Mandaatbesluit Voorzitter PT Bezwaarschriften 2008

[Regeling vervallen per 13-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2011.]
Geldend van 01-08-2010 t/m 31-01-2011

Besluit van de voorzitter van Productschap Tuinbouw van 22 oktober 2008, houdende de vaststelling van het Mandaatbesluit voorzitter PT bezwaarschriften 2008

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op hoofdstuk 6 van de Verordening PT algemene bepalingen 2007;

gelet op de Regeling medebewind Gemeenschappelijk landbouwbeleid;

gelet op Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale -GMO-verordening");

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid, efficiëntie en motivatie wenselijk is binnen de grenzen van dit Mandaatbesluit gebruik te maken van de mandaatfiguur;

Besluit:

Artikel I. - bevoegdheden juridisch medewerkers -

[Vervallen per 13-02-2011]

De bevoegdheid te mandateren om te beslissen op bezwaarschriften en deze te ondertekenen aan de juridisch medewerkers en de senior jurist van de van de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken. Deze beslissingsbevoegdheid behelst de bezwaarschriften welke zijn gericht tegen de hieronder vermelde primaire besluiten:

 • -

  een opgelegde (ambtshalve) heffingsaanslag:

 • -

  een besluit dat voortvloeit uit de toepassing en uitvoering van de “Integrale - GMO- verordening”;

 • -

  ieder primair subsidiebesluit dat samenhangt en voortvloeit uit het proces van de subsidieverlening tot en met de uiteindelijke subsidievaststelling.

Artikel II. - bevoegdheden secretarieel medewerkers-

[Vervallen per 13-02-2011]

De secretarieel medewerkers van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken en de medewerkers vermeld onder artikel I zijn bevoegd om:

 • -

  bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren en deze te ondertekenen;

 • -

  alle correspondentie te ondertekenen welke samenhangt met het proces dat samenhangt met het afdoen van- en het beslissen op bezwaarschriften;

 • -

  mondelinge en/ of schriftelijke informatie te verstrekken welke op enige wijze samenhangt met het afdoen van- en het beslissen op bezwaarschriften.

Artikel III. - bevoegdheden op naam van personen

[Vervallen per 13-02-2011]

Naast de onder Artikel II vermelde functionarissen kunnen de in artikel II vermelde bevoegdheden eveneens worden uitgeoefend door:

 • -

  Michael Latupeirissa;

 • -

  Jenny Bruin

 • -

  Namita Mathura

 • -

  Karen Gardenbroek

Artikel IV. - slotbepalingen -

[Vervallen per 13-02-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na ondertekening ervan en werkt terug tot en met 1 oktober 2008.

 • 2 Mandaatbesluit Voorzitter PT Bezwaarschriften 2008.

Aldus vastgesteld te Zoetermeer op 22 oktober 2008,

De vice voorzitter van het Productschap Tuinbouw,

A. Bruggeman

Terug naar begin van de pagina