Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2011–2012

[Regeling vervallen per 20-08-2011.]
Geldend van 31-08-2010 t/m 19-08-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2010, nr. VO/OK/221446, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2011–2012 (Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2011–2012)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 20-08-2011]

De screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2011–2012 worden vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-08-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 20-08-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2011–2012.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage bij artikel 1

[Vervallen per 20-08-2011]

De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO. Tenzij in de testhandleiding anders aangegeven hoeft men geen Flynn-correctie toe te passen. Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure vanaf groep 3) mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen.

Lijst toegestane instrumenten Criterium Intelligentie

[Vervallen per 20-08-2011]

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempeltest, 2007

Groep 7 + 8

Deze test moet in maart tot en met juni van groep 7 worden afgenomen of in groep 8

0

IV

GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, 1999

Groep 8 + klas 1 VO

 

III

IV

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, 2002

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999 normen 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

IV

III

NDT IQ Gedeelte

Groep 8 + klas 1 VO

Alleen subtests 2 tot en met 7

IV

III

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

IV

NSCCT: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, 2005

Groep 6 en 8

Groep 6 versie is alleen te gebruiken wanneer de leerling na groep 7 de school verlaat en de afname niet ouder dan twee jaar is.

0

IV

SON-R 5½–17 Niet-verbale Intelligentietest, 1988

5½–17 jaar

M.n. te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. In het zeldzame geval dat leerlingen worden aangemeld boven de leeftijd van 17, kan met enig vertrouwen gebruik gemaakt worden van deze test. Dit geldt eveneens voor de SON-R 5 ½ –17 verkort 2003. Dit jaar voor het laatst toegestaan

II/III

II/III

SON-R 5½ –17 verkort, 2003 (normen 1988)

5½–17 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. Dit jaar voor het laatst toegestaan.

I/III

I/III

TPVO-IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE, 2008

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

0

IV

WISC-III NL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 2002/2005

Verkorte versie zonder subtest 11 en 13 toegestaan

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die tenminste zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen. Criterium validiteit is niet onderzocht.

I

I

Wechsler Nonverbal Scale of Ability Nederlandstalige Bewerking (WNV-NL), 2008

4 t/m 21 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

0

0

Opmerkingen bij Criterium Intelligentie:

De commissie heeft er al diverse malen op gewezen dat men voorzichtig moet zijn met het gebruik van schriftelijk af te nemen klassikale tests ingeval er sprake is van een leerling met grote leerachterstanden (met name op begrijpend lezen) of bij onvoldoende beheersing van het Nederlands. Mede daarom is er een onderscheid aangebracht tussen een beoordeling per leerling-categorie1, te weten LWOO dan wel PrO; voor (potentiële) PrO-leerlingen zijn de schriftelijke tests van een III of IV voorzien. Hoe te handelen zie ook de verantwoording op www.rvc-vo.nl.

Enkele nuanceringen zijn hier nog op zijn plaats:

 • 1. dat de respondenten (gebruikers en RVC-leden) niet tevreden zijn met de GIVO ook in geval van LWOO;

 • 2. dat de SON-versies vooral geschikt zijn voor leerlingen die het Nederlands nog maar gedeeltelijk beheersen;

 • 3. dat de NDT en de NDT IQ gedeelte bevredigender functioneert dan de andere klassikale tests in het bereik van PrO of in geval van grote taal- en leesachterstanden;

 • 4. dat de NDT en de NDT -IQ gedeelte ingeval van de LWOO – categorie ontraden moet worden: uit berekeningen in de data base van beschikkingen blijkt telkens dat de NDT IQ score afgezet tegen de leerachterstanden beduidend hoger scoort dan de andere IQ tests

 • 5. dat de WISC-III NLdit jaar opnieuw onder voorbehoud is goedgekeurd, omdat er nog steeds geen onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend zijn.

 • 6. dat de beide SON-R tests dit jaar voor het laatst zijn toegestaan in verband met de veel te oude normen. Ook de SON-R Verkort, baseert zich op de normen van 1988.

Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek schooljaar 2011/2012

[Vervallen per 20-08-2011]

De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum bij de RVC-VO. Volgens de Regeling worden alleen leerlingen met een IQ tussen de 90 en 120 geacht dergelijke vragenlijsten in te vullen. Opgemerkt wordt dat de schriftelijke zelfbeoordelingvragenlijsten veelal te moeilijk zijn voor leerlingen met grote leerachterstanden (en met name op het gebied van begrijpend lezen). Er worden beperkingen gesteld ten aanzien van het gebruik van zelfbeoordelingvragenlijsten door leerlingen. Leerlingen zijn met zelfbeoordelingsvragenlijsten voor SEP toetsbaar wanneer ze op Begrijpend Lezen het niveau halen van de gemiddelde leerling aan het eind van groep 6 of hoger. Wanneer deze leerling een begrijpend leesniveau heeft van een gemiddelde leerling in groep 6 moet de onderzoeker nagaan of een zelfbeoordelinglijst wel een juiste keuze is. Bij een begrijpend leesniveau in groep 3, 4 of 5 wordt sterk afgeraden een zelfbeoordelingvragenlijst te gebruiken voor de vaststelling van SE problematiek. Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan de onderzoeker in dat geval gebruik maken van gegevens uit het onderwijskundig rapport, van beoordelingslijsten door ouders en/of leerkracht én van gegevens op basis van eigen waarneming.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

AVL: Apeldoornse vragenlijst, 2002

Groep 8

 

I

CBCL 4–18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen, 1996

TRF: Teacher’s Report Form, 1997

YSR: Youth Self Report, 19971

4–18 jaar

Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/ TRF/YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan

I

Competentie Belevings-Schaal voor Adolescenten, 2002

12–18 jaar

 

0

CBSK: Competentie BelevingsSchaal voor Kinderen, 1997

8–12 jaar

 

I

Docenten Vragenlijst, DVL, 20061

Groep 8 en 1e klas VO

 

0

CBTVO: Competentievragenlijst Begeleiding en Toelating VO

Groep 7 & 8 en 1een 2e klas VO

 

0

LMT: Leermotivatietest, 2009

Groep 6–8

 

0

Leerlingen Vragenlijst (LVL)1

Groep 8

 

0

NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, 2005

9 t/m 16 jaar

 

I

SAQI 2007

Groep 6, 7,8

en 1e klas VO

Internet versie van de SVL

I

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst 2005

4–18 jaar

 

I

SVL 2008

9–16 jaar

 

I

TPVO-Leerlingvragenlijst, 20081

Groep 8

 

0

TPVO-Docentenvragenlijst, 20081

Groep 8 en 1e klas VO

 

0

VAK: Vragenlijst voor Angst bij

Kinderen, 1995

6 t/m 12 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

III

VISEON: Volginstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling CITO, 20031

Groep 5 t/m 8

 

0

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000

6 t/m 12 jaar

 

III

1 Een vragenlijst voor docenten en voor leerlingen; men mag met een van beide volstaan, maar de voorkeur gaat uit naar een combinatie van beide lijsten. Het onderscheid tussen screening- en andere instrumenten komt daarmee te vervallen

Opmerkingen bij Criterium Sociaal Emotionele problematiek:

De veranderingen in de lijst t.o.v. vorig jaar komen in het kort op het volgende neer:

 • 1. De AVL: ADHD-Vragenlijst, 2005 was vorig jaar voor het laatst toegestaan en is nu van de lijst verwijderd.

 • 2. PMT-K was vorig jaar voor het laatst toegestaan en is nu van de lijst verwijderd.

 • 3. In plaats van de PMT-K kan nu de LMT gebruikt worden om de leermotivatie te onderzoeken

 • 4. SSAT was vorig jaar voor het laatst toegestaan en is nu van de lijst verwijderd.

 • 5. De SCHOBL-R was vorig jaar voor het laatst toegestaan en is nu van de lijst verwijderd.

 • 6. De CBTVO is nieuw op de lijst en start derhalve met een 0 als beoordelingscategorie.

 • 7. VAK is voor het laatst toegestaan: de normen zijn verouderd en de lijst wordt nauwelijks gebruikt.

Toegestane instrumenten onderzoek leerachterstanden schooljaar 2011/2012

[Vervallen per 20-08-2011]

Toelichting bij de afname van leervorderingenonderzoek

[Vervallen per 20-08-2011]

Voor het weergeven van de leervorderingen wordt in principe altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen. Wanneer de leerling tussen 1-2-2011 tot en met 30-9-2012 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2010/2011 of daarna zijn afgenomen. Bij aanmelding vóór 1-2-2011 mogen de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend). Uitzondering hierop is de CITO Toets Begrijpend lezen die een vast afnamemoment kent in de winter en slechts één maal per jaar kan worden afgenomen.

Alle leervorderingentoetsen die geschikt zijn voor groep 8 mogen ook gebruikt worden voor het didactisch toetsen van leerlingen in 1-VO. De DL is in dat geval 60 en dezelfde regels die voor groep 8 gelden ten aanzien van adaptief toetsen, gelden ook hier.

Toelichting bij het door- en terugtoetsen

[Vervallen per 20-08-2011]

Bij jaargroep gebonden toetsen zoals de CITO-volgsysteemen dienen de RVC’s uit te gaan van toetsen die aansluiten bij het werkelijke didactische niveau van de leerling. Dit betekent dat schoolverlaters op de basisschool soms toetsen moeten maken die in jaargroepen daarvoor gebruikt worden.

Adaptief toetsen

[Vervallen per 20-08-2011]

Kandidaten voor LWOO en PrO hebben leerachterstanden. De basisschool wordt aangeraden die leerlingen adaptief te toetsen. In een dergelijk geval neemt men toetsen af die de leerling qua niveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling met het niveau van groep 6 laat men niet ploeteren met de veel te moeilijke toets van groep 8. Het gebruik van de toets van groep 6 is kindvriendelijker en de score is betrouwbaarder.

Door- of terugtoetsen

[Vervallen per 20-08-2011]

Als men bij gebruik van de toetsen van groep 8 een score bereikt die 10 of meer DLE punten lager ligt dan waarvoor de toetsversie bedoeld is, moet men terugtoetsen. Als men bij het adaptief toetsen verkeerd geschat heeft en de uitslag 10 of meer DLE punten hoger of lager uitvalt, moet men doortoetsen of terugtoetsen.

Voorbeeld: Een leerling behaalt op de M5 toets een score van dle 36. U verwachtte op grond van uw M5 keuze een score tussen DLE 21 en DLE 30. Nu is het DLE 36 geworden (geen PrO score maar één die past bij LWOO). U legt ter nadere verifiëring van dit niveau nu de M6 of E6 toets voor om te zien waar het niveau dan op uitkomt. U voegt beide toetsscores toe aan het onderwijskundig rapport.

Ingeval van een M5 score maar nu met een tegenvallende score van bijvoorbeeld dle 15 moet u terug te toetsen of het bij deze leerling echt groep 4 niveau is in dit voorbeeld en wel met een E4 toets. Aan het eind van deze notitie is een tabel over hoe door- of terug- te toetsen opgenomen.

Bij deze werkwijze hoeft u niet drie keer door te toetsen. U kiest eerst op grond van uw verwachting. De eventueel tweede toets die u kiest sluit aan bij het op de test behaalde niveau. Die twee gegevens zullen bijna altijd voor elke RVC voldoende zijn. Wel is het van groot belang dat u precies de toetsinstructies van de betreffende toetshandleiding volgt.

Bovenstaande werkwijze voor toets keuze en het eventuele moeten doortoetsen is aan de orde bij de volgende toetsen:

 • Leestechniek en Leestempo CITO, 2001

 • TBL: Toetsen Begrijpend Lezen CITO, 1995–1998

 • LOVS Begrijpend lezen, CITO 2010

 • SVS 1, 2 en 3: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid: CITO 1995: alle dictees van E3A/B t/m M8 A/B;

 • LOVS Spelling, CITO 2010

 • Rekenen-wiskunde CITO, 2002

 • LOVS Rekenen-wiskunde, CITO 2010

Advies tabel door- terug toetsen E toetsen CITO-LVS

Niveau

Behaald dle

advies

Groep E4

< 10

Kies een Toets van groep 3

Groep E4

> 30

Kies een Toets van groep 5

Groep E5

< 20

Kies een Toets van groep 41

Groep E5

> 40

Kies een Toets van groep 6

Groep E6

< 30

Kies een Toets van groep 51

Groep E6

> 50

Kies een Toets van groep 7

Groep E7

< 40

Kies een Toets van groep 61

Groep E7

> 60

Doortoetsen niet nodig score is buiten LWOO criteria.

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde dle score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest.

Advies tabel door- terug toetsen M toetsen CITO-LVS

Niveau

Behaald dle

advies

Groep M4

< 5

Kies een Toets van groep 3

Groep M4

> 25

Kies een Toets van groep 5

Groep M5

< 15

Kies een Toets van groep 41

Groep M5

> 35

Kies een Toets van groep 6

Groep M6

< 25

Kies een Toets van groep 51

Groep M6

> 45

Kies een Toets van groep 7

Groep M7

< 35

Kies een Toets van groep 61

Groep M7

> 55

Kies een Toets van groep 8

Groep M8

< 45

Kies een Toets van groep 71

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde dle score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen schooljaar 2011/2012

[Vervallen per 20-08-2011]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Brus: Eén-Minuut-Test A/B, 1994

Groep 3 t/m 8

en 1ste klas VO

 

II1

II

Drempelonderzoek 4e versie 2006

Groep 4 t/m 8

 

I

I

De Klepel A/B, 1994

Groep 4 t/m 8

en 1ste klas VO

 

II1

II

DMT: Drie-Minuten-toets CITO, 1995.

Groep 3 t/m 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan

I

I

Leestechniek en Leestempo CITO, 2001

Groep 4 t/m 8

 

I

I

LOVS AVI, CITO 2009

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS Drie-Minuten-Toets, CITO 2009

Groep 3 t/m 8

 

I

I

SVT technisch lezen: SchoolVaardigheidsToets(en), 2005

Groep 3 t/m 8

 

0

0

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2011. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2011

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

Technisch lezen 345678 90 A/B, T. Kapinga, 2005.

90A: Bereik

groep 3 t/m 8

90B: Bereik

groep 4 t/m 8

 

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

TPVO-Technisch Lezen, 2008

Groep 5 t/m 8

 

0

0

1 In verband met normering ouder dan 15 jaar

Opmerkingen bij de toetsen voor technisch lezen:

 • 1. Bij de Niveautoets & NiveautoetsPlus gaat het om de versie 2011.

 • 2. DMT is het volgend jaar niet meer verkrijgbaar en wordt dan niet meer vanuit het CITO ondersteund.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen schooljaar 2011/2012

[Vervallen per 20-08-2011]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets Begrijpend Lezen voor leerlingen die naar het PrO worden verwezen niet noodzakelijk.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Begrijpend lezen 345678 toets 345, 2006

Groep 3 t/m 5

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 678, 2006

Groep 6 t/m 8

 

I

IV

Drempelonderzoek 678, 5e versie, T. Kapinga, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

LOVS Begrijpend lezen, CITO 2010

en de overeenkomstige digitale versie, voor zover beschikbaar.

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2011. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2011

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 10

III

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

TBL: Toetsen Begrijpend Lezen CITO, 1995–1998

Groep 6 t/m 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan

I

I

Opmerkingen bij de toetsen voor begrijpend lezen:

 • 1. Bij de Niveautoets & NiveautoetsPlus gaat het om de versie 2011

 • 2. LOVS Begrijpend Lezen heeft in éen pakket ook een digitale versie ontwikkeld met dezelfde normen, vaardigheidscores en DLE's. De digitale versies zijn beschikbaar t/m groep 7.

 • 3. TBL is het volgend jaar niet meer verkrijgbaar en wordt dan niet meer vanuit het CITO ondersteund.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Spelling schooljaar 2011/2012

[Vervallen per 20-08-2011]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempelonderzoek 678,5e versie, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

LOVS Spelling, CITO 2010;

en de overeenkomstige digitale versie, voor zover beschikbaar.

Groep 3 t/m 8

 

I

I

SVS 1, 2 en 3: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid: CITO 1995

Groep 6 t/m 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2011. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2011

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: TPVO Spellingsvaardigheid, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen.

Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Spellingvaardigheid INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 9

III

III

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

Opmerkingen bij de toetsen voor Spelling

 • 1. De beoordeling van de Toelatingstoets is naar boven toe bijgesteld: III wordt I.

 • 2. Bij de Niveautoets & NiveautoetsPlus gaat het om de versie 2011.

 • 3. Spelling, CITO 2010 heeft ook een gelijkwaardige digitale variant, met overeenkomstige vaardigheidscores, normen en DLE's.

 • 4. SVS is het volgend jaar niet meer verkrijgbaar en wordt dan niet meer vanuit het CITO ondersteund.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Rekenen schooljaar 2011/2012

[Vervallen per 20-08-2011]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempelonderzoek 678,5e versie, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

LOVS Rekenen-wiskunde, CITO 2010,

en de overeenkomstige digitale versie, voor zover beschikbaar.

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Rekenen-wiskunde CITO, 2002

Groep 3 t/m 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2011. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2011

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk rekenen, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

I

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk Rekenen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 11

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

Opmerkingen bij de instrumenten voor Rekenen

 • 1. Bij de Niveautoets & NiveautoetsPlus gaat het om de versie 2011.

 • 2. Voor LOVS Rekenen-wiskunde is t/m groep 8 een digitale versie beschikbaar t/m groep 8, die qua vaardigheidscores, normen en DLE's overeenkomen met de papieren versie.

 • 3. Rekenen-wiskunde CITO 2002 is het volgend jaar niet meer verkrijgbaar en wordt dan niet meer vanuit het CITO ondersteund.

 1. Voor nadere uitleg Beoordelingscategorieën wordt verwezen naar de Toelichting bij deze lijst.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina