Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 21-06-2011 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende subsidiëring van de aansluiting van Provinciale Service Organisaties, WSF-bibliotheken en basisbibliotheken op de infrastructuur van de landelijke digitale bibliotheek (Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • basisbibliotheek: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of publiekrechtelijke rechtspersoon met één of meer vestigingen die in één of meer gemeenten een openbare bibliotheekvoorziening aanbiedt;

 • bibliotheekorganisatie: een basisbibliotheek, Provinciale Service Organisatie of WSF-bibliotheek;

 • gemeenschappelijke centrale datawarehouse: het systeem met geïntegreerde informatie over de gebruikers en het gebruik van de digitale bibliotheek afkomstig uit bronbestanden van de aangesloten bibliotheekorganisaties;

 • landelijke digitale bibliotheek: de gezamenlijke aanwezigheid op internet van de openbare bibliotheken die wordt beheerd door Bibliotheek.nl en in ieder geval twee hoofdbestanddelen omvat:

 • de plaats- en tijdonafhankelijke centrale publieke toegang tot gestructureerde, verzamelde digitale informatie in primaire en bewerkte vorm; en

 • Het langs digitale weg faciliteren van het gebruik van fysieke media;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • Nationale Bibliotheek Catalogus: de digitale publiekstoegang tot de gezamenlijke fysieke en digitale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken;

 • Provinciale Service Organisatie: een tweedelijnsvoorziening van bibliotheekwerk, bekostigd door een of meer provincies, die een basispakket aan ondersteuning biedt aan de basisbibliotheken in die provincie of provincies;

 • WSF-bibliotheek: een openbare bibliotheekvoorziening met een wetenschappelijke steunfunctie, die een landelijke meerwaarde biedt in aanbod, beheer en onderhoud van een collectie van materialen op HBO en HBO+ niveau, zijnde: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag, Bibliotheek Rotterdam, Gemeentebibliotheek Utrecht, Openbare Bibliotheek Groningen, Tresoar Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Leeuwarden, Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer, Arnhemse openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, Bibliotheek Almere, Stadsbibliotheek Haarlem, Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, Bibliotheek Midden-Brabant, Openbare Bibliotheek Eindhoven en Stadsbibliotheek Maastricht.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister kan projectsubsidie verstrekken voor de aansluiting van basisbibliotheken en WSF-bibliotheken op de landelijke digitale bibliotheek.

 • 2 Aansluiting als bedoeld in het eerste lid houdt in de deelname aan de informatie-infrastructuur van de landelijke digitale bibliotheek die in ieder geval bestaat uit het gebruik van de volgende componenten:

  • a. de technische- en organisatorische aansluiting op de gemeenschappelijke website-infrastructuur;

  • b. de aansluiting op de Nationale Bibliotheek Catalogus; en

  • c. de aansluiting op het gemeenschappelijke centrale datawarehouse.

 • 3 De minister kan subsidie verstrekken aan Provinciale Service Organisaties voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden die de aansluiting van basisbibliotheken en WSF-bibliotheken op de landelijke digitale bibliotheek mogelijk maken.

Artikel 3. Aanvrager

[Vervallen per 01-01-2014]

Projectsubsidie kan worden aangevraagd door:

 • a. basisbibliotheken;

 • b. WSF-bibliotheken; en

 • c. Provinciale Service Organisaties.

Artikel 4. Subsidieplafonds

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor subsidieverlening is in totaal een bedrag van € 3.504.000 beschikbaar.

 • 2 Voor de aansluiting op de landelijke digitale bibliotheek is een bedrag beschikbaar voor:

  • a. basisbibliotheken: € 1.554.000;

  • b. WSF-bibliotheken: € 1.050.000;

  • c. Provinciale Service Organisaties: € 900.000.

 • 3 Indien de bedragen, bedoeld in het tweede lid, onder b en c, niet geheel als subsidie worden verleend, kan de minister de resterende bedragen toevoegen aan het subsidieplafond van de basisbibliotheken.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2014]

Het subsidiebedrag per Provinciale Service Organisatie en per WSF-bibliotheek bedraagt ten hoogste € 75.000 en per basisbibliotheek ten hoogste € 37.000.

Artikel 6. Subsidieperiode

[Vervallen per 01-01-2014]

De subsidieontvanger heeft zijn activiteiten uiterlijk op 1 april 2012 afgerond.

Artikel 7. Aanvraag tot subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Subsidie wordt verleend op aanvraag.

 • 2 Per basisbibliotheek, WSF-bibliotheek en Provinciale Service Organisatie wordt één aanvraag ingediend. Indien dezelfde rechtspersoon zowel een Provinciale Service Organisatie als een basisbibliotheek of WSF-bibliotheek aanbiedt, kan voor ten hoogste twee bibliotheekorganisaties een aanvraag worden ingediend. Indien voor twee bibliotheekorganisaties een aanvraag wordt ingediend, heeft die aanvraag in elk geval betrekking op de Provinciale Service Organisatie.

 • 3 Voor de aanvraag tot subsidieverlening wordt het hiervoor door de minister vastgestelde aanvraagformulier op www.cultuursubsidie.nl gebruikt.

 • 4 Voor zover van toepassing gaat de aanvraag tevens vergezeld van:

  • a. een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon of de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd;

  • b. een afschrift waaruit de inschrijving van de rechtspersoon in het geldende openbaar register blijkt; en

  • c. een recent afschrift van de bankrekening van de rechtspersoon.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

[Vervallen per 01-01-2014]

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend voor 15 oktober 2010.

Artikel 9. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister beslist binnen dertien weken op een aanvraag tot subsidieverlening voor Provinciale Service Organisaties en WSF-bibliotheken en op een aanvraag voor subsidieverlening voor basisbibliotheken binnen dertien weken na de datum, bedoeld in artikel 8.

 • 2 Een beschikking tot subsidieverlening vermeldt de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, het subsidiebedrag en de datum waarop de activiteiten uiterlijk zijn afgerond.

Artikel 10. Verdeelcriteria

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister verdeelt de beschikbare middelen voor basisbibliotheken op volgorde van een onderlinge rangschikking die wordt bepaald door middel van een loting na de datum, bedoeld in artikel 8.

 • 2 Bij de verdeling, bedoeld in het eerste lid, verleent de minister ten hoogste aan vier basisbibliotheken per provincie subsidie.

 • 3 Indien na behandeling van alle aanvragen niet het gehele beschikbare bedrag voor basisbibliotheken als subsidie is verleend, kan de minister het resterende bedrag verdelen ten behoeve van de aanvragen die op grond van het tweede lid niet in aanmerking kwamen voor subsidie. Bij de verdeling van het resterende bedrag wordt gebruik gemaakt van de onderlinge rangschikking die is ontstaan door middel van de loting, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12. Bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2014]

De minister verstrekt onmiddellijk na de verlening van de subsidie een voorschot van 100 procent van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 13. Vaststelling en verantwoording

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De subsidieontvanger dient uiterlijk dertien weken na de datum, bedoeld in artikel 9, tweede lid, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, die een prestatieverklaring omvat waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht.

 • 2 Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt het hiervoor door de minister vastgestelde aanvraagformulier op de website www.cultuursubsidie.nl gebruikt.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina