regeling vervallen per 31-12-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-12-2011

Regeling van het College voor Examens van 25 augustus 2010, nummer CvE-10.0931, houdende vaststelling van het examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal 2011 (Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2011)

Artikel 1. Examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal 2011

[Vervallen per 31-12-2011]

Het examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, wordt vastgesteld voor het jaar 2011 als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2011]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 ten behoeve van de staatsexamens NT2 in 2011 en vervalt per 31 december 2011.

Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage Examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal 2011

[Vervallen per 31-12-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2011]

Alle in dit reglement genoemde verzending van documenten geschiedt op de door het College voor Examens te bepalen wijze.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2011]

Het examen wordt afgenomen volgens de op 1 september 2010 geldende programma's: programma I en programma II.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2011]

Het examen, volgens beide programma's, omvat de volgende onderdelen:

 • a. leesvaardigheid;

 • b. luistervaardigheid;

 • c. schrijfvaardigheid;

 • d. spreekvaardigheid.

De examenonderdelen worden in vier afzonderlijke zittingen geëxamineerd.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1. Het examenonderdeel a. wordt schriftelijk aan de hand van verstrekte teksten getoetst. De nominale duur van het examen voor Programma II is 100 minuten en voor Programma I 110 minuten. De zitting duurt 2 uur en 10 minuten.

 • 2. Het examenonderdeel b. wordt schriftelijk, aan de hand van verstrekte teksten die via audio-apparatuur ten gehore worden gebracht, getoetst. De nominale duur van het examen is 1 uur. De zitting duurt 1 uur en 30 minuten.

 • 3. Het examenonderdeel c. wordt schriftelijk aan de hand van verstrekte teksten getoetst. De nominale duur van het examen is 2 uur. Het is mogelijk dat het College voor Examens besluit in het examenjaar 2011 vernieuwde examens schrijfvaardigheid voor programma II in te voeren. In dat geval wordt de nominale tijdsduur van deze examens verruimd naar 2 uur en 10 minuten.

  De zitting duurt 2 uur en 30 minuten.

 • 4. Het examenonderdeel d. wordt mondeling aan de hand van verstrekte teksten, die via audio-apparatuur ten gehore worden gebracht, getoetst. De spreekproducten worden in een talenpracticum via audio-apparatuur vastgelegd. De nominale duur van het examen is 20 à 30 minuten. De zitting duurt 1 uur.

 • 5. Een onderdeel kan met behulp van een computer met examensoftware worden getoetst

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2011]

Het College voor Examens stelt uiterlijk één jaar voor de aanvang van de examens de aanmeldingsprocedure vast. Kandidaten die zich niet houden aan de door het College voor examens vastgestelde aanmeldings- en betalingstermijnen, worden uitgesloten van deelname aan de examenonderdelen waarvoor zij zich hebben opgegeven en dienen gebruik te maken van een volgende examengelegenheid, rekening houdend met de daarvoor gestelde termijnen.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2011]

Zij die aan enigerlei examenonderdeel van het examen wensen deel te nemen, zijn verplicht zich op verzoek van hen die het examenonderdeel afnemen of daarop toezicht houden, te legitimeren.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2011]

Vanwege het feit dat per examendag 2 onderdelen ná elkaar worden geëxamineerd en er per onderdeel meerdere zittingen plaats kunnen vinden, waarbij geheimhouding strikt dient te worden gewaarborgd, kunnen langere wachttijden tussen de verschillende onderdelen niet worden uitgesloten.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1. Het is de kandidaat verboden enigerlei informatie over de examenopgaven in schriftelijke of andere vorm, mee te nemen uit het examenlokaal. Daartoe wordt al het tijdens het examen verstrekte materiaal ingenomen. Meegebrachte hulpmiddelen kunnen tijdens het examen en bij het betreden of verlaten van de zaal gecontroleerd worden op toegevoegde informatie.

 • 2. Het College voor Examens kan besluiten dat bepaalde elektronische media en communicatiemiddelen in de examenzaal niet zijn toegestaan. Kandidaten worden van tevoren hierover geïnformeerd.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1. Bij de examenonderdelen a. en c. is het gebruik van drie woordenboeken naar keuze van de kandidaat toegestaan. De kandidaat dient deze woordenboeken zelf naar de examenzitting mee te brengen. Het is niet toegestaan in deze woordenboeken aantekeningen te hebben.

 • 2. Bij geen van de onderdelen is het gebruik van elektronische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een vertaalcomputer) toegestaan.

 • 3. Het gebruik van de volgende boeken is niet toegestaan:

  Van Dale synoniemenwoordenboek

  Van Dale spreekwoordenboek

 • 4. Bij de examenonderdelen b. en c. wordt vanwege het College voor Examens kladpapier verstrekt. Dit papier dient samen met de verstrekte opgaven na afloop van het examen te worden ingeleverd.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2011]

Klachten met betrekking tot het examen en/of examencondities kunnen tot uiterlijk 3 weken na het examen schriftelijk worden ingediend bij het College voor Examens via de NT2-administratie van de Dienst Uitvoering Onderwijs, postbus 30158, 9700 LK in Groningen.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2011]

Het gemaakte examenwerk wordt voor de onderdelen a. en b. geautomatiseerd nagekeken. Het examenwerk voor de onderdelen c. en d. wordt door twee onafhankelijke en door het College voor Examens aangewezen beoordelaars nagekeken. Als eindscore geldt het gemiddelde van de totaalscores van de twee beoordelaars.

Indien de scores van beide beoordelaars een verschil vertonen dat groter is dan de door het College voor examens bij de vaststelling van het examen bepaalde marge én de beslissing over zakken of slagen op grond van de beide beoordelingen onderling afwijkt, wordt het oordeel van een derde beoordelaar gevraagd.

In dat geval wordt de eindscore bepaald door het gemiddelde van de twee dichtst bij elkaar liggende scores. In die gevallen waarin sprake is van gelijke afstanden tussen de totaalscores van de drie beoordelaars, wordt de middelste als eindscore genomen.

Artikel 12

[Vervallen per 31-12-2011]

Na afloop van alle beoordelingen stelt het College voor Examens de uitslag per onderdeel vast. Het resultaat van elk examenonderdeel wordt uitgedrukt in <voldoende> dan wel <onvoldoende>. De uitslag wordt schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.

Artikel 13

[Vervallen per 31-12-2011]

Kandidaten die het resultaat <voldoende> voor één, twee of drie onderdelen hebben behaald, wordt een certificaat uitgereikt voor het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen.

Artikel 13a

[Vervallen per 31-12-2011]

Indien een kandidaat het resultaat onvoldoende heeft behaald voor een onderdeel, kan hij in hetzelfde jaar nog ten hoogste tweemaal opnieuw examen in dat onderdeel afleggen.

Artikel 14

[Vervallen per 31-12-2011]

Kandidaten die geslaagd zijn voor een examen programma I ofwel programma II wordt een diploma van het bijbehorende programma uitgereikt. Een diploma voor programma I wordt tevens uitgereikt aan degene die certificaten overlegt van de 4 onderdelen binnen programma I of programma II. Een diploma voor programma II wordt tevens uitgereikt aan degene die certificaten overlegt van de 4 onderdelen binnen programma II.

Artikel 15

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1. Het model voor het diploma Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij dit reglement

 • 2. Het model voor het certificaat Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling

 • 3. Het college voor examens wijst degenen aan die als voorzitter en secretaris het diploma en het certificaat tekenen en houdt een register bij van degenen die als zodanig zijn aangewezen en van hun handtekeningen.

Artikel 16

[Vervallen per 31-12-2011]

Van de behaalde resultaten wordt, per examenmoment, een lijst aangelegd. Deze lijsten worden, op een door het College voor Examens te bepalen wijze, gearchiveerd.

Artikel 17

[Vervallen per 31-12-2011]

Het College voor Examens bewaart het examenwerk 6 maanden ter kennisneming voor de kandidaat. Een kandidaat die gebruik wil maken van het inzagerecht, dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij het College voor Examens in te dienen. Wanneer een kandidaat naar het oordeel van het College gegronde redenen heeft om te betwijfelen of zijn/haar examenwerk op de juiste wijze is verwerkt, kan het besluiten het werk te laten inzien door een, na overleg met de kandidaat, aan te wijzen persoon. Door middel van inzage wordt gecontroleerd of het complete werk, zoals bedoeld en ingeleverd door de kandidaat, bij de beoordeling is betrokken. Daarnaast wordt nagegaan of de antwoorden van de kandidaat bij de examenonderdelen lezen en luisteren respectievelijk de scores die door de door de commissie aangewezen beoordelaars zijn toegekend voor de examenonderdelen spreken en schrijven, volledig en op de juiste wijze zijn verwerkt.

Het College voor Examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Terug naar begin van de pagina