Tijdelijke vrijstellingsregeling vernietigingsverbod grasland 2010

[Regeling vervallen per 16-09-2010.]
Geldend van 01-09-2010 t/m 15-09-2010

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 augustus 2010, nr. 148440 houdende tijdelijke vrijstelling van artikel 4b, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-09-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2010]

Van het in artikel 4b, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen gestelde verbod wordt in de periode van 1 september 2010 tot en met 15 september 2010 vrijstelling verleend op grasland gelegen op zand- of lössgrond indien het grasland als gevolg van verdroging met minder dan 5 procent van het oorspronkelijk geteelde gras is bedekt, of voor meer dan 30 procent uit kweek bestaat.

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2010]

 • 1 Het in artikel 2 bedoelde percentage oorspronkelijk geteeld gras, danwel het percentage kweek, is op basis van onderzoek ter plaatse vastgesteld middels een deskundigenrapport, opgemaakt en ondertekend door een onafhankelijke deskundige die over aantoonbare expertise beschikt op het terrein van graslandvegetatie.

 • 2 Het deskundigenrapport bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. de naam, het adres en het door de Dienst Regelingen ter identificatie van het bedrijf van de landbouwer wiens percelen zijn onderzocht, verstrekte BRS-nummer;

  • b. de locatie van de desbetreffende percelen of perceelsgedeelten, ingetekend op de bedrijfskaart, bedoeld in bijlage I van de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2010;

  • c. de datum van het onderzoek;

  • d. de concrete toestand van de vegetatie op de afzonderlijke percelen inlcusief een schatting van het percentage kweek;

  • e. een schema of tekening van het perceel, waarop de relevante verschillen in vegetatie op de verschillende delen van het perceel zichtbaar zijn;

  • f. alle overige waarnemingen die mogelijk van invloed zijn op de uitkomsten van het onderzoek;

  • g. de resultaten van het onderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2010]

 • 1 Aan de in artikel 2 bedoelde vrijstelling zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • a. voorafgaand aan de vernietiging van de graszode op het grasland, meldt de landbouwer het bedrijf voor de toepassing van artikel 2 aan bij de Dienst Regelingen;

  • b. direct aansluitend op de vernietiging van de graszode vangt op de desbetreffende grond het inzaaien van gras aan, en

  • c. het deskundigenrapport, bedoeld in artikel 3, wordt op het bedrijf bewaard.

 • 2 De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde melding geschiedt telefonisch, onder vermelding van het door de Dienst Regelingen ter identificatie van het desbetreffende bedrijf van de landbouwer verstrekte BRS-nummer en het aantal te vernietigen hectaren grasland.

Artikel 5

[Vervallen per 16-09-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2010 en vervalt met ingang van 16 september 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 16-09-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling vernietigingsverbod grasland 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina