Regeling verwantschapstabel educatieve minor

Geldend van 01-12-2019 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr. DL/B/220470, houdende vaststelling van de verwantschapstabel educatieve minor alsmede wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012 (Regeling verwantschapstabel educatieve minor)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

  • a. Verwantschappen: bacheloropleidingen als bedoeld in artikel 33, lid 1a, op grond waarvan onderwijs verzorgd kan worden in daarbij aangewezen vakken;

  • b. Verwantschapstabel: tabel waarin verwantschappen zijn opgenomen.

Artikel 2. Vaststelling verwantschappen

  • 1 Deze regeling strekt ertoe de verwantschapstabel vast te stellen.

  • 2 De verwantschapstabel is opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2010.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwantschapstabel educatieve minor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

wo bachelor6 in combinatie met educatieve minor

CROHO

code

Universiteit indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en)

Bevoegdheid

Aarde en economie

50668

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Aardwetenschappen

56986

 

Geografie, Planologie en Milieu

56947

Radboud Universiteit Nijmegen

Future Planet Studies

50425

Universiteit van Amsterdam

International Land and Water Management3

50100

Wageningen University

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning2

56848

Wageningen University

Sociale Geografie en Planologie

56838

 

Soil, Water, Athmosphere1

56968

Wageningen University

Technische Planologie

56194

Rijksuniversiteit Groningen

Arabische Taal en Cultuur

56040

 

Leraar Arabisch

Fiscale Economie

56402

Universiteit Maastricht

Leraar Bedrijfseconomie50393

Animal Sciences (leertraject onderwijsbevoegdheid Biologie)4

56849

Wageningen University

Leraar Biologie

Biologie

56860

 

Biology

59325

Radboud Universiteit Nijmegen

Psychobiologie

50014

Universiteit van Amsterdam

Biomedische Wetenschappen

56990

 

Bèta-Gamma (Afstudeerrichting Biologie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Gezondheidswetenschappen

56553

Universiteit Maastricht

Biomedical Sciences

59324

Vrije Universiteit Amsterdam

Plantenwetenschappen (leertraject onderwijsbevoegdheid Biologie)5

56835

Wageningen University

Duitse Taal en Cultuur (afstudeerrichting Duits)

56805

 

Leraar Duits

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Duits)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Duits)

56801

Universiteit Utrecht

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Duits)

50393

Universiteit Utrecht

Chinastudies

56818

Universiteit Leiden

Leraar Chinees

Bedrijfseconomie

50750

Tilburg University

Leraar Economie

Bedrijfskunde

50645

 

Business Administration

50897

Universiteit van Amsterdam

Economics and Business Economics

59318

Universiteit van Amsterdam

Economie

56401

Tilburg University

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Tilburg University, Universiteit Utrecht

Economie en Bedrijfskunde

50905

Universiteit van Amsterdam

Economie en Beleid

50101

Wageningen University

Fiscale Economie

56402

Universiteit van Amsterdam

International Business Administration

50952

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Communicatie- en Informatiewetenschappen

56826

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Engels

Engelse Taal en Cultuur

56806

 

English Language and Culture

50290

Rijksuniversiteit Groningen

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Engels)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Engels)

50393

Universiteit Utrecht

Literatuur en Samenleving

55823

Vrije Universiteit Amsterdam

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Engels)

56801

Universiteit Utrecht

Filosofie

56081

 

Leraar Filosofie

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Frans)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Frans

Franse Taal en Cultuur

56808

 

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Frans)

50393

Universiteit Utrecht

Romaanse Talen en Culturen (afstudeerrichting Frans)

56074

Radboud Universiteit Nijmegen

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Frans)

56801

Universiteit Utrecht

Minorities & Multilingualism

56012

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Fries

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

 

Leraar Geschiedenis en Staatsinrichting

Geschiedenis

56034

 

Religiewetenschappen

50902

 

Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing

Theologie

56109

 

Theologie (joint degree)

55004

Vrije Universiteit Amsterdam

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

56003

 

Leraar Grieks, Latijn en KCV

Hebreeuwse Taal en Cultuur

50901

Universiteit van Amsterdam

Leraar Hebreeuws

Artificial Intelligence

56945

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Informatica

Business Information Technology

56066

Universiteit Twente

Computer Science

50426

Vrije Universiteit Amsterdam

Computing Science

59326

Radboud Universiteit Nijmegen

Creative Technology

50447

Universiteit Twente

Technische Wiskunde

56965

TU Delft

Data Science and Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

Electrical Engineering

56953

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Informatica

56978

 

Informatie, Multimedia en Management

56869

Vrije Universiteit Amsterdam

Informatiekunde

56842

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Utrecht

Kunstmatige Intelligentie

56981

Universiteit van Amsterdam

Technische Informatica

56964

TU Eindhoven

Italiaanse Taal en Cultuur

56809

 

Leraar Italiaans

Kunstgeschiedenis

56824

 

Leraar Kunstvakken-I en Kunstvakken-II

Latijnse Taal en Cultuur

56816

Universiteit van Amsterdam

Leraar Latijn en KCV

Oudheidwetenschappen

56704

Vrije Universiteit Amsterdam

Algemene Sociale Wetenschappen

56631

 

Leraar Maatschappijleer

Bestuurskunde

56627

 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

50007

 

Communicatiewetenschap

56615

 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

50035

 

Management, Society and Technology

56654

Universiteit Twente

Politicologie

56606

 

Sociologie

56601

 

Bedrijfseconomie

50750

Tilburg University

Leraar Management en Organisatie

Bedrijfskunde

50645

 

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen; Universiteit Utrecht; Erasmus Universiteit Rotterdam; Vrije Universiteit Amsterdam; Radboud Universiteit Nijmegen; Tilburg University

International Business

50019

 

International Business Administration

50952

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Agrotechnologie

56831

Wageningen University

Liberal Arts & Sciences (afstudeerrichting Natuurkunde)

50393

Universiteit Maastricht

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Biomedische Technologie

56226

 

Biotechnologie

56841

Wageningen University

Bouwkunde

56951

Technische Universiteit Eindhoven

Civiele Techniek

56952

 

Electrical Engineering

56953

 

Environmental Sciences

56283

Wageningen University

Industrial Design

50441

TU Eindhoven

Industrieel Ontwerpen

56955

 

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Medische Natuurwetenschappen

50800

Vrije Universiteit Amsterdam

Moleculaire Levenswetenschappen

59304

Wageningen University

Molecular Life Sciences

56944

Radboud Universiteit Nijmegen

Nanobiologie (joint degree)

55003

 

Natuur- en Sterrenkunde

56984

 

Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

55013

 

Natuurkunde

50206

Rijksuniversiteit Groningen

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Science, Business & Innovation

50670

Vrije Universiteit Amsterdam

Soil, Water, Athmosphere

56968

Wageningen University

Sterrenkunde

50205

Rijksuniversiteit Groningen

Technical Computer Science

59335

Universiteit Twente

Technische Aardwetenschappen

56959

TU Delft

Technische Informatica

56964

 

Technische Natuurkunde

56962

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

 

Nederlandse Taal en Cultuur

56804

 

Leraar Nederlands

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

Tilburg University, Open Universiteit

Communicatie- en Informatiewetenschappen

56826

Tilburg University

Slavische Talen en Culturen (afstudeerrichting Russisch)

56813

Universiteit van Amsterdam

Leraar Russisch

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Scheikunde

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

50207

Universiteit Leiden

Biomedische Technologie

56226

   

Biotechnologie

56841

Wageningen University

Environmental Sciences

56283

Wageningen University

Farmaceutische Wetenschappen

56989

Vrije Universiteit Amsterdam

Farmacie

56157

Rijksuniversiteit Groningen

Food Technology

56973

Wageningen University

Life Science and Technology

56286

 

Life Science and Technology (joint degree)

55010

 

Medische Natuurwetenschappen

50800

Vrije Universiteit Amsterdam

Moleculaire Levenswetenschappen

59304

 

Molecular Life Sciences

56944

Radboud Universiteit Nijmegen

Molecular Science and Technology (joint degree)

55009

 

Scheikunde

56857

 

Scheikunde (joint degree)

55012

 

Scheikundige Technologie

56960

 

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Science, Business & Innovation

50670

Vrije Universiteit Amsterdam

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Spaans)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Spaans

Latijns-Amerikastudies

56052

Universiteit Leiden

Romaanse Talen en Culturen (afstudeerrichting Spaans)

56074

Radboud Universiteit Nijmegen

Spaanse Taal en Cultuur

56810

 

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Leraar Techniek

Bouwkunde

56951

 

Civiele Techniek

56952

 

Electrical Engineering

56953

 

Industrieel Ontwerpen

56955

 

Industrial Design

50441

TU Eindhoven

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Technische Natuurkunde

56962

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

 

Actuariële Wetenschappen

56411

Universiteit van Amsterdam

Leraar Wiskunde

Applied Mathematics

59336

Universiteit Twente

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Technische Aardwetenschappen

56959

TU Delft

Biomedische Technologie

56226

TU Eindhoven

Business Analytics

56856

Vrije Universiteit Amsterdam

Civiele Techniek

56952

 

Econometrie en Operationele Research

56833

Tilburg University, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam

Electrical Engineering

56953

 

Klinische Technologie (joint degree)

55007

TU Delft

Technische Bestuurskunde

56995

TU Delft

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Natuur- en Sterrenkunde

56984

Universiteit van Amsterdam

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Mathematics

59322

Vrije Universiteit Amsterdam

Natuurkunde

50206

 

Sterrenkunde

50205

 

Technical Computer Science

59335

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente, TU Eindhoven

Nanobiologie (joint degree)

55003

TU Delft

Technische Informatica

56964

TU Delft, TU Eindhoven

Technische Natuurkunde

56962

 

Technische Wiskunde

56965

 

Data Science and Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

Werktuigbouwkunde

56966

 

Wiskunde

56980

 

1 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

2 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

3 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

4 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de Bsc-opleiding Animal Sciences, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenswetenschappen van Wageningen University en gericht op het voorbereiden van de student op een baan als leerkracht in het vak Biologie.

5 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de Bsc-opleiding Plantenwetenschappen, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenswetenschappen van Wageningen University en gericht op het voorbereiden van de student op een baan als leerkracht in het vak Biologie.

6 Onder de werking van het Experiment educatieve module zijn onder deze wo bachelors tevens begrepen doctoraalopleidingen waarvan de examencommissie in voorkomende gevallen heeft geoordeeld dat deze gelijkwaardig zijn aan een in deze tabel vermelde wo bachelor.

Terug naar begin van de pagina