Regeling verwantschapstabel educatieve minor

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 18-12-2018 t/m 30-11-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr. DL/B/220470, houdende vaststelling van de verwantschapstabel educatieve minor alsmede wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012 (Regeling verwantschapstabel educatieve minor)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

  • a. Verwantschappen: bacheloropleidingen als bedoeld in artikel 33, lid 1a, op grond waarvan onderwijs verzorgd kan worden in daarbij aangewezen vakken;

  • b. Verwantschapstabel: tabel waarin verwantschappen zijn opgenomen.

Artikel 2. Vaststelling verwantschappen

  • 1 Deze regeling strekt ertoe de verwantschapstabel vast te stellen.

  • 2 De verwantschapstabel is opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2010.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwantschapstabel educatieve minor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

wo bachelor in combinatie met educatieve minor

CROHO

code

Universiteit indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en)

Bevoegdheid

Sociale Geografie en Planologie

56838

 

Leraar Aardrijkskunde

Aardwetenschappen

56986

 

Aarde en economie

50668

 

Soil, Water and Athmosphere1

56968

 

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning2

56848

 

International Land and Water Management3

50100

 

Future Planet Studies

50425

 

Geografie, Planologie en Milieu

56947

Radboud Universiteit Nijmegen

Arabische Taal en Cultuur

56040

 

Leraar Arabisch

Biologie

56860

 

Leraar Biologie

Biomedische Wetenschappen

56990

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht,

Universiteit van Amsterdam, Vrije

Universiteit Amsterdam, Radboud

Universiteit

Animal Sciences (leertraject

onderwijsbevoegdheid Biologie)4

56849

Wageningen University

Plantenwetenschappen (leertraject onderwijs

bevoegdheid Biologie)5

56835

Wageningen University

Duitse Taal en Cultuur (afstudeerrichting Duits)

56805

 

Leraar Duits

Afstudeerrichting Duits van de opleiding

Europese Talen en Culturen

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Duits)

56801

 

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Duits)

50393

Universiteit Utrecht

Chinastudies

56818

 

Leraar Chinees

Economie

56401

 

Leraar Economie

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Tilburg University, Universiteit Utrecht

Bedrijfskunde

50645

 

Economie en Beleid

50101

Wageningen University

Bedrijfseconomie

50750

Tilburg University

Economie en Bedrijfskunde

50905

Universiteit van Amsterdam

International Business Administration

50952

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Engelse Taal en Cultuur

56806

 

Leraar Engels

English Language and Culture

50290

Rijksuniversiteit Groningen

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Engels)

56801

 

Literatuur en Samenleving

55823

 

Communicatie- en Informatiewetenschappen

56826

Vrije Universiteit Amsterdam

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Engels)

50393

Universiteit Utrecht

Afstudeerrichting Engels van de opleiding

Europese Talen en Culturen

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Filosofie

56081

 

Leraar Filosofie

Franse Taal en Cultuur

56808

 

Leraar Frans

Afstudeerrichting Frans van de opleiding Romaanse Talen en Culturen

56074

 

Afstudeerrichting Frans van de opleiding

Europese Talen en Culturen

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Frans)

56801

 

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Frans)

50393

Universiteit Utrecht

Minorities & Multilingualism

56012

 

Leraar Fries

Geschiedenis

56034

 

Leraar Geschiedenis en

Staatsinrichting

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

 

Theologie

56109

 

Leraar Godsdienst en

Levensbeschouwing

Religiewetenschappen

50902

 

Theologie (joint degree)

55004

Vrije Universiteit Amsterdam

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

56003

 

Leraar Grieks, Latijn en KCV

Informatica

56978

 

Leraar Informatica

Computer Science

50426

Vrije Universiteit Amsterdam

Informatiekunde

56842

Universiteit van Amsterdam;

Universiteit Utrecht

Electrical Engineering

56953

TU Delft;

TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Bedrijfsinformatietechnologie

56066

 

Creative Technology

50447

 

Technische Informatica

56964

TU Eindhoven, Universiteit Twente

Data Science and Knowledge Engineering

50300

 

Lifestyle Informatics

56983

 

Informatie, Multimedia en Management

56869

 

Italiaanse Taal en Cultuur

56809

 

Leraar Italiaans

Kunstgeschiedenis

56824

 

Leraar Kunstvakken-I en

Kunstvakken-II

Latijnse Taal en Cultuur

56816

 

Leraar Latijn en KCV

Oudheidswetenschappen

56704

Vrije Universiteit Amsterdam

Sociologie

56601

 

Leraar Maatschappijleer

Politicologie

56606

 

Algemene Sociale Wetenschappen

56631

 

Bestuurskunde

56627

 

Management, Society and Technology

56654

 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

50007

 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

50035

 

Communicatiewetenschap

56615

 

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen; Universiteit

Utrecht; Erasmus Universiteit Rotterdam;

Vrije Universiteit Amsterdam; Radboud

Universiteit Nijmegen;Tilburg

University

Leraar Management en

organisatie

Bedrijfskunde

50645

 

Bedrijfseconomie

50750

 

International Business

50019

 

International Business Administration

50952

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Technische Natuurkunde

56962

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Natuur- en Sterrenkunde

56984

 

Medische Natuurwetenschappen

50800

 

Electrical Engineering

56953

TU Delft

TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Science, Business & Innovation

50670

 

Biomedische Technologie

56226

TU Eindhoven; Universiteit Twente

Civiele Techniek

56952

TU Delft; Universiteit Twente

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Moleculaire Levenswetenschappen

59304

 

Technische Aardwetenschappen

56959

 

Environmental Sciences

56283

 

Biotechnologie

56841

 

Technische Informatica

56964

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Industrieel Ontwerpen

56955

TU Delft; Universiteit Twente

Industrial Design

50441

TU Eindhoven

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Soil, Water and Athmosphere

56968

 

Nanobiologie (joint degree)

55003

Tu Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam

Bouwkunde

56951

Technische Universiteit Eindhoven

Agrotechnologie

56831

   

Bèta-gamma

50250

 

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Sterrenkunde

50205

Rijksuniversiteit Groningen

Natuurkunde

50206

Rijksuniversiteit Groningen

Nederlandse Taal en Cultuur

56804

 

Leraar Nederlands

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

Tilburg University, Open Universiteit

Communicatie en Informatiewetenschappen

56826

Tilburg University

Afstudeerrichting Russisch van de opleiding

Slavische Talen en Culturen

56813

 

Leraar Russisch

Scheikunde

56857

 

Leraar Scheikunde

Scheikundige Technologie

56960

 

Life Science and Technology

56286

 

Bèta-gamma

50250

 

Biotechnologie

56841

 

Molecular Science and Technology (joint degree)

55009

 

Science, Business and Innovation

50670

 

Food Technology

56973

 

Environmental Sciences

56283

 

Farmaceutische Wetenschappen

56989

 

Farmacie

56157

Rijksuniversiteit Groningen

Moleculaire Levenswetenschappen

59304

 

Medische Natuurwetenschappen

50800

 

Biomedische Technologie

56226

TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

50207

Universiteit Leiden

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Spaanse Taal en Cultuur

56810

 

Leraar Spaans

Latijns-Amerikastudies

56052

 

Afstudeerrichting Spaans van de opleiding

Romaanse Talen en Culturen

56074

 

Afstudeerrichting Spaans van de opleiding

Europese Talen en Culturen

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Industrieel Ontwerpen

56955

TU Delft;

Universiteit Twente

Leraar Techniek

Industrial Design

50441

TU Eindhoven

Civiele Techniek

56952

TU Delft;

Universiteit Twente

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Werktuigbouwkunde

56966

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Bouwkunde

56951

TU Delft; TU Eindhoven

Electrical Engineering

56953

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Technische Natuurkunde

56962

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Wiskunde

56980

 

Leraar Wiskunde

Technische Wiskunde

56965

 

Natuurkunde

50206

 

Sterrenkunde

50205

 

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Econometrie en Operationele Research

56833

Tilburg University, Vrije Universiteit Amsterdam

Technische Natuurkunde

56962

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Electrical Engineering

56953

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Technische Informatica

56964

TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Civiele Techniek

56952

TU Delft;

Universiteit Twente

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Business Analytics

56856

Vrije Universiteit Amsterdam

Biomedische Technologie

56226

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente, TU Eindhoven

1 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

2 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

3 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

4 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de Bsc-opleiding Animal Sciences, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenwetenschappen van Wageningen University en gericht op het voorbereiden van de student op een baan als leerkracht in de Biologie.

5 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de Bsc-opleiding Plantenwetenschappen, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenwetenschappen van Wageningen University en gericht op het voorbereiden van de student op een baan als leerkracht in de Biologie.

Naar boven