Wijzigingsbesluit Mijnbouwbesluit (wijziging in bevoegd gezag ten aanzien van kalksteengroeven)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 30 augustus 2010, houdende wijziging van het Mijnbouwbesluit in verband met een wijziging in het bevoegd gezag ten aanzien van kalksteengroeven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 12 juli 2010, nr. WJZ / 10099217;

Gelet op artikel 52, eerste en tweede lid, van de Mijnbouwwet;

De Raad van State gehoord (advies van 28 juli 2010, nr. W.10.10.0360/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 24 augustus 2010, nr. WJZ / 10122936;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Op aanvragen betreffende een vergunning als bedoeld in de artikelen 146 of 151 van het Mijnbouwbesluit die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop op dat tijdstip nog niet is beslist, wordt beslist met toepassing van het recht zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip.

  • 2 Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit een ontwerp van een besluit tot wijziging of intrekking van een vergunning als bedoeld in artikel 146 of 151 van het Mijnbouwbesluit ter inzage is gelegd en op dat tijdstip daaromtrent nog geen besluit is genomen, wordt dat besluit genomen met toepassing van het recht zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip.

  • 3 Ten aanzien van bezwaarprocedures en beroepsprocedures tegen een besluit op grond van de artikelen 146 of 151 van het Mijnbouwbesluit dat is genomen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit dan wel met toepassing van het eerste of tweede lid, blijft het recht van toepassing zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 augustus 2010

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de zevende september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina