Besluit aanwijzing en bekendmaking van enkele besmette zones en bufferzones ex artikel [...] Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp

[Regeling vervallen per 07-03-2012.]
Geldend van 27-08-2010 t/m 06-03-2012

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 augustus 2010, nr. 148165, houdende aanwijzing en bekendmaking van enkele besmette zones en bufferzones als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5 van Beschikking 2008/840/EG van de Europese Commissie van 7 november 2008 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU L300);

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-03-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 07-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage zal worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage en het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en die verder kan worden ingezien op de website www.nieuwevwa.nl.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage bij artikel 1

[Vervallen per 07-03-2012]

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage, op het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en is gepubliceerd op www.nieuwevwa.nl]

Terug naar begin van de pagina