Regeling bestuurlijke boetes GWWD

[Regeling vervallen per 21-04-2021.]
Geldend van 06-06-2020 t/m 20-04-2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 augustus 2010, nr. 146184, houdende voorschriften betreffende bestuurlijke boetes onder de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Regeling bestuurlijke boetes GWWD)

§ 1. begripsbepalingen

[Vervallen per 21-04-2021]

Artikel 1. (begripsbepalingen)

[Vervallen per 21-04-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Hoogte bestuurlijke boetes

[Vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2. (hoogte bestuurlijke boetes)

[Vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De bedragen bij de boetecategorieën, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. voor de categorie geringe overtredingen: € 500,−;

  • b. voor de categorie overtredingen: € 1.500,−;

  • c. voor de categorie ernstige overtredingen: € 2.500,−.

  • d. voor de categorie overtredingen met verhoogde boete, zijnde overtredingen begaan ten aanzien van:

  • 1°. zes of meer dieren, met uitzondering van pluimvee;

  • 2°. indien het pluimvee betreft:

   • meer dan 7,5 procent van het aantal dieren op een transport, of

   • meer dan 5 procent van het aantal dieren op een transport ingeval die dieren dood zijn aangetroffen:

    € 6000,−

Artikel 3. (overtredingen bij uitbraak besmettelijke dierziekte)

[Vervallen per 21-04-2021]

Indien in Nederland of in bepaalde gedeelten van Nederland een vervoersverbod geldt ten gevolge van een uitbraak van een krachtens artikel 15 van de wet of van een krachtens een EU-maatregel aangewezen dierziekte, en door de beboetbare gedraging een risico op verspreiding van deze ziekte kan ontstaan, is de bestuurlijke boete die wordt opgelegd gelijk aan het voor die overtreding ingevolge artikel 2 bepaalde boetebedrag, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

Artikel 4. (Recidive)

[Vervallen per 21-04-2021]

Indien binnen een tijdsbestek van vijf jaren door dezelfde persoon of rechtspersoon een eerder geconstateerde overtreding of een soortgelijke overtreding wordt herhaald, is de bestuurlijke boete gelijk aan de optelling van de voor die categorie overtredingen op te leggen boete en van de voor die eerdere overtreding opgelegde bestuurlijke boete.

Artikel 4a

[Vervallen per 21-04-2021]

Indien een overtreding is begaan van de voorschriften in de Regeling identificatie en registratie van dieren, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt het voor die overtreding op grond van de artikelen 2, 3 en 4 op te leggen boetebedrag gehalveerd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1

[Vervallen per 21-04-2021]

Titel

Artikel

Normadressaat

Omschrijving normoverschrijding

Categorie-indeling overtreding

Regeling paardensperma 2015

21, onderdeel a

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-

wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Het paardensperma-wincentrum is niet aangemeld bij de NVWA.

ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

23, eerste lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Het sperma, de apparatuur en de instrumenten voor kunstmatige inseminatie zijn niet gescheiden gehouden van de apparatuur en instrumenten die in contact komen met donordieren of andere dieren.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

23, tweede lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Het paardensperma-wincentrum, met uitzondering van de kantoorruimten en de bewegingsruimte, kan niet gereinigd en ontsmet worden.

geringe overtreding

Regeling paardensperma 2015

23, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Op het paardensperma-wincentrum is geen beschikking over een ruimte en voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van de gebruikte materialen.

geringe overtreding

Regeling paardensperma 2015

23, vierde lid, onderdelen a en b

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Stukken gereedschap die op welke wijze dan ook gebruikt worden zijn voor gebruik niet ontsmet of gesteriliseerd, of eerder zijn gebruikt.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

25, tweede lid, onderdeel a

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

In de in artikel 25, tweede lid, onderdeel a, beschreven omstandigheden vertonen merries, schouwhengsten en overige paardachtigen tekenen van besmettelijke ziekten.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

25, tweede lid, onderdeel b

De eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

In de in artikel 25, tweede lid, onderdeel b, beschreven omstandigheden, beschikken de merries, schouwhengsten en overige paardachtigen niet over EU-gezondheidscertificaat.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

25, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De gegevens bedoeld in artikel 25, tweede lid, zijn korter dan drie jaar bewaard.

geringe overtreding

Regeling paardensperma 2015

25, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De gegevens bedoeld in artikel 25, tweede lid, zijn niet of korter dan één jaar bewaard.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, eerste lid, onderdeel a

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Voor het winnen van sperma zijn hengsten gebruikt die bij toelating tekenen van besmettelijke ziekten vertoonden.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, eerste lid, onderdeel b

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Voor het winnen van sperma zijn hengsten, afkomstig van buiten Nederland, gebruikt zonder op correcte wijze afgegeven EU-gezondheidscertificaat.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, eerste lid, onderdeel c

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Voor het winnen van sperma zijn hengsten gebruikt die in de laatste 30 dagen voor de winning of gedurende de winningsperiode gebruikt zijn voor natuurlijke dekking.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, tweede lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Voor het winnen van sperma zijn hengsten gebruikt die op de dag van de winning tekenen van besmettelijke ziekten vertoonden.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De gegevens bedoeld in artikel 26, derde lid, zijn korter dan drie jaar bewaard.

geringe overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De gegevens bedoeld in artikel 26, derde lid, zijn niet of korter dan één jaar bewaard.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, eerste lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Er zijn in het jaar voorafgaande aan het dekseizoen geen monsters van het geslachtsapparaat van elke hengst genomen en onderzocht, of de monsters zijn niet overeenkomstig de gedragslijn genomen en onderzocht.

ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, tweede lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Er zijn in het jaar voorafgaande aan het dekseizoen geen monsters van elke bokmerrie genomen en onderzocht, of de monsters zijn niet overeenkomstig de gedragslijn genomen en onderzocht.

ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De monsters zijn niet onderzocht door een erkend of daarmee gelijkgesteld laboratorium.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, vierde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Bij een positief uitgevallen onderzoek op CEM is niet de procedure uit artikel 27, vierde lid, gevolgd.

ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, vijfde en zesde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens vertegenwoordiger

Bij een positief uitgevallen onderzoek op EVA bij een hengst of een negatief uitgevallen onderzoek op EVA bij een bokmerrie, is niet de procedure uit artikel 27, vierde lid, gevolgd, onderscheidenlijk niet voldaan aan artikel 27, zesde lid.

Ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

28

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Het in artikel 28 bedoelde register wordt niet bijgehouden of voldoet niet aan de in het artikel gestelde voorwaarden.

overtreding

Bijlage 2

[Vervallen per 21-04-2021]

In deze bijlage worden de definities gebruikt van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s.

Titel

artikel

normadressaat

vervoerde / te vervoeren diersoort

omschrijving normoverschrijding

categorieindeling overtreding

regeling preventie

artikel 30, eerste en tweede lid, juncto artikel 31, eerste lid

vervoerder

evenhoevigen

op de plaats van lossing is niet gereinigd en ontsmet

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 30, eerste en tweede lid, juncto artikel 31, eerste lid

vervoerder

evenhoevigen

op de plaats van lossing is niet correct gereinigd en ontsmet

overtreding

Regeling Preventie

artikel 30 eerste lid, juncto artikel 31, eerste lid

Vervoerder

evenhoevigen

Vervoermiddel bevindt zich op de openbare weg en is voorafgaand daaraan niet gereinigd en ontsmet

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 31, tweede lid

vervoerder

evenhoevigen, niet zijnde varkens

vervoermiddel waarmee rechtstreeks van stal of weide is vervoerd naar een andere weide van het zelfde bedrijf, is niet zo spoedig mogelijk na vervoer gereinigd en ontsmet

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 31, derde lid

vervoerder

evenhoevigen, niet zijnde varkens

vervoermiddel waarmee rechtstreeks van bedrijf is vervoerd naar een weide van een ander bedrijf, is niet zo spoedig mogelijk na vervoer gereinigd en ontsmet

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 31, vierde lid

vervoerder

evenhoevigen, niet zijnde varkens

vervoermiddel is niet direct na lossing op een slachtplaats met geringe capaciteit vervoerd langs de kortste weg naar de in de vergunning van die slachtplaats aangewezen R&O plaats vervoerd om daar gereinigd en ontsmet te worden

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 32, eerste tot en met vierde lid

vervoerder

evenhoevigen

register is niet bijgehouden of kan niet worden overgelegd

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 32, eerste en tweede lid

vervoerder

evenhoevigen

het bijgehouden register is incompleet (een of meer gegevens bedoeld in artikel 32, eerste en tweede lid ontbreken)

overtreding

regeling preventie

artikel 32, derde lid

vervoerder

evenhoevigen

gegevens van de laatste reiniging en ontsmetting zijn niet op het vervoermiddel aanwezig

overtreding

regeling preventie

artikel 32, vierde lid

vervoerder

evenhoevigen

register wordt niet voldoende lang bewaard (meer dan 1 jaar, maar minder dan 3 jaar)

geringe overtreding

regeling preventie

artikel 32, vierde lid

vervoerder

evenhoevigen

register wordt niet voldoende lang bewaard (minder dan 1 jaar)

overtreding

regeling preventie

artikel 33, eerste lid

vervoerder, verzamelcentrum en slachthuis die/dat niet deelneemt aan een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 56

evenhoevigen

vervoermiddel is niet in zijn geheel gelost na aankomst

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 33, tweede en vierde lid

vervoerder, verzamelcentrum en slachthuis die/dat niet deelneemt aan een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 56

evenhoevigen, met uitzondering van varkens die worden gelost op een varkenshouderijbedrijf

vervoerseenheid is niet in een keer geheel gelost

ernstige overtreding

Regeling Preventie

artikel 34, eerste lid

Vervoerder

evenhoevigen

vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren uit buitenland en gelost op plaats die niet beschikt over een erkende R&O plaats, wordt na eerste R&O niet onmiddellijk vervoerd naar een erkende R&O-plaats

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 34, tweede lid

vervoerder

evenhoevigen

bewijs van R&O van vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren uit lidstaat waar uitbraak van een besmettelijke ziekte als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z van de Regeling preventie is bevestigd, wordt niet tijdig (meer dan 24 uur na terugkeer) overgelegd

geringe overtreding

regeling preventie

artikel 34, tweede lid

vervoerder

evenhoevigen

bewijs van R&O van vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren uit lidstaat waar uitbraak van een besmettelijke ziekte als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z is bevestigd, wordt niet overgelegd

overtreding

regeling preventie

artikel 35

vervoerder

evenhoevigen

bewijs van R&O van leeg vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren in lidstaat waar uitbraak van een besmettelijke ziekte als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z van d Regeling preventie is bevestigd of in derde land, wordt niet of niet tijdig overgelegd

overtreding

Regeling Preventie

35

Vervoerder

 

leeg vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren in lidstaat waar uitbraak van een besmettelijke ziekte als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z van de Regeling preventie is bevestigd of in derde land, wordt niet onmiddellijk gereinigd en ontsmet op een erkende R&O-plaats

ernstige overtreding

Bijlage 3

[Vervallen per 21-04-2021]

Titel

Artikel

Normadressaat

Omschrijving normoverschrijding

Categorieindeling

overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 2, eerste lid

Houder van dieren, met uitzondering van de houder van paardachtigen

Het na 3 werkdagen bij de minister melden, of het niet melden dat dieren worden gehouden.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 2, derde lid

Houder van dieren, met uitzondering van de houder van paardachtigen

Het niet, onvolledig of onjuist melden van de gegevens, bedoeld in artikel 2, derde lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 2, zesde lid

Houder van schapen en geiten

Het niet, onvolledig, of onjuist melden van de gegevens bedoeld in artikel 2, zesde lid, met uitzondering van het bepaalde in deel D, onderdeel 1, punt b, tweede zinsnede, van de bijlage bij verordening (EG) 21/2004.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 2, zevende lid

Houder van gevogelte

Het niet, onvolledig, of onjuist melden van de gegevens bedoeld in artikel 2, zevende lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 4, eerste lid

Houder van dieren, met uitzondering van de houder van paardachtigen

Het na 30 dagen opgave doen, of geen opgaven doen van gewijzigde gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 4, tweede lid

Houder van schapen of geiten

Het na 30 dagen opgave doen, of geen opgave doen van gewijzigde gegevens als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 4, derde lid

Houder van gevogelte

Het na 30 dagen opgave doen, of geen opgave doen van gewijzigde gegevens als bedoeld in artikel 4, derde lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 5a

Degene die eieren, afkomstig van gevogelte die bestemd zijn om te worden bebroed, onder zich houdt en verhandelt en indien Vo 617/2008 van toepassing is een capaciteit heeft voor 1.000 of meer eieren

Het niet, onvolledig of onjuist melden van de gegevens bedoeld in artikel 2, eerste, derde en zevende lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 5a

Degene die eieren, afkomstig van gevogelte die bestemd zijn om te worden bebroed, onder zich houdt en verhandelt en indien Vo 617/2008 van toepassing is een capaciteit heeft voor 1.000 of meer eieren

Het na 30 dagen opgave doen, of geen opgave doen van gewijzigde gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste, derde en vierde lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, eerste lid

Houder van runderen

Een rund is niet geïdentificeerd met een merk dat voldoet aan artikel 4 van verordening 1760/2000, de artikelen 1, 2 en 3 en in voorkomend geval artikel 4 van verordening 911/2004 en voor zover het rund in Nederland is geboren aan de eisen in artikel 12a.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, tweede lid

Houder van varkens

Een varken is niet geïdentificeerd met een merk dat voldoet aan artikel 12k.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, derde lid

Houder van raszuivere fokvarkens en hybride fokvarkens

Een raszuiver fokvarken of een hybride fokvarken is niet geïdentificeerd met een merk dat voldoet aan artikel 12k of een tatoeage dat voldoet aan artikel 12m.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, vierde lid

Houder van slachtvarkens

Een slachtvarken is niet geïdentificeerd met een slachtmerk als bedoeld in artikel 12k.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, vijfde lid

Houder van varkens

Een zeug, gelt of beer die wordt aangeboden voor de slacht is niet gemerkt met een door de minister toegelaten gebruiksmerk, bedoeld in artikel 12l, derde lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, zesde lid

Houder van schapen en geiten

Een schaap of geit is niet geïdentificeerd met een merk als bedoeld in artikel 12e.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 9, derde lid, onderdeel a

Een geregistreerde leverancier van merken en slachtmerken

Het niet, onvolledig, of onjuist bijhouden van een administratie met daarin de gegevens, bedoeld in artikel 9, derde lid, onderdeel a.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

9, derde lid, onderdeel b

Een geregistreerde leverancier van merken en slachtmerken

De merken zijn geleverd aan een houder van runderen, schapen of geiten of varkens die die merken niet overeenkomstig artikel 9, tweede lid, heeft besteld.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 9, derde lid, onderdeel c

Een geregistreerde leverancier van merken en slachtmerken

Merken en slachtmerken zijn geleverd die niet zijn voorzien van een UBN van het betrokken bedrijf.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 9, derde lid, onderdeel d

Een geregistreerde leverancier van merken en slachtmerken

Er wordt niet maandelijks een overzicht van bestelde en geleverde merken en slachtmerken en de daarop geregistreerde gegevens verstrekt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 10, eerste lid

Eenieder

Dieren worden gemerkt of hermerkt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 11, eerste lid

Houder van dieren

De houder van dieren draagt er geen zorg voor dat de merken aan of in de dieren die hij houdt, bevestigd, onderscheidenlijk aanwezig blijven.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 11, tweede lid

Eenieder

Een merk wordt hergebruikt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12, eerste lid

Eenieder

Het, zonder toestemming van de minister, verstrekken van merken aan derden, dan wel het aannemen of voorhanden hebben van merken van derden.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12, tweede lid

Houder van runderen, varkens, schapen of geiten

De houder merkt andere dieren dan die hij houdt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12, tweede lid

Houder van runderen, varkens, schapen of geiten

De houder gebruikt merken die door de minister aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12, tweede lid

Houder van runderen, varkens, schapen of geiten

De houder gebruikt merken die niet afkomstig zijn van een geregistreerde leverancier, of in het geval van varkens die niet afkomstig zijn van de minister of geregistreerde leverancier.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12j, eerste lid

Eenieder

De tatoeage bij schapen en geiten komt niet overeen met artikel 12j, eerste lid.

overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12j, tweede lid

Eenieder

De tatoeage bij schapen en geiten is niet aangebracht in de kleuren zwart of groen.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12j, derde lid

Eenieder

Er wordt een tang gebruikt die niet geschikt is voor het aanbrengen van een tatoeage en daardoor blijven de tekens van de tatoeage niet goed leesbaar.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12m, eerste lid

stamboekhouder

Het unieke nummer van de tatoeage is in het geautomatiseerde gegevensbestand van de stamboekhouder niet gekoppeld aan het UBN van het bedrijf waar de fokvarkens zijn geboren.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12m, tweede lid

Eenieder

De tatoeage is niet aangebracht in de kleuren zwart of groen.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12m, derde lid

Eenieder

Er wordt een tang gebruikt die niet geschikt is voor het aanbrengen van een tatoeage en daardoor blijven de tekens van de tatoeage niet goed leesbaar.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 15, eerste lid

Houder van runderen

Het niet binnen 3 werkdagen aanbrengen van een merk.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 15, tweede lid

Houder van uit een derde land ingevoerde runderen

Het niet binnen 3 werkdagen na aanvoer op het bestemmingsadres aanbrengen van een merk.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 16

Houder van runderen

Het niet binnen 3 werkdagen na het verlies van het merk bestellen van een vervangend merk.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 16

Houder van runderen

Het niet binnen 10 werkdagen na het geconstateerde verlies van het merk het hermerken van het betreffende rund.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 19, eerste lid

Houder van runderen

Het niet, of onvolledig binnen 3 dagen in het bedrijfsregister bijhouden van de gegevens, bedoeld in artikel 19, eerste lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 19, tweede lid

Houder van runderen

Het bedrijfsregister is niet in schriftelijke of elektronische vorm.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 19, derde lid

Houder van runderen die een schriftelijk bedrijfsregister bijhoudt

Het bedrijfsregister komt niet overeen met het model in bijlage III, onderdeel A.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 19, vierde lid

Houder van runderen die een elektronisch bedrijfsregister bijhoudt

Het bedrijfsregister brengt de gegevens per rund niet inzichtelijk in beeld en kan niet ter plekke worden geprint.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 19, vijfde lid

Houder van runderen

Het bedrijfsregister is minder dan 3 jaar bewaard.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, eerste lid

Houder van runderen

De minister is niet binnen 3 werkdagen in kennis gesteld van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 20, eerste lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, tweede lid

Houder van runderen

De geboortemelding, bedoeld in artikel 20, eerste lid, is gedaan voordat het rund is gemerkt.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, derde lid

Houder van runderen

De gegevens, bedoeld in artikel 20, derde lid, zijn niet, onvolledig of onjuist verstrekt bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 20, eerste lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, vierde lid

Houder van runderen

De gegevens, bedoeld in artikel 20, vierde lid, zijn niet, onvolledig of onjuist verstrekt bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 20, eerste lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, vijfde lid

Houder van runderen

De gegevens, bedoeld in artikel 20, vijfde lid, zijn niet, onvolledig of onjuist verstrekt bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 20, eerste lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, zesde lid

Houder van runderen

De gegevens, bedoeld in artikel 20, zesde lid, zijn niet, onvolledig of onjuist verstrekt bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 20, eerste lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, zevende lid

Houder van runderen

De gegevens, bedoeld in artikel 20, zevende lid, zijn niet, onvolledig of onjuist verstrekt bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 20, eerste lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, achtste lid

Houder van runderen

De gegevens, bedoeld in artikel 20, achtste lid, zijn niet, onvolledig of onjuist verstrekt bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 20, eerste lid jo. derde tot en met vijfde lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, negende lid

Houder van runderen

De minister niet, onvolledig of onjuist in kennis stellen, bedoeld in artikel 20, achtste lid, bij een doodgeboorte.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 20, tiende lid

Houder van runderen

Het niet binnen 3 werkdagen, onjuist of onvolledig de minister in kennis stellen van een doodgeboorte.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 21a, eerste lid

Houder van runderen

Het niet binnen 5 werkdagen vanaf de dag van aanvoer van het rund versturen van het originele paspoort.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 25

Slachthuis

Karkassen van runderen zijn niet geïdentificeerd in de periode tot en met het tijdstip van de weging na slachting.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 26, eerste lid

Slachthuis

Na aanvoer op het slachthuis zijn de aangevoerde runderen niet gecontroleerd op juiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 26, eerste lid.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 26, tweede lid

Slachthuis

Bij een onjuiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 26, eerste lid, wordt niet terstond melding gedaan aan de NVWA.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 26, derde lid

Slachthuis

Runderen bedoeld in artikelen 26, tweede lid, worden niet, of niet terstond afgezonderd.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 26, vierde

Slachthuis

Runderen worden geslacht die niet overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel a, zijn geïdentificeerd of geregistreerd.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 29, eerste lid

Houder van varkens

Varkens worden niet gemerkt binnen de op die varkens van toepassing zijnde termijnen, bedoeld in artikel 29, eerste lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 29, tweede lid

Houder van varkens

Varkens uit een derde land zijn niet binnen 3 werkdagen na de aanvoer op het bestemmingsadres gemerkt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 29, derde lid

Slachthuis

Uit een derde land aangevoerde varkens op een slachthuis zijn niet binnen 3 werkdagen na aanvoer geslacht.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 29, vierde lid

Houder van varkens

Varkens zijn niet gemerkt met een slachtmerk als bedoeld in artikel 8, vierde lid of met een gebruiksmerk als bedoeld in artikel 8, vijfde lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

artikel 29, vijfde lid

Houder van varkens met uitzondering van slachthuizen of verzamelcentra.

Varkens zijn niet binnen 3 werkdagen na de dag waarop het merkverlies is geconstateerd hermerkt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 29, vijfde lid

Houder van varkens met uitzondering van slachthuizen of verzamelcentra

Het merk waarmee een varken wordt hermerkt bevat niet, of niet juist het UBN van het bedrijf waarop het varken op dat moment verblijft.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 30, eerste lid

Houder van varkens

Varkens worden niet vergezeld door een vervoersdocument of op elektronische wijze kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 30, eerste lid, niet worden getoond.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 30, tweede lid

Houder van varkens

Het vervoersdocument is niet in drievoud opgemaakt.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 30, derde lid

Houder van varkens

De gegevens, bedoeld in het derde lid, zijn niet of onvolledig vermeld op het vervoersdocument.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 31, eerste lid

Houder van varkens

Het bedrijfsregister is niet in schriftelijke of elektronische vorm.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 31, eerste lid

Houder van varkens

De gebeurtenissen, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a en b zijn niet, onvolledig, of na 3 werkdagen in het bedrijfsregister gemeld.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 31, tweede lid

Houder van varkens

Vervoersdocumenten en gezondheids-certificaten worden niet bij het bedrijfsregister bewaard.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 31, derde lid

Houder van varkens

Het bedrijfsregister, de vervoersdocumenten en de gezondheids-certificaten worden minder dan 3 jaar bewaard.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 31, vierde lid

Houder van varkens

Het elektronische bedrijfsregister brengt de gegevens, bedoeld in artikel 30, derde lid en artikel 31, eerste lid, niet overzichtelijk in beeld of kan niet ter plekke worden geprint.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 32, eerste lid

Houder van varkens

De houder meldt niet of te laat de aan- en afvoer van varkens of de afvoer van dode varkens aan de minister.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 32, tweede lid

Houder van varkens

De gegevens, bedoeld in artikel 32, tweede lid, worden niet of onjuist gemeld.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 32, negende lid

Houders van varkens

De gecorrigeerde gegevens worden niet binnen de termijn van twee werkdagen als bedoeld in artikel 31, negende lid, geregistreerd.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 33, eerste lid

Slachthuis

Na aanvoer op het slachthuis zijn de aangevoerde varkens niet gecontroleerd op juiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 33, eerste lid.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 33, tweede lid

Slachthuis

Bij een onjuiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 33, eerste lid, is niet terstond melding gedaan aan de NVWA.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 35, eerste lid

Houder van schapen en geiten

Schapen en geiten geboren op of voor 9 juli 2005 zijn niet met tenminste één merk gemerkt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 35, tweede lid

Houder van schapen en geiten

Een schaap of geit is niet gemerkt binnen de termijn, bedoeld in artikel 35, tweede lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 35, vierde lid

Houder van schapen en geiten

Schapen of geiten als bedoeld in artikel 35, vierde lid, zijn niet of na 3 werkdagen gemerkt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 36, eerste lid

Houder van schapen en geiten geboren op of voor 9 juli 2005

Een schaap of geit als bedoeld in artikel 36, eerste lid, is bij merkverlies niet binnen 3 werkdagen hermerkt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 36, tweede lid

Houder schapen en geiten geboren na 9 juli 2005

De houder bestelt niet, of niet binnen drie werkdagen een vervangend merk in geval van merkverlies als bedoeld in artikel 36, tweede lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 36, tweede lid

Houder schapen en geiten geboren na 9 juli 2005

De houder van schapen en geiten hermerkt het betreffende schaap of geit niet zodra het merk in zijn bezit is.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 36, vijfde lid

Houder van schapen en geiten

Schapen of geiten met een tijdelijk merk die niet worden afgevoerd naar een slachthuis zijn niet hermerkt overeenkomstig artikel 36, tweede lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 36, zesde lid

Eenieder

Schapen of geiten zijn omgemerkt op een verzamelcentrum.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 36, zevende lid

Eenieder

Schapen of geiten als bedoeld in artikel 39a zijn omgemerkt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 37, eerste lid

Houder van schapen en geiten geboren op of voor 9 juli 2005

Het tweede merk voldoet niet aan artikel 12f, eerste lid, onderdeel b.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 37, tweede lid

Houder van schapen en geiten geboren op of voor 9 juli 2005

Het tweede merk is geen conventioneel merk.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38, eerste lid

Houder van schapen en geiten

De schapen of geiten die zijn omgemerkt waren niet gemerkt met een conventioneel merk.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38, tweede lid

Houder van schapen en geiten

Het ommerken als bedoel in artikel 38, tweede lid, geschiedt niet overeenkomstig artikel 12e, eerste lid, onderdelen a tot en met h.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38b, eerste lid

Houder van schapen en geiten

Op het verplaatsings-document als bedoeld in artikel 38b, eerste lid, staat niet de identificatiecode van de verplaatste schapen en geiten vermeld.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38b, tweede

Houder van schapen en geiten

Het verplaatsings-document is niet in drievoud opgemaakt.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38b, vierde lid

Houder van schapen en geiten

Het verplaatsings-document wordt minder dan 3 jaar bewaard.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, eerste lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, eerste lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, tweede lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, tweede lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, derde lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, derde lid, is onvolledig of onjuist.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, vierde lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, vierde lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, vijfde lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, vijfde lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, zesde lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, zesde lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, zevende lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, zevende lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, achtste lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, achtste lid, is niet of na 7 dagen gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38d, negende lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, negende lid, is niet of na de in dat lid bedoelde termijn gedaan.

Overtreding.

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38e, eerste lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38e, eerste lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38e, tweede lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38e, tweede lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38e, derde lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38e, derde lid, is onvolledig of onjuist gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38e, vierde lid

Houder van schapen en geiten

De kennisgevingen, bedoeld in artikel 38e, eerste tot en met derde lid, zijn niet of niet binnen de in artikel 38e, vierde lid, gestelde termijn gedaan.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38h

Houder van schapen en geiten

Overtreding van de artikelen 4, eerste, vierde en vijfde lid of 6, eerste lid, van Vo 21/2004.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38h

Houder van schapen en geiten

Overtreding van de artikelen 5, vijfde lid, 6, derde lid of 8, tweede lid, van Vo 21/2004.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38j, eerste lid

Slachthuis

Na aanvoer op het slachthuis zijn de aangevoerde schapen en geiten niet gecontroleerd op juiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 38j, eerste lid.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38j, tweede lid

Slachthuis

Bij een onjuiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 33, eerste lid, is niet terstond melding gedaan aan de NVWA

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38j, derde lid

Slachthuis

Schapen en geiten bedoeld in artikelen 38j, tweede lid, worden niet, of niet terstond afgezonderd.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38j, vierde

Slachthuis

Schapen en geiten worden geslacht die niet overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel c, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38j, zesde lid

Houder van schapen en geiten

Het niet, of niet onder toezicht van een officiële dierenarts vernietigen van de merken, bedoeld in artikel 38j, zesde lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38s

Houder van paardachtigen

Overtreding van de artikelen 23, 27, tweede en derde lid of 35 van Verordening 2015/262.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38s

Houder van paardachtigen

Overtreding van de artikelen 3, eerste of tweede lid, 11, eerste lid, 12, derde lid, laatste volzin, eerste deel, 15, eerste lid, 26, eerste lid, 24, derde lid, 27, eerste lid, onder b, c, en d, of 34, eerste lid, van Verordening 2015/262.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38s

Degene die beroepsmatig subcutaan of intramusculair een transponder aanbrengt bij paardachtigen

Overtreding van artikel 18, tweede lid, van Verordening 2016/262.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38s

Een organisatie als bedoeld in artikel 38v, derde of vierde lid

Overtreding van de artikelen 12, derde lid, laatste volzin, tweede deel en 38, derde lid van Verordening 2015/262

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38s

Houder van paardachtigen en slachthuis

Overtreding van de artikelen 24, tweede lid, 27, eerste lid, onder a, of 34, tweede lid, van Verordening 2015/262.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38s

Verantwoordelijke dierenarts en houder van paardachtigen

Overtreding van artikel 37, eerste lid, onder b en het tweede tot en met zesde lid van Verordening 2015/262.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38u, eerste lid

Houder van paardachtigen

Een paardachtige is niet geïdentificeerd overeenkomstig artikel 18, eerste lid, Vo 2015/262.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38u, tweede lid

Degene die beroepsmatig subcutaan of intramusculair een transponder aanbrengt bij paardachtigen

De maatregelen, bedoeld in artikel 16 in samenhang met artikel 17, eerste lid, Vo 2015/262, zijn niet of niet voorafgaande aan het inbrengen van de transponder genomen.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38u, derde lid

Degene die beroepsmatig subcutaan of intramusculair een transponder aanbrengt bij paardachtigen

De transponder wordt niet in de linkerkant van de hals van een paardachtige aangebracht.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38u, vijfde lid

Degene die beroepsmatig subcutaan of intramusculair een transponder aanbrengt bij paardachtigen

Indien een transponder niet werkt, is er niet gehandeld als bedoeld in artikel 38u, vijfde lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38v, eerste lid

Houder van paardachtige

Een paardachtige, bedoeld in artikel 38v, eerste lid, is na zes maanden geïdentificeerd.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38v, tweede lid

Houder van paardachtige

De aanvraag van het identificatiedocument vindt meer dan 7 dagen na identificatie plaats.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38v, derde lid, en 38w

Houder van geregistreerde paardachtige en houder van ingevoerde paardachtige

De aanvraag bedoeld in artikel 38, tweede lid, wordt niet gedaan bij een organisatie als bedoeld in artikel 38v, derde lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38v, vierde lid, en 38w

Houder van een niet-geregistreerde paardachtige en houder van ingevoerde paardachtige

De aanvraag bedoeld in artikel 38, tweede lid, wordt niet gedaan bij een organisatie als bedoeld in artikel 38v, vierde lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38v, vijfde lid, en 38w

Houder van paardachtige en houder van ingevoerde paardachtige

Er wordt, behoudens het bepaalde in artikel 38x, meer dan één aanvraag om een identificatiedocument gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38y, eerste lid

Slachthuis

Een identificatiedocument dat overeenkomstig artikel 34, eerste lid, onderdeel b, van Vo 2015/262 ongeldig is gemaakt, is niet of niet binnen 30 dagen naar de minister gestuurd.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38z, tweede lid

De instanties, bedoeld in artikel 38v, derde en vierde lid

De gegevens, bedoeld in artikel 38, derde lid, Verordening (EU) nr. 262/2015 zijn niet, onjuist of onvolledig aan de minister verstrekt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38z, tweede lid

De instanties, bedoeld in artikel 38v, derde en vierde lid

De gegevens, bedoeld in artikel 38, derde lid, Vo 262/2015 zijn niet met gebruikmaking van een daartoe beschikbaar gesteld middel verstrekt.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38aa, eerste lid

Degene die de transponder, bedoeld in artikel 2, onderdeel n, van Vo 2015/262 ten behoeve van de identificatie van paardachtigen vervaardigt of laat vervaardigen.

Er is geen gebruik gemaakt van unieke diernummers die door de minister zijn verstrekt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38aa, tweede lid

Degene die de transponder, bedoeld in artikel 2, onderdeel n, van Vo 2015/262 ten behoeve van de identificatie van paardachtigen vervaardigt of laat vervaardigen.

Er is geen administratie als bedoeld in het tweede lid bijgehouden.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38aa, derde lid

Een persoon of onderneming waaraan transponders worden geleverd en die levert aan een andere persoon of onderneming

Er is geen administratie als bedoeld in het tweede lid, onder a, bijgehouden.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38aa, vierde lid

Degene die de transponder, bedoeld in artikel 2, onderdeel n, van Vo 2015/262 ten behoeve van de identificatie van paardachtigen vervaardigt of laat vervaardigen

De administratie is minder dan 30 jaar bewaard.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38aa, vijfde lid

Degene die de transponder, bedoeld in artikel 2, onderdeel n, van Vo 2015/262 ten behoeve van de identificatie van paardachtigen vervaardigt of laat vervaardigen.

De melding, bedoeld in artikel 38aa, vijfde lid, is niet, onjuist of onvolledig gedaan.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38bb, eerste lid

Slachthuis

Na aanvoer op het slachthuis zijn de aangevoerde paardachtigen niet gecontroleerd op juiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 38bb eerste lid.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38bb, tweede lid

Slachthuis

Er is niet terstond melding aan de NVWA gedaan in de gevallen, bedoeld in artikel 38bb, tweede lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38bb, derde lid

Slachthuis

Paardachtigen, bedoeld in artikel 38bb, tweede lid, zijn niet, of niet terstond afgezonderd.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38bba, eerste en tweede lid

Verantwoordelijke dierenarts

Er is geen, onjuist, onvolledig, of na 14 dagen na ondertekening in deel II van sectie II van het identificatiedocument melding gedaan als bedoeld in artikel 38bba, eerste lid bij de minister of bij een organisatie als bedoeld in artikel 38v, derde en vierde lid.

Ernstige overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38bba, derde lid

Verantwoordelijke dierenarts

De melding is onjuist of bevat niet volledig de gegevens, bedoeld in artikel 38bba, derde lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38bba, vierde lid

Verantwoordelijke dierenarts

De melding is niet gedaan met een daartoe door de minister beschikbaar gesteld middel.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38dd, eerste lid

Houder van gevogelte

De verplaatsing van gevogelte van of naar een inrichting is niet geregistreerd.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38dd, tweede lid

Houder van gevogelte

De gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid, zijn onvolledig of onjuist geregistreerd.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38dd, derde lid

Houder van gevogelte

De houder verstrekt geen gecorrigeerde gegevens ingeval van een niet juiste registratie van de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38ee, eerste lid

Houder van gevogelte

De registratie van de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid, vindt niet plaats via een elektronisch portaal als bedoeld in artikel 38ee, eerste lid.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38ff, eerste lid

Houder van gevogelte

De registratie, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid, vindt niet of na vijf werkdagen plaats.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 38ff, tweede lid

Houder van gevogelte

De registratie, bedoeld in artikel 38dd, derde lid, vindt niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 38ff, tweede lid, plaats.

Geringe overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 39

Handelaar of vervoerder, aanvoerder of vervoerder

Dieren die niet overeenkomstig de Regeling identificatie en registratie van dieren zijn geïdentificeerd of geregistreerd worden verhandeld, vervoerd, aangevoerd of afgevoerd

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 40, vierde lid

Houder of vervoerder van runderen of handelaar in runderen

Er wordt in strijd met het verbod bedoeld in artikel 40, eerste lid, of tweede lid, gehandeld

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 41, eerste en tweede lid

Houder van runderen, schapen en geiten

Er is in strijd met de toestemming, en de daaraan verbonden voorwaarden voor vervoer als bedoeld in artikel 41, eerste lid, gehandeld.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 41, derde lid

Houders van kadavers van runderen

De kadavers, bedoeld in artikel 41, derde lid, zijn niet rechtstreeks vervoerd naar een bestemming, bedoeld in artikel 41, derde lid, of de kadavers zijn niet tenminste in één oor gemerkt.

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 43, derde lid

Houders van runderen, varkens, schapen en geiten en paardachtigen

De gegevens, bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn, tenzij de uitzondering, bedoeld in artikel 43, derde lid, van toepassing is, geen drie jaar bewaard.

Geringe overtreding

Bijlage 4

[Vervallen per 21-04-2021]

Titel

Artikel

Normadressaat

Omschrijving normoverschrijding

Categorie-indeling overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.2, eerste lid,

in samenhang met artikel 5.1.3.

houder van schapen of geiten op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van bedrijfsmatige melkproductie

De houder heeft niet voldaan aan de tankmelkmonitoring uit artikel 5.1.3.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.4

laboratorium dat tankmelkmonsters onderzoekt

Het laboratorium heeft niet voldaan aan de eisen.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5a in samenhang met artikel 5.2.1

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft niet alle schapen of geiten voor 1 augustus van het kalenderjaar gevaccineerd.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5a in samenhang met artikel 5.2.1, derde lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft niet alle schapen of geiten tijdig gevaccineerd.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5a in samenhang met artikel 5.2.4

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft geen deugdelijke administratie bijgehouden.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5b, eerste lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft geiten of schapen laten insemineren of bevruchten, of op zodanige wijze gehouden dat ze bevrucht konden worden, zonder dat alle schapen of geiten zijn gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5b, derde lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft sperma van geiten of schapen voorhanden, in voorraad, bewaard, opgeslagen, gebruikt, ontvangen of afgeleverd gekregen zonder dat alle schapen of geiten zijn gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.7, eerste lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie

De houder heeft schapen of geiten aangevoerd die niet gevaccineerd zijn overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.9, eerste lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie

Er is mest uitgereden of afgevoerd, afkomstig uit een stal waar de schapen of geiten worden gehouden, zonder dat daarbij aan de voorwaarden is voldaan uit artikel 5.1.9, tweede lid.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.9, derde lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie

De houder heeft de administratie met betrekking tot mest uitrijden en -afvoeren niet bijgehouden volgens de voorschriften, bedoeld in artikel 5.1.9, derde en vierde lid.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.9, vijfde lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van melkproductie

De voorgeschreven administratie is niet 2 jaar bewaard.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.10, onderdeel a

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf

Houder heeft niet voldaan aan de zorgplicht om ongedierte adequaat op zijn bedrijf te laten bestrijden.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.10, onderdeel b

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf

Houder heeft niet voldaan aan de plicht om voldoende destructiebakken in de stallen beschikbaar te hebben.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.11

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf

Houder heeft bezoekers, waarvoor niet met het oog op uitoefening van beroep of bedrijf toegang tot de stal noodzakelijk was, toegelaten tot de stal waar geiten of schapen worden gehouden.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.12

houder van schapen of geiten waarop een ‘fokverbod’ van toepassing is (eerste lid, onderdeel a en b)

Houder heeft schapen of geiten waarop een fokverbod van toepassing was, laten bevruchten, insemineren, of op zodanige wijze gehouden dat bevruchting van die geiten of schapen mogelijk was.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.13, eerste lid

houder van zieke of verdachte schapen of geiten

De afvoer van dieren heeft niet conform de voorschriften in dit artikel plaatsgevonden.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.16

houder van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie

Niet alle schapen of geiten die worden gehouden op een locatie met een publieksfunctie zijn gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.17

houder of aanvoerder van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie, de organisator van een evenement, een tentoonstelling of een keuring

Aanvoer heeft plaatsgevonden zonder dat alle schapen of geiten die zijn aangevoerd, zijn gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.18

organisator van evenement, een tentoonstelling of een keuring waarbij schapen of geiten bijeen worden gebracht; de houder van schapen of geiten die bijeen worden gebracht

Het bijeenbrengen heeft plaatsgevonden zonder dat alle schapen of geiten die bijeengebracht werden vooraf waren gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.19

houders van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie

Het aflammeren van schapen of geiten gebeurde niet volledig afgezonderd van publiek.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.20

houders van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie

De administratie met betrekking tot inseminatie of dekking, en het lammeren, wordt niet bijgehouden volgens de voorschriften.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.2.4

houder van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie, danwel een houder van schapen of geiten die worden aangevoerd op een evenement, tentoonstelling of keuring

De houder heeft geen deugdelijke administratie bijgehouden.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.2.4, vierde lid

houder van schapen of geiten die overeenkomstig par 5.2 gevaccineerd dienen te worden

Houder heeft geen of geen tijdige melding gedaan in het I&R-systeem van de uitgevoerde vaccinaties.

Overtreding

Terug naar begin van de pagina