Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)

Geldend van 07-09-2010 t/m heden

Besluit van 31 augustus 2010 tot wijziging van het Besluit inburgering, het Besluit participatiebudget en enkele andere besluiten (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2 juni 2010, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Justitie, nr. BJZ2010014471, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 5, vierde lid, onderdeel a, 6, tweede lid, onderdeel a, 18, vierde lid, 24a, zevende lid, en 31, derde lid, van de Wet inburgering, artikel 2, vierde en vijfde lid, van de Wet participatiebudget, artikel 4 van de Wet wettelijke grondslag bdu siv en artikel 2a, tweede lid, onder b, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2010, nr. W08.10.0208/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 27 augustus 2010, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Justitie, nr. BJZ2010021296, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Het in het tijdvak dat loopt van 1 januari 2009 tot en met de dag waarop artikel I van dit besluit in werking treedt, in afwijking van artikel 4.21 van het Besluit inburgering, niet ontvangen hebben van een vergoeding als bedoeld in artikel 4.17, tweede lid, van dat besluit staat gelijk aan het geen recht hebben op die vergoeding in dat tijdvak.

Artikel V

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VI

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Artikel V treedt, in het geval dat het in de aanhef van dat artikel bedoelde besluit, voor zover het artikel 1.16 van het Vreemdelingenbesluit 2000 betreft, na die dag in werking treedt, onmiddellijk na die inwerkingtreding in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 augustus 2010

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zesde september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina