Verzoeken om rentevergoeding

[Regeling vervallen per 25-12-2013.]
Geldend van 12-12-1990 t/m 24-12-2013

Verzoeken om rentevergoeding

Verzoeken om rentevergoeding

[Vervallen per 25-12-2013]

 • 1. In het kader van de reorganisatie van de Belastingdienst heb ik besloten, dat de behandeling van verzoeken om rentevergoeding, welke niet via de Nationale Ombudsman, de Commissie voor de Verzoekschriften of het Kabinet der Koningin zijn ingediend, wordt overgedragen aan de eenheden.

  De thans nog binnenkomende verzoeken zullen tot eind 1990 door de Directie Algemene Fiscale Zaken worden afgedaan. Vanaf 1 januari 1991 zullen ten departemente binnenkomende verzoeken ter behandeling aan de eenheden worden doorgezonden.

 • 2. Voor het toekennen van een rentevergoeding bestaat behoudens de regeling met betrekking tot de heffings- en invorderingsrente geen wettelijke regeling. Het beleid ten aanzien van het verlenen van rentevergoedingen is gebaseerd op coulance en vloeit voort uit het streven naar een klantgerichte behandeling van belastingplichtigen.

  Verzoeken kunnen betrekking hebben op trage besluitvorming door de inspecteur en op vertraging bij de ontvanger met betrekking tot uit te betalen bedragen. Voor zover het gaat om zaken waarbij kan worden verwacht, dat er van de besluitvorming een precedentwerking zal uitgaan, dient voorafgaand aan de besluitvorming contact te worden opgenomen met de Directie Algemene Fiscale Zaken.

 • 3. Wanneer de besluitvorming door de inspecteur meer tijd heeft gevergd dan gebruikelijk is kan aanleiding bestaan om een rentevergoeding te verlenen wanneer de beslissing van de inspecteur heeft geleid tot een terug te geven bedrag, indien en voor zover geen heffings- of invorderingsrente wordt vergoed. Dit kan zich met name voordoen bij teruggaven als gevolg van middeling of verrekening van verliezen dan wel investeringsbijdragen van een volgend jaar. Rente wordt alleen vergoed in die gevallen waarin de vertraging is te wijten aan een verzuim van de Belastingdienst. De rente wordt vergoed over de periode gedurende welke van vertraging sprake is geweest.

 • 4. In het geval dat een belastingplichtige verzoekt om vermindering van een voorlopige aanslag waaraan de inspecteur gevolg geeft door het opleggen van een negatieve definitieve aanslag dient het hieruit voor de belastingplichtige voortvloeiende rentenadeel te worden gecorrigeerd. Zie hiervoor artikel 28, par. 2, eerste lid, van de Leidraad Invordering 1990. In een aantal gevallen leidt dit er toe dat aanvullend rente moet worden vergoed, zie voorbeeld 5 van bijlage III van de Leidraad Invordering 1990. Deze aanvullende rentevergoeding kan vanaf 1 januari 1991 door de ontvanger zelf worden verleend.

 • 5. Indien na formalisering van een teruggaaf de daadwerkelijke uitbetaling veel langer op zich laat wachten dan gebruikelijk is en de rechthebbende hiervan geen verwijt kan worden gemaakt wordt rente vergoed over de periode gedurende welke van vertraging sprake is geweest.

 • 6. Indien wordt besloten tot verstrekking van een rentevergoeding geldt als rentepercentage:

  - over de periode tot 1 oktober 1992 de wettelijke rente zoals die gold tijdens de periode van de aan de Belastingdienst verwijtbare vertraging;

  - over de periode vanaf 1 oktober 1992 het percentage van de heffings- of invorderingsrente zoals dat gold tijdens de periode van de aan de Belastingdienst verwijtbare vertraging.

  De berekening kan geschieden aan de hand van het renteberekeningsprogramma als opgenomen in het computersysteem van de Centrale Ontvangers Administratie. Het besluit met betrekking tot de rentevergoeding wordt bij brief aan de belastingplichtige medegedeeld.

  Indien een tegemoetkoming in het renteverlies wordt verleend wordt een kwitantie vermeldende het te vergoeden bedrag meegezonden. Op de toe te zenden kwitantie dient te worden verwezen naar de brief. Tevens moet worden aangegeven of er sprake is van heffingsrente dan wel van invorderingsrente (zie punt 7) en over welk(e) belastingmiddel(en) de rente wordt vergoed. Als bijlage is een voorbeeld van een kwitantie bijgevoegd. Na terugontvangst van de kwitantie -mits volledig ingevuld en ondertekend- wordt uitbetaald. Daarbij wordt bij boeking het journaalnummer en de boekingsdatum op de kwitantie vermeld.

 • 7. Als heffingsrente wordt geboekt:

  - rente die volgens de regeling heffingsrente zou worden vergoed, maar betrekking heeft op een aanslag over een jaar waarvoor de regeling heffingsrente nog niet gold;

  - rente in verband met teruggaven als gevolg van middeling of verrekening van verliezen dan wel investeringsbijdragen.

  De overige rentevergoedingen, waaronder heffingen waarop geen wettelijke regeling inzake rentevergoedingen van toepassing is, worden geboekt als invorderingsrente.

 • 8. Gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om rentevergoeding moet gemotiveerd geschieden. Indien door belanghebbende wordt verzocht om herziening van het besluit, wordt dit verzoek ter behandeling doorgezonden aan de directie waaronder de beslissende eenheid valt.

 • 9. Verzoeken om schadevergoeding worden behandeld door de Directie Algemene Fiscale Zaken. Indien naast de vergoeding van rente eveneens wordt verzocht om schadevergoeding, dient het verzoek te worden gezonden aan de Directie Algemene Fiscale Zaken, afdeling Fiscaal Juridische Zaken.

Terug naar begin van de pagina