Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Rijkswet van 7 juli 2010 tot wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, verschillende rijkswetten te wijzigen in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1.4

[Red: Wijzigt de Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State.]

Artikel 1.6

[Red: Wijzigt de Rijkswet houdende regeling pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba.]

Artikel 1.9

  • a. [Red: Wijzigt deze wet.]

  • b. [Red: Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie) (Stb. 2009/252).]

Artikel 1.10

  • a. [Red: Wijzigt deze wet.]

  • b. [Red: Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie) (Stb. 2009/252).]

Artikel 1.11

  • a. [Red: Wijzigt deze wet.]

  • b. [Red: Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie) (Stb. 2009/252).]

Artikel 1.12

  • a. [Red: Wijzigt deze wet.]

  • b. [Red: Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie) (Stb. 2009/252).]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Justitie

§ 1. Privaatrecht

Artikel 2.3

[Red: Wijzigt de Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen.]

Artikel 2.3a

[Red: Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties).]

Artikel 2.3b

[Red: Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties).]

Artikel 2.3c

[Red: Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties).]

Artikel 2.3d

[Red: Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties).]

§ 3. Strafrecht

Artikel 2.5

[Red: Wijzigt de Cassatieregeling in uitleveringszaken voor de Nederlandse Antillen en Aruba.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 3.4

[Red: Wijzigt de Rijkswet houdende wijziging Schepenwet in verband met totstandkoming Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en invoering nieuwe regeling tuchtrechtspraak voor zeescheepvaart.]

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1

Deze rijkswet kan worden gewijzigd bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die in werking treedt met ingang van dezelfde dag waarop deze rijkswet in werking treedt:

  • a. vanwege de invoering van een nieuwe munteenheid in Curaçao of Sint Maarten;

  • b. voor zover de totstandkoming van nieuwe landsregelgeving of wijzigingen van landsregelgeving het wijzigen van de verwijzingen naar landsregelgeving in rijkswetten noodzakelijk maakt.

Artikel 8.1a

Verwijzingen naar de dollar, opgenomen in een rijkswet of een op een rijkswet berustende bepaling, gelden, voor zover die rijkswet of bepaling van toepassing is in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gedurende de in artikel 16, eerste lid, van de Wet geldstelsel BES bedoelde periode als verwijzingen naar Nederlands-Antilliaanse guldens, volgens de omrekenkoers USD 1,00 = NAf. 1,790. Artikel 11, eerste lid, van de Wet geldstelsel BES is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.2

Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen.

Artikel 8.3

De artikelen van deze rijkswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 juli 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina