Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale [...] en de Belastingregeling voor het Koninkrijk

Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 08-10-1996 t/m heden

Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

Mij is gebleken, dat er behoefte bestaat aan nadere informatie omtrent de behandeling van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel kan worden verdeeld in twee groepen:

  • -de sociale voorzieningen en

  • -de sociale verzekeringen.

Sociale voorzieningen

De sociale voorzieningen geven recht op een uitkering indien men geen inkomen heeft en over geen of een besheiden vermogen beschikt. De uitkeringen uit hoofde van de sociale voorzieningen worden volledig gefinancierd uit de algemene middelen. Er vindt geen heffing van premies plaats. Tot de sociale voorzieningen behoren:

Tot de sociale voorzieningen kunnen ook worden gerekend de pensioenen en uitkeringen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en de Algemene oorlogsongevallenregeling.

De buitengewone pensioenen en uitkeringen worden volledig gefinancierd uit de algemene middelen. Zij kunnen formeel niet worden aangemerkt als sociale voorzieningen. In karakter zijn zij daarmee vergelijkbaar, aangezien de Staat der Nederlanden zich in het verleden moreel gedrongen heeft gevoeld de slachtoffers van de oorlog en van het verzet in financieel opzicht te ondersteunen.

Sociale verzekeringen

Bij de sociale verzekeringen ligt het accent op het verzekeringselement. De uitkering staat in het algemeen los van het overige inkomen en vermogen van de verzekerde. De uitkeringen worden met uitzondering van die ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet vrijwel geheel gefinancierd door middel van het heffen van premies, die gestort worden in fondsen die zijn belast met de uitvoering van de sociale verzekeringen.

De sociale verzekeringen kunnen worden verdeeld in:

  • -volksverzekeringen en

  • -werknemersverzekeringen.

Volksverzekeringen

Tot de volksverzekeringen behoren:

In de praktijk voorkomende pensioenen en uitkeringen

In de praktijk komen onder de werking van de belastingverdragen en de BRK regelmatig de navolgende pensioenen en uitkeringen voor:

Met betrekking tot de ziektewetuitkeringen merk ik nog op, dat als gevolg van de privatisering van de Ziektewet sedert 1 maart 1996 het aantal gevallen dat nog een uitkering op grond van die wet wordt genoten zeer beperkt zal zijn (zie ook het hierna opgenomen onderdeel loondoorbetalingen wegens ziekte)

Kwalificatie onder de belastingverdragen in zijn algemeenheid

Inleiding

Bij zijn arrest van 4 juli 1989, nr. 25 660 (BNB 1989/274), heeft de Hoge Raad beslist dat uitkeringen krachtens de WAO en AAW niet zijn aan te merken als pensioen krachtens de wettelijke sociale verzekering voor de toepassing van artikel 20, tweede lid, van het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag van 1 september 1970 (boekwerk I.F.Z. nr. 170.00.00), aangezien in de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving uitkeringen ter zake van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid nimmer als pensioen worden aangeduid. Voor zijn opvatting vindt de Hoge Raad steun in het Commentaar op artikel 18 van het OESO-belastingmodelverdrag 1977. Aldaar worden krachtens sociale verzekeringswetgeving gedane uitkeringen in verband met bedrijfsongevallen niet onder pensioenen gerangschikt.

Het oordeel van de Hoge Raad houdt naar mijn mening tevens in dat WAO- en Waz-uitkeringen niet onder artikel 19 (particulier pensioenartikel) maar evenals de AAW-uitkeringen onder artikel 22 (restartikel) van het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag vallen. Artikel 19, waarin wordt gesproken van "pensioenen en andere soortgelijke beloningen", mist toepassing, omdat de strekking van een WAO-uitkering dezelfde moet zijn als die van een pensioen, te weten: oudedagsvoorziening en voorziening voor weduwen en wezen. Een invaliditeitsuitkering valt naar het oordeel van de Hoge Raad conform het commentaar op artikel 18 van het OESO-modelverdrag 1977 qua strekking niet onder "pensioen" en derhalve naar mijn oordeel ook niet onder "andere soortgelijke beloningen".

Het vorenstaande houdt in dat wanneer in het desbetreffende belastingverdrag een specifieke regeling voor WAO-uitkeringen ontbreekt de woonstaat over die uitkeringen het heffingsrecht heeft indien in dat belastingverdrag een restartikel is opgenomen dat overeenkomt met artikel 22 van het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag.

Met betrekking tot AAW-uitkeringen stel ik mij op het standpunt dat deze uitkeringen als publiekrechtelijke periodieke uitkeringen die geen verband houden met een vroegere dienstbetrekking bij het ontbreken van een specifieke regeling daarvoor onder het restartikel vallen indien in het desbetreffende belastingverdrag een restartikel is opgenomen dat overeenkomt met artikel 22 van het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag. Dit betekent dat in die situaties de woonstaat het heffingsrecht heeft over AAW-uitkeringen.

Met betrekking tot uitkeringen op grond van de Anw, welke wet op 1 juli 1996 in de plaats is getreden van de AWW, stel ik mij, gelet op het hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad, op het standpunt dat, aangezien de strekking van een Anw-uitkering dezelfde is als die van een AWW-pensioen (voorziening voor weduwen/weduwnaars en wezen) die uitkering onder de werking van de belastingverdragen op dezelfde wijze behandeld dient te worden als een AWW-pensioen.

Naar aanleiding van bovenvermeld arrest van de Hoge Raad is het Nederlandse verdragsbeleid er sindsdien op gericht de sociale zekerheidsbepaling zodanig te formuleren dat de hiervoor beschreven beperking zich niet meer voordoet en dat derhalve alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van die bepaling vallen.

Ziektewetuitkeringen

Ziektewetuitkeringen volgen het verdragsregime van de inkomsten uit dienstbetrekking of dat van directeursbeloningen, omdat ze in de plaats treden van de beloning die door de werknemer of directeur zou zijn genoten. In dit verband zij verwezen naar de uitspraak van het Hof Amsterdam van 21 maart 1986, nr. 1781/84, opgenomen in het Vakstudie Nieuws van 14 februari 1987, punt 8. Kent het desbetreffende belastingverdrag een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op ziektewetuitkeringen die bepaling van toepassing is of het dienstbetrekkingartikel of het directeurenartikel.

Loondoorbetalingen wegens ziekte

Bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) (Stb. 1996, 134), welke wet bij Besluit van 19 februari 1996, Stb. 141, op 1 maart 1996 in werking is getreden, zijn het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten gewijzigd.

Op grond van het bepaalde in het gewijzigde artikel 1638c van het Burgerlijk Wetboek (BW) betaalt de werkgever gedurende het eerste ziektejaar het loon door (70% van het loon, of meer als dat in de CAO is geregeld, maar altijd ten minste het minimumloon).

Het loon wordt bij ziekte van de werknemer 52 weken doorbetaald, maar nooit langer dan het contract duurt. De eerste twee ziektedagen kunnen voor rekening van de werknemer komen.

De ZW blijft bestaan als "vangnet" voor werknemers die geen werkgever (meer) hebben. Daarbij gaat het ondermeer om werknemers die in het eerste ziektejaar hun baan verliezen, uitzendkrachten, vrijwillig verzekerden, thuiswerkers en stagiaires en zieke werklozen. Verder is ziekengeld mogelijk bij ziekte als gevolg van zwangerschap en bevalling, bij faillissement van de loondoorbetalende werkgever, bij ziekte in de eerste drie jaar na het in dienst nemen van een (voormalig) arbeidsongeschikte en bij ziekte door orgaandonatie.

De kring van verzekerden voor de ZW is dezelfde als die van vóór 1 maart 1996, zij het echter dat de werknemers die in dienstbetrekking arbeid verrichten bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gedurende 52 weken geen recht op ziekengeld op grond van de ZW hebben, omdat zij ingevolge het bepaalde in het gewijzigde artikel 1638c BW aanspraak kunnen maken op loondoorbetaling door hun werkgever.

Op ziektegevallen die op 1 maart 1996 nog liepen blijven de bepalingen van de ZW en het BW, zoals die vóór 1 maart 1996 golden, van toepassing.

De wijzigingen die met ingang van 1 maart 1996 in de ZW en in artikel 1638c van het BW zijn aangebracht hebben tot gevolg dat in de praktijk het aantal gevallen dat nog een uitkering op grond van de ZW wordt genoten zeer beperkt zal zijn.

Loondoorbetalingen wegens ziekte volgen het verdragsregime van de inkomsten uit dienstbetrekking of dat van directeursbeloningen, omdat ze op grond van artikel 1638c van het BW door de werkgever worden betaald. Kent het desbetreffende belastingverdrag een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan mist die bepaling toepassing omdat de loondoorbetaling niet als een sociale verzekeringsuitkering c.q. een sociale zekerheidsuitkering kan worden aangemerkt. Immers, zij berust op artikel 1638c van het BW.

AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, AAW-uitkeringen, Bijstandsuitkeringen, Oorlogs- en Verzetspensioenen (WBP-pensioenen, WBPZO-pensioenen en WIV-pensioenen), Vervolgingsuitkeringen (WUV-uitkeringen) en Oorlogsuitkeringen (WUBO-uitkeringen en AOR-uitkeringen)

Deze pensioenen en uitkeringen zijn publiekrechtelijke periodieke uitkeringen. Ze kunnen niet worden aangemerkt als overheidspensioen, omdat het geen betalingen zijn ter zake van diensten die destijds aan de overheid zijn bewezen. Ook kunnen deze pensioenen en uitkeringen niet worden gelijkgesteld met particuliere pensioenen, omdat er geen verband bestaat met een vroegere dienstbetrekking. Verder kunnen deze inkomsten evenmin als inkomsten uit een tegenwoordige dienstbetrekking worden aangemerkt: het is immers niet een dienstbetrekking waaraan het recht op pensioen of uitkering wordt ontleend.

Voornoemde pensioenen en uitkeringen vallen onder het restartikel. Kent het desbetreffende belastingverdrag echter een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op bovengenoemde pensioenen en uitkeringen die bepaling van toepassing is of het restartikel. Ontbreken beide bepalingen in het desbetreffende belastingverdrag, dan blijft de nationale wetgeving in stand; in Nederland zal dan steeds over die pensioenen en uitkeringen loon- en (eventueel) inkomstenbelasting moeten worden geheven.

WAO-uitkeringen

WAO-uitkeringen worden weliswaar toegekend ter zake van een vroegere dienstbetrekking maar vallen in verband met het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, niet onder het particuliere pensioenartikel maar onder het restartikel. Kent het desbetreffende belastingverdrag evenwel een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op WAO-uitkeringen die bepaling van toepassing is of het restartikel.

Indien het sociale zekerheidsartikel toepassing mist en het desbetreffende belastingverdrag geen restartikel kent, dan blijft de nationale wetgeving in stand; in Nederland zal dan steeds over die WAO-uitkeringen loon- en (eventueel) inkomstenbelasting moeten worden geheven.

WW-uitkeringen

Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen die op grond van de Werkloosheidswet van 1987 worden toegekend dient voor de toepassing van de door Nederland gesloten belastingverdragen onderscheid te worden gemaakt tussen werkloosheidsuitkeringen waarbij:

  • a. de dienstbetrekking niet is verbroken;

  • b. de dienstbetrekking wel is verbroken.

De onder a. vallende WW-uitkeringen volgen het verdragsregime van de inkomsten uit dienstbetrekking of dat van directeursbeloningen, omdat het dienstverband is blijven bestaan en ze derhalve in de plaats treden van de beloning die door de werknemer of directeur zou zijn genoten. Kent het desbetreffende belastingverdrag een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op dit soort WW-uitkeringen die bepaling van toepassing is of het dienstbetrekkingartikel of het directeurenartikel.

Op de onder b. vallende WW-uitkeringen is het restartikel van toepassing. Kent het desbetreffende belastingverdrag echter een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op dit soort WW-uitkeringen die bepaling van toepassing is of het restartikel. Ontbreken beide bepalingen in het desbetreffende belastingverdrag, dan blijft de nationale wetgeving in stand; in Nederland zal dan steeds over dit soort WW-uitkeringen loon- en (eventueel) inkomstenbelasting moeten worden geheven.

Aanvullingen die door de voormalige werkgever op dit soort WW-uitkeringen worden gedaan volgen het regime van die uitkeringen.

Toeslagen ingevolge de Toeslagenwet

Deze wet biedt een minimumgarantie aan uitkeringsgerechtigden ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Ziektewet. De uitkeringen krachtens voornoemde wetten worden op het voor betrokkenen geldende sociale minimum gebracht door het verlenen van een toeslag op die uitkeringen.

Voor de toepassing van de belastingverdragen dienen naar mijn oordeel de toeslagen, afhankelijk van waarop zij worden verleend, het regime te volgen van respectievelijk de AAW-uitkeringen, de WAO-uitkeringen, de WAMIL-uitkeringen, de WW-uitkeringen en de ZW-uitkeringen.

Als gevolg van de wijziging van de ZW per 1 maart 1996 zal in de praktijk het aantal gevallen waarin een toeslag op de ZW-uitkering wordt verleend, zeer beperkt zijn.

Kwalificatie onder elk belastingverdrag afzonderlijk

Australië

Het verdrag met Australië kent geen restartikel, maar wel een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

In artikel 18, eerste lid, van het verdrag wordt gesproken van 'pensioenen toegekend krachtens de bepalingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid'. Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, bijstandsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, AAW uitkeringen en WAO uitkeringen alsmede werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, niet onder de werking van artikel 18, eerste lid, vallen. Dit betekent, dat door het ontbreken van een restartikel in het verdrag de nationale wetgeving in stand blijft en Nederland derhalve over voornoemde uitkeringen betaald aan inwoners van Australië loon en (eventueel) inkomstenbelasting mag heffen. Nederland mag ook over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Australië loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien voor die uitkeringen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Australië zijn op grond van artikel 18, eerste lid, in Australië belastbaar.

Met betrekking tot WAO-uitkeringen en AAW-uitkeringen is vóór voornoemd arrest door mij het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 18, eerste lid, van het verdrag in Australië belastbaar waren. In verband hiermede keur ik goed, dat genieters van een WAO-uitkering en een AAW-uitkering die op of voor 1 juli 1990 in Australië woonden ter zake van hun uitkering niet in Nederland maar in Australië belastbaar zijn.

In het verleden is door mij met betrekking tot vervolgingsuitkeringen en oorlogsuitkeringen het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 18, eerste lid, van het verdrag in Australië belastbaar waren. Gelet op het bijzondere karakter van die uitkeringen keur ik goed, dat inwoners van Australië die vanuit Nederland een vervolgingsuitkering of een oorlogsuitkering ontvangen ter zake van die uitkering(en) niet in Nederland maar in Australië belastbaar zijn.

Samengevat zijn aan inwoners van Australië betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)

AOW-pensioenen:

belastbaar in Australië (art. 18, lid 1)

AWW-pensioenen:

belastbaar in Australië (art. 18, lid 1)

Anw-uitkeringen:

belastbaar in Australië (art. 18, lid 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Australië (art. 18, lid 1)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Australië (art. 18, lid 1)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Australië (art. 18, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen :

belastbaar in Australië (art. 18, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.); belastbaar in Australië (art. 18, lid 1), indien de genieter van die uitkeringen op of voor 1 juli 1990 in Australië woonde.

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.); belastbaar in Australië (art. 18, lid 1), indien de genieter van die uitkeringen op of voor 1 juli 1990 in Australië woonde.

Bangladesh

Het verdrag met Bangladesh kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Bangladesh onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Bangladesh betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW-pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW-pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Belarus 1

Het verdrag met Belarus kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Belarus onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Belarus betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW-pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW-pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

België

Het verdrag met België kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van België op grond van het restartikel belastbaar in België. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van België zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

Samengevat zijn aan inwoners van België betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in België (art. 22)

AOW pensioenen:

belastbaar in België (art. 22)

AWW pensioenen:

belastbaar in België (art. 22)

Anw uitkeringen:

belastbaar in België (art. 22)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in België (art. 22)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in België (art. 22)

Verzetspensioenen:

belastbaar in België (art. 22)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in België (art. 22)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in België (art. 22)

AAW uitkeringen:

belastbaar in België (art. 22)

WAO uitkeringen:

belastbaar in België (art. 22)

Brazilië

Het verdrag met Brazilië kent een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18). Ook kent het verdrag een restartikel (art. 22) dat echter de inkomsten die niet afzonderlijk zijn geregeld ter belastingheffing laat aan de bronstaat indien die inkomsten daaruit afkomstig zijn.

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Brazilië in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Brazilië betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW-pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW-pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bulgarije

Het verdrag met Bulgarije kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Bulgarije in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Bulgarije betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW-pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW-pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Canada (Protocol Trb 1997, 258 nog beoordelen)

Het verdrag met Canada kent een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18), waarin voor de bronstaat het heffingsrecht met betrekking tot pensioenen en andere uitkeringen betaald krachtens zijn sociale zekerheidsstelsel wordt ingeperkt tot maximaal 15% van het brutobedrag van die pensioenen en uitkeringen. Ook kent het verdrag een restartikel (art. 21a) waarin is bepaald dat inkomsten verkregen door een inwoner van Canada waarvoor in het Verdrag geen afzonderlijke regeling is getroffen slechts in Canada belastbaar zijn (art. 21a, lid 1), tenzij die inkomsten afkomstig zijn uit Nederland. In dat geval mogen die inkomsten ook in Nederland worden belast, zij het echter tot maximaal 25% van het brutobedrag van die inkomsten (art. 21a, lid 2).

Gelet op de formulering van artikel 18, eerste lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Canada in Nederland belastbaar zijn tot maximaal 15% van het brutobedrag van die pensioenen en uitkeringen. Daarentegen zijn loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) volledig in Nederland belastbaar. Voor die betalingen geldt derhalve geen inperking van het heffingsrecht tot 15%.

Samengevat zijn aan inwoners van Canada betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 1)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die pensioenen (art. 18, lid 1)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die pensioenen (art. 18, lid 1)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die pensioenen (art. 18, lid 1)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die pensioenen (art. 18, lid 1)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 15% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 1)

China

Het verdrag met China kent een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18). Ook kent het verdrag een restartikel (art. 22) waarin is bepaald dat inkomsten verkregen door een inwoner van China waarvoor in het verdrag geen afzonderlijke regeling is getroffen slechts in China belastbaar zijn (art. 22, lid 1), tenzij die inkomsten afkomstig zijn uit Nederland. In dat geval mogen die inkomsten in Nederland worden belast (art 22, lid 3).

De formulering van artikel 18, lid 2, van het verdrag is zodanig dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, de bijstandsuitkeringen, de oorlogsuitkeringen, de vervolgingsuitkeringen, de AAW-uitkeringen en de WAO-uitkeringen daar niet onder vallen. Die uitkeringen vallen onder artikel 22, lid 3, waardoor die uitkeringen betaald aan inwoners van China in Nederland belastbaar zijn. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van China zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Ook zijn op grond van artikel 18, lid 2, in Nederland belastbaar de aan inwoners van China betaalde AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen.

Samengevat zijn aan inwoners van China betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of art. 22, lid 3)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 2)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 2)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 2)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 2)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 2)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 3)

Denemarken 1957

Het verdrag met Denemarken van 1957 kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel zijn in het verdrag een restartikel (art. 4) en een artikel inzake overheidssalarissen, (overheids)pensioenen en lijfrente en opgenomen.

Gelet op de formulering van artikel 15, par. 1 en 4, van het verdrag vallen AOW pensioenen, AAW uitkeringen, WAO uitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen onder de werking van artikel 15, par. 1, waardoor deze aan inwoners van Denemarken betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn.

Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen en bijstandsuitkeringen vallen niet onder de werking van artikel 15, par. 1, maar onder de werking van het restartikel, waardoor deze aan inwoners van Denemarken betaalde pensioenen en uitkeringen in Denemarken belastbaar zijn.

In het verleden is door mij, zij het ten onrechte, met betrekking tot vervolgingsuitkeringen en oorlogsuitkeringen het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 4 in Denemarken belastbaar waren. In verband met het vertrouwen dat hieraan kan worden ontleend en gelet op het bijzondere karakter van die uitkeringen keur ik goed, dat inwoners van Denemarken die vanuit Nederland een vervolgingsuitkering of een oorlogsuitkering ontvangen ter zake van die uitkeringen niet in Nederland maar in Denemarken belastbaar zijn.

Nederland mag over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex artikel 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Denemarken loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien voor die uitkeringen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 13) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Denemarken betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 13 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 13 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 13 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Denemarken (art. 4)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 15, par. 1 en 4)

AWW pensioenen:

belastbaar in Denemarken (art. 4)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Denemarken (art. 4)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Denemarken (art. 4)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 15, par. 1 en 4)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 15, par. 1 en 4)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Denemarken (art. 4)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Denemarken (art. 4)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15, par. 1 en 4)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15, par. 1 en 4)

Denemarken 1996 2

Het verdrag met Denemarken van 1996 kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Denemarken in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Denemarken betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bondsrepubliek Duitsland

Het verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) kent een restartikel (art. 16) alsmede een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal verzekeringsartikel (art. 12).

Gelet op de formulering van artikel 12, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, AWW uitkeringen en WAO uitkeringen onder de werking van die bepaling, waardoor deze aan inwoners van de BRD betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Bijstandsuitkeringen zijn geen uitkeringen krachtens de wettelijke sociale verzekering, waardoor deze uitkeringen niet onder de werking van artikel 12, derde lid, maar onder de werking van het restartikel vallen. Dientengevolge zijn bijstandsuitkeringen betaald aan inwoners van de BRD belastbaar in de BRD. Daarentegen zijn loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die gedaan worden aan inwoners van de Bondsrepubliek Duitsland op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 10) in Nederland belastbaar.

In het verleden is door mij, zij het ten onrechte, met betrekking tot vervolgingsuitkeringen en oorlogsuitkeringen het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 16 in de BRD belastbaar waren. In verband met het vertrouwen dat hieraan kan worden ontleend en gelet op het bijzondere karakter van die uitkeringen keur ik goed, dat inwoners van de BRD die vanuit Nederland een vervolgingsuitkering of een oorlogsuitkering ontvangen ter zake van die uitkeringen niet in Nederland maar in de BRD belastbaar zijn.

Samengevat zijn aan inwoners van de BRD betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 1)

Loondoorbetalingen ex:

belastbaar in Nederland (art. 10)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 1)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 1)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in BRD (art. 16)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 2)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 2)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in BRD (art. 16)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in BRD (art. 16)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 3, onderdeel 1)

Filippijnen

Het verdrag met de Filippijnen kent geen sociaal zekerheidsartikel en evenmin een restartikel.

Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid de Nederlandse nationale wetgeving in stand, waardoor deze aan inwoners van de Filippijnen betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, en de ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van de Filippijnen zijn op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen

Samengevat zijn aan inwoners van de Filippijnen betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Finland 1970

Het verdrag met Finland van 1970 kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Finland op grond van het restartikel belastbaar in Finland. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Finland zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Finland betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Finland (art. 23)

AOW pensioenen:

belastbaar in Finland (art. 23)

AWW pensioenen:

belastbaar in Finland (art. 23)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Finland (art. 23)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Finland (art. 23)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Finland (art. 23)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Finland (art. 23)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Finland (art. 23)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Finland (art. 23)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Finland (art. 23)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Finland (art. 23)

Finland 1995 3

Het verdrag met Finland van 1995 kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Finland in Nederland belastbaar zijn. Bij wijze van overgangsregeling is in onderdeel IX van het protocol bepaald dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 18, derde lid, van het verdrag, termijnen van sociale verzekeringspensioenen die op de datum van inwerkingtreding van het onderhavige verdrag reeds zijn ingegaan, belastbaar zijn in Finland. Dit betekent dat AOW-pensioenen, AWW-pensioenen en Anw-uitkeringen, betaald aan inwoners van Finland belastbaar zijn in Finland indien die pensioenen en uitkeringen op de datum van inwerkingtreding van het onderhavige verdrag reeds waren ingegaan.

Voor de overige pensioenen en uitkeringen krachtens de sociale zekerheid is geen overgangsregeling getroffen, waardoor ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, verzetspensioenen, oorlogspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Finland op grond van artikel 18, derde lid, van het verdrag in Nederland belastbaar zijn.

Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), zijn ook in Nederland belastbaar, omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Finland betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW pensioenen:

AWW pensioenen:

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3) entenzij die pensioenen en uitkeringen op de datum van inwerkingtreding van het verdrag reeds waren ingegaan. In dat geval zijn de AOW-pensioenen, AWW-pensioenen en Anw-uitkeringen belastbaar in Finland (onderdeel IX protocol)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Frankrijk

Het verdrag met Frankrijk kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Frankrijk op grond van het restartikel belastbaar in Frankrijk. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Frankrijk zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

Samengevat zijn aan inwoners van Frankrijk betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Frankrijk (art. 22)

AOW pensioenen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

AWW pensioenen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Frankrijk (art. 22)

Griekenland

Het verdrag met Griekenland kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Griekenland op grond van het restartikel belastbaar in Griekenland. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Griekenland zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Griekenland betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

AWW pensioenen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Griekenland (art. 23, lid 1)

Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Het verdrag met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (V.K.) kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 21) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van het V.K. op grond van het restartikel belastbaar in het V.K. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van het V.K. zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

Samengevat zijn aan inwoners van het V.K. betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

AWW pensioenen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

Anw uitkeringen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

Verzetspensioenen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

In het verdrag met het V.K. is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 27, lid 1). Die bepaling leidt ertoe, dat Nederland aan non domiciled residents in het V.K. slechts vrijstelling voor de hiervoor vermelde pensioenen en uitkeringen verleent voor zover die pensioenen en uitkeringen naar het V.K. zijn overgemaakt of aldaar zijn ontvangen.

Hongarije

Het verdrag met Hongarije kent een restartikel (art. 22) en een gecombineerd pensioen en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

In artikel 18, derde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen uitbetaald krachtens de bepalingen van een regeling inzake sociale zekerheid van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen niet onder de werking van artikel 18, derde lid, vallen maar onder de werking van artikel 22, eerste lid, waardoor deze aan inwoners van Hongarije betaalde uitkeringen in Hongarije belastbaar zijn.

AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen vallen wel onder de werking van artikel 18, derde lid, waardoor deze aan inwoners van Hongarije betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn.

Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Hongarije zijn op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeuren-artikel (art. 16) in Nederland belastbaar.

Samengevat zijn aan inwoners van Hongarije betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Hongarije (art. 22, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Hongarije (art. 22, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Hongarije (art. 22, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Hongarije (art. 22, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Hongarije (art. 22, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Hongarije (art. 22, lid 1)

Ierland

Het verdrag met Ierland kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 20) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Ierland op grond van het restartikel belastbaar in Ierland. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex artikel 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Ierland zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 14) of het directeurenartikel (art. 15).

Samengevat zijn aan inwoners van Ierland betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 14 of art. 15)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 14 of art. 15)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 14 of art. 15), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Ierland (art. 20)

AOW pensioenen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

AWW pensioenen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Ierland (art. 20)

In het verdrag met Ierland is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 2, derde lid), doch die bepaling mist met betrekking tot de hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen genoten door inwoners van Ierland toepassing in verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, nr. 18 010 (BNB 1977/111).

India

Het verdrag met India kent geen restartikel, maar wel een gecombineerd pensioen , lijfrente en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

In artikel 18, derde lid, van het verdrag wordt gesproken van 'pensioenen uitbetaald krachtens de bepalingen van een sociaal zekerheidsstelsel van een van de Staten'. Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, AAW uitkeringen, WAO-uitkeringen, oorlogsuitkeringen en vervolgingsuitkeringen niet onder de werking van artikel 18, derde lid, vallen. Dit betekent, dat door het ontbreken van een restartikel in het verdrag de nationale wetgeving in stand blijft en Nederland derhalve over voornoemde aan inwoners van India betaalde uitkeringen loon en (eventueel) inkomstenbelasting mag heffen. Nederland mag ook over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van India loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien voor die uitkeringen en betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het recht tot belastingheffing aan Nederland toekomt.

AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen vallen wel onder de werking van artikel 18, derde lid, waardoor deze aan inwoners van India betaalde pensioenen en uitkeringen ook in Nederland belastbaar zijn.

Samengevat zijn aan inwoners van India betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Indonesië (zie Trb. 2002, nr. 32)

Het verdrag met Indonesië kent geen sociaal zekerheids-artikel en evenmin een restartikel.

Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid de Nederlandse nationale wetgeving in stand, waardoor deze aan inwoners van Indonesië betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, en de ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van Indonesië zijn op grond het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeuren-artikel (art. 16) in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen

Samengevat zijn aan inwoners van Indonesië betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

De bepalingen van dit verdrag en het protocol blijven van toepassing tot het uit 2002 daterende verdrag in werking treedt.

Israël

Het verdrag met Israël kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 24) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Israël op grond van het restartikel belastbaar in Israël. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Israël zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 17) of het directeurenartikel (art. 18).

Samengevat zijn aan inwoners van Israël betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 17 of art.18)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 17 of art.18)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 17 of art. 18), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Israël (art. 24)

AOW pensioenen:

belastbaar in Israël (art. 24)

AWW pensioenen:

belastbaar in Israël (art. 24)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Israël (art. 24)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Israël (art. 24)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Israël (art. 24)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Israël (art. 24)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Israël (art. 24)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Israël (art. 24)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Israël (art. 24)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Israël (art. 24)

In het verdrag met Israël is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 6), doch die bepaling mist met betrekking tot de hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen genoten door inwoners van Israël toepassing in verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, nr. 18 010 (BNB 1977/111).

Italië

Het verdrag met Italië kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, ANW-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Italië op grond van het restartikel belastbaar in Italië. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Italië zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

Samengevat zijn aan inwoners van Italië betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art.16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art.16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

AWW pensioenen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Italië (art. 22, lid 1)

Japan

Het verdrag met Japan kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Japan op grond van het restartikel belastbaar in Japan. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Japan zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Japan betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art.17)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art.17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Japan (art. 23)

AOW pensioenen:

belastbaar in Japan (art. 23)

AWW pensioenen:

belastbaar in Japan (art. 23)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Japan (art. 23)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Japan (art. 23)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Japan (art. 23)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Japan (art. 23)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Japan (art. 23)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Japan (art. 23)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Japan (art. 23)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Japan (art. 23)

In het verdrag met Japan is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 6), doch die bepaling mist met betrekking tot de hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen genoten door inwoners van Japan toepassing in verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, nr. 18 010 (BNB 1977/111).

Joegoslavië4

Het verdrag met Joegoslavië kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

In artikel 18, vierde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen en andere soortgelijke uitkeringen betaald aan een natuurlijke persoon in het kader van de publiekrechtelijke regelingen inzake sociale zekerheid in Nederland". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen niet onder deze bepaling maar onder artikel 21, lid 1 vallen. Dientengevolge zijn die uitkeringen betaald aan inwoners van Joegoslavië in Joegoslavië belastbaar. Daarentegen zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Joegoslavië in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen vallen wel onder artikel 18, lid 4, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Joegoslavië in Nederland belastbaar zijn.

Samengevat zijn aan inwoners van Joegoslavië betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Joegoslavië (art. 21, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 4)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 4)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 4)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Joegoslavië (art. 21, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 4)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 4)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Joegoslavië (art. 21, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Joegoslavië (art. 21, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Joegoslavië (art. 21, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Joegoslavië (art. 21, lid 1)

Kazachstan5

Het verdrag met Kazachstan kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen- , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Kazachstan onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Kazachstan betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Korea, zie Trb 1998, 272

Het verdrag met Korea kent geen restartikel, maar wel een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 19).

In artikel 19, derde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen, uitbetaald krachtens de bepalingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, AAW uitkeringen, WAO-uitkeringen, oorlogsuitkeringen en vervolgingsuitkeringen niet onder de werking van artikel 19, derde lid, vallen. Dit betekent, dat door het ontbreken van een restartikel in het verdrag de nationale wetgeving in stand blijft en Nederland derhalve over voornoemde uitkeringen betaald aan inwoners van Korea loon en (eventueel) inkomstenbelasting mag heffen. Nederland mag ook over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte die betaald/gedaan worden aan inwoners van Korea loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien aan Nederland voor die uitkeringen het recht tot belastingheffing toekomt op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen vallen wel onder artikel 19, derde lid, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Korea in Nederland belastbaar zijn.

Samengevat zijn aan inwoners van Korea betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17 of Nederl. nat. wetg.)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 3)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 3)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Letland

Het verdrag met Letland kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Letland onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Letland betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Luxemburg

Het verdrag met Luxemburg kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 21) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Luxemburg op grond van het restartikel belastbaar in Luxemburg. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Luxemburg zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Luxemburg betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Luxemburg (art. 21)

AOW pensioenen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

AWW pensioenen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Luxemburg (art. 21)

Maleisië, zie Trb 1997, 13

Het verdrag met Maleisië kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel kent het verdrag een restartikel (art. 22) dat echter de inkomsten die niet afzonderlijk in het verdrag zijn geregeld ter belastingheffing laat aan de bronstaat indien die inkomsten daaruit afkomstig zijn.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Maleisië op grond van het restartikel belastbaar in Nederland. Dit is ook het geval met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die uitkeringen en betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Maleisië betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of art. 22, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 22, lid 1)

Malta (zie Protocol, Trb 1995, 224)

Het verdrag met Malta kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Malta op grond van het restartikel belastbaar in Malta. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Malta zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Malta betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

AWW pensioenen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

In het verdrag met Malta is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 2, lid 5). Die bepaling leidt ertoe, dat Nederland aan non domiciled residents in Malta slechts vrijstelling voor de hiervoor vermelde pensioenen en uitkeringen verleent voor zover die pensioenen en uitkeringen naar Malta zijn overgemaakt of aldaar zijn ontvangen.

Zodra het op 18 juli 1995 gesloten protocol tot wijziging van de Nederlands-Maltese belastingovereenkomst van 18 mei 1977 in werking is getreden, zijn alle hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen als gevolg van het bepaalde in het nieuwe artikel 19, derde lid, in Nederland belastbaar. Dit is ook het geval met betrekking tot de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex artikel 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Marokko

Het verdrag met Marokko kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Marokko op grond van het restartikel belastbaar in Marokko. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan zijn aan inwoners van Marokko zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Marokko betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Marokko (art. 22)

AOW pensioenen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

AWW pensioenen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Marokko (art. 22)

Mexico

Het verdrag met Mexico kent een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18), waarin voor de bronstaat het heffingsrecht met betrekking tot pensioenen en andere betalingen gedaan krachtens zijn sociale zekerheidsstelsel wordt ingeperkt tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die pensioenen en betalingen. Ook kent het verdrag een restartikel (art. 21) dat echter de inkomsten die niet afzonderlijk in het verdrag zijn geregeld ter belastingheffing laat aan de bronstaat tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die inkomsten indien die inkomsten daaruit afkomstig zijn.

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Mexico in Nederland belastbaar zijn tot maximaal 17,5% van het bruto-bedrag van die pensioenen en uitkeringen. Daarentegen zijn loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) volledig in Nederland belastbaar. Voor die betalingen geldt derhalve geen inperking van het heffingsrecht tot 17,5%.

Samengevat zijn aan inwoners van Mexico betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die pensioenen (art. 18, lid 3)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die pensioenen (art. 18, lid 3)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die uitkeringen (art. 18, lid 3)

Nieuw-Zeeland

Het verdrag met Nieuw-Zeeland kent geen restartikel. Wel kent het verdrag een gecombineerd overheids en sociaal zekerheidsartikel (art. 19).

In artikel 19, tweede lid, onderdeel a, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen betaald krachtens het stelsel van sociale zekerheid van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen niet onder de werking van artikel 19, tweede lid, onderdeel a, vallen. Dit betekent, dat door het ontbreken van een restartikel in het verdrag de nationale wetgeving in stand blijft en Nederland derhalve over voornoemde aan inwoners van Nieuw-Zeeland betaalde uitkeringen loon en (eventueel) inkomstenbelasting mag heffen. Nederland mag ook over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Nieuw-Zeeland loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien aan Nederland voor die uitkeringen en betalingen het recht tot belastingheffing toekomt op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Nieuw-Zeeland zijn op grond van artikel 19, tweede lid, onderdeel a, in Nederland belastbaar, tenzij die inwoners tevens onderdaan zijn van Nieuw-Zeeland. In dat geval zijn voornoemde pensioenen en uitkeringen op grond van artikel 19, tweede lid, onderdeel b, in Nieuw-Zeeland belastbaar.

In het verleden is door mij met betrekking tot vervolgingsuitkeringen en oorlogsuitkeringen het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 19, tweede lid, onderdeel a, in Nederland belastbaar zijn, tenzij betrokkenen onderdaan zijn van Nieuw-Zeeland, in welk geval deze uitkeringen belastbaar zijn in Nieuw-Zeeland. Gelet op het bijzondere karakter van die uitkeringen keur ik goed, dat inwoners van Nieuw-Zeeland die de Nieuwzeelandse nationaliteit bezitten en vanuit Nederland een vervolgingsuitkering of een oorlogsuitkering ontvangen ter zake van die uitkering(en) niet in Nederland maar in Nieuw-Zeeland belastbaar zijn.

Samengevat zijn aan inwoners van Nieuw-Zeeland betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)

AOW pensioenen,

AWW pensioenen en

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2, onderdeel a), tenzij genieter onderdaan van Nieuw-Zeeland is. In dat geval zijn de AOWpensioenen, AWW pensioenen en Anw-uitkeringen belastbaar in Nieuw-Zeeland (art. 19, tweede lid, onderdeel b)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen en

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2, onderdeel a), tenzij de genieter onderdaan van Nieuw-Zeeland is. In dat geval zijn de oorlogspensioenen en verzetspensioenen belastbaar in Nieuw-Zeeland (art. 19, lid 2, onderdeel b)

Vervolgingsuitkeringen:

en Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.), tenzij de genieter onderdaan van Nieuw-Zeeland is.In dat geval zijn de uitkeringen belastbaar in Nieuw-Zeeland op grond van artikel 19, tweede lid, onderdeel b

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Nigeria

Het verdrag met Nigeria kent een gecombineerd overheids- en sociaal zekerheidsartikel (art. 19). Ook kent het verdrag een restartikel (art. 22) dat echter de inkomsten die niet afzonderlijk in het verdrag zijn geregeld ter belastingheffing laat aan de bronstaat indien die inkomsten daaruit afkomstig zijn.

Gelet op de formulering van artikel 19, tweede lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Nigeria in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van Nigeria betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 19, lid 2)

Noorwegen

Het verdrag met Noorwegen kent een restartikel (art. 21) en een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

In artikel 18, vierde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen uitbetaald krachtens de bepalingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW-uitkeringen niet onder de werking van artikel 18, vierde lid, vallen maar onder de werking van artikel 21, eerste lid, waardoor deze uitkeringen betaald aan inwoners van Noorwegen in Noorwegen belastbaar zijn. De werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Noorwegen zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekking-artikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Noorwegen zijn op grond van artikel 18, vierde lid, in Noorwegen belastbaar.

Samengevat zijn aan inwoners van Noorwegen betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Noorwegen (art. 21, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Noorwegen (art. 18, lid 4)

AWW pensioenen:

belastbaar in Noorwegen (art. 18, lid 4)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Noorwegen (art. 18, lid 4)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Noorwegen (art. 21, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Noorwegen (art. 18, lid 4)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Noorwegen (art. 18, lid 4)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Noorwegen (art. 21, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Noorwegen (art. 21, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Noorwegen (art. 21, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Noorwegen (art. 21, lid 1)

Oekraïne 6

Het verdrag met Oekraïne kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).

Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van de Oekraïne onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.

Samengevat zijn aan inwoners van de Oekraïne betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 18, lid 3)

Oostenrijk

In het verdrag met Oostenrijk is een restartikel (art. 22) opgenomen alsmede een gecombineerd overheids en sociaal verzekeringsartikel (art. 20).

Gelet op de formulering van artikel 20, tweede lid, van het verdrag vallen alleen AOW pensioenen, AWW pensioenen en Anw-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk in Nederland belastbaar zijn. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen en vervolgingsuitkeringen kunnen niet onder de werking van artikel 20, tweede lid, worden gebracht, aangezien het geen pensioenen en uitkeringen zijn krachtens de wettelijke sociale verzekering. Zij vallen onder de werking van het restartikel, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk in Oostenrijk belastbaar zijn.

WAO uitkeringen en AAW uitkeringen kunnen in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, evenmin onder de werking van artikel 20, tweede lid, worden gebracht. Dit betekent, dat WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk onder de werking van het restartikel vallen, waardoor deze uitkeringen in Oostenrijk belastbaar zijn.

Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Oostenrijk kunnen in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989 evenmin onder de werking van artikel 20, tweede lid, worden gebracht. Zij vallen onder de werking van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17), waardoor zij in Nederland belastbaar zijn.

Samengevat zijn aan inwoners van Oostenrijk betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Oostenrijk (art. 22)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 20, lid 2)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (art. 20, lid 2)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 20, lid 2)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Oostenrijk (art. 22)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Oostenrijk (art. 22)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Oostenrijk (art. 22)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Oostenrijk (art. 22)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Oostenrijk (art. 22)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Oostenrijk (art. 22)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Oostenrijk (art. 22)

Pakistan

Het verdrag met Pakistan kent geen restartikel en evenmin een sociaal zekerheidsartikel.

Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid aan inwoners van Pakistan de Nederlandse wetgeving in stand, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken,en de ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van Pakistan zijn op grond het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen.

Samengevat zijn aan inwoners van Pakistan betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Polen

Het verdrag met Polen kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Polen op grond van het restartikel belastbaar in Polen. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan zijn aan inwoners van Polen zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

Samengevat zijn aan inwoners van Polen betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

AOW pensioenen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

AWW pensioenen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Polen (art. 22, lid 1)

Roemenië

In het verdrag is een restartikel (art. 23) opgenomen alsmede een gecombineerd pensioen en sociaal zekerheidsartikel (art. 19).

In artikel 19 van het verdrag wordt gesproken van "Pensioenen, daaronder begrepen pensioenen toegekend krachtens de bepalingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen niet onder de werking van artikel 19 vallen maar onder de werking van artikel 23, waardoor deze uitkeringen betaald aan inwoners van Roemenië in Roemenië belastbaar zijn.

AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Roemenië zijn op grond van artikel 19 eveneens in Roemenië belastbaar.

Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Roemenië zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Roemenië betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Roemenië (art. 23)

AOW pensioenen:

belastbaar in Roemenië (art. 19)

AWW pensioenen:

belastbaar in Roemenië (art. 19)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Roemenië (art. 19)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Roemenië (art. 23)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Roemenië (art. 19)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Roemenië (art. 19)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Roemenië (art. 23)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Roemenië (art. 23)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Roemenië (art. 23)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Roemenië (art. 23)

Singapore

Het verdrag met Singapore kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel zijn in het verdrag een restartikel (art. 21) en een pensioenartikel (art. 18) opgenomen.

De uitdrukking "pensioen" in artikel 18, eerste lid, van het verdrag omvat blijkens het bepaalde in het derde lid van dat artikel periodieke betalingen gedaan ter zake van bewezen diensten of als vergoeding voor bekomen letsel. Dit betekent, dat WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Singapore onder de werking van artikel 18, eerste lid, vallen en derhalve belastbaar zijn in Singapore. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Singapore zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Daarentegen zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen en AAW-uitkeringen betaald aan inwoners van Singapore op grond van het restartikel belastbaar in Singapore.

Samengevat zijn aan inwoners van Singapore betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Singapore (art. 21)

AOW pensioenen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

AWW pensioenen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Singapore (art. 21)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Singapore (art. 18, leden 1 en 3)

In het verdrag met Singapore is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 4), doch die bepaling mist met betrekking tot de hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen genoten door inwoners van Singapore toepassing in verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, nr. 18 010 (BNB 1977/111). (zie Protocol Trb 1996, 90)

......Sovjet-Unie7

Het verdrag met de Sovjet Unie kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 16) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van de Sovjet-Unie op grond van het restartikel belastbaar in de Sovjet-Unie. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van de Sovjet-Unie zijn in Nederland belastbaar op grond van artikel 12, eerste lid (dienstbetrekkingbepaling) of op grond van artikel 12, vijfde lid (directeurenbepaling).

Samengevat zijn aan inwoners van de Sovjet-Unie betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 1 of art. 12, lid 5)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 1 of art. 12, lid 5)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 12, lid 1 of art. 12 lid 5)), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

AOW pensioenen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

AWW pensioenen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

Anw uitkeringen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

Verzetspensioenen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in de Sovjet-Unie (art. 16)

Spanje

Het verdrag met Spanje kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Spanje op grond van het restartikel belastbaar in Spanje. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Spanje zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Spanje betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Spanje (art. 23)

AOW pensioenen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

AWW pensioenen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Spanje (art. 23)

Sri Lanka

Het verdrag met Sri Lanka kent geen restartikel en evenmin een sociaal zekerheidsartikel.

Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid de Nederlandse nationale wetgeving in stand, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Sri Lanka in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, en ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van Sri Lanka zijn op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen.

Samengevat zijn aan inwoners van Sri Lanka betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Suriname

Het verdrag met Suriname kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Suriname op grond van het restartikel belastbaar in Suriname. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Suriname zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Suriname betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Suriname (art. 22)

AOW pensioenen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

AWW pensioenen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Suriname (art. 22)

Thailand

Het verdrag met Thailand kent geen sociaal zekerheidsartikel en evenmin een restartikel.

Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid de Nederlandse nationale wetgeving in stand, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Thailand in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, en de ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van Thailand zijn op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen.

Samengevat zijn aan inwoners van Thailand betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)

AOW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AWW pensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

(zie Protocol Trb 1996, 209)

Tsjechoslowakije8

Het verdrag met Tsjechoslowakije kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.

Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Tsjechoslowakije op grond van het restartikel belastbaar in Tsjechoslowakije. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte die betaald/gedaan worden aan inwoners van Tsjechoslowakije zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).

Samengevat zijn aan inwoners van Tsjechoslowakije betaalde

ZW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

Loondoorbetalingen ex:art. 1638c BW

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)

WW-uitkeringen:

belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

AOW pensioenen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

AWW pensioenen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

Anw uitkeringen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

Bijstandsuitkeringen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

Oorlogspensioenen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

Verzetspensioenen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

Oorlogsuitkeringen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

Vervolgingsuitkeringen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

AAW-uitkeringen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)

WAO-uitkeringen:

belastbaar in Tsjechoslowakije (art. 23)