Verordening PT schoolfruit 2010

[Regeling vervallen per 21-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 25-07-2010 t/m 31-12-2013

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 30 maart 2010, houdende bepalingen met betrekking tot uitvoering van de regeling schoolfruit (Verordening PT schoolfruit)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP,

gelet op artikel 23 van de landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

in aanmerking nemende artikel 103 octies bis van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007, houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten en Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen.

gehoord de sectorcommissie voor groenten en fruit d.d. 1 maart 2010,

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 21-09-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap:

het Productschap Tuinbouw;

b.

ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

c.

verordening:

Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen;

d.

schoolfruitregeling:

het verstrekken van gratis fruit aan scholen door erkende fruitleveranciers, gedurende een periode van maximaal tien weken;

e.

fruit:

de producten zoals genoemd in Bijlage 1, delen IX (groenten en fruit) en XI (bananen) van Verordening (EG) nr. 1234/2007;

f.

Nationale Strategie:

de toepassing in Nederland van de schoolfruitregeling gelet op de verordening zoals deze is vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aangemeld bij de Europese Commissie.

§ 2. Erkenning leveranciers

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 De ondernemer die als leverancier wil deelnemen aan de schoolfruitregeling kan hiervoor een erkenning bij het productschap aanvragen.

 • 2 Om te worden erkend voldoet de ondernemer aan de voorwaarden genoemd in de artikelen 7 en 8 van de verordening alsmede de voorwaarden opgenomen in de Nationale Strategie.

 • 3 Het productschap houdt een register bij van erkende leveranciers.

 • 4 De erkenning wordt geschorst of ingetrokken overeenkomstig artikel 9 van de verordening.

§ 3. Aanmelding scholen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Een basisschool die wil deelnemen aan de schoolfruitregeling meldt zich hiervoor aan bij het steunpunt SchoolGruiten te Wageningen, onder opgave van het aantal deelnemende kinderen.

 • 2 Het steunpunt SchoolGruiten voorziet de basisschool van het benodigde materiaal ter educatie.

 • 3 Het productschap bepaalt, afhankelijk van het beschikbare budget, op volgorde van aanmelding de deelnemende scholen.

 • 4 De erkende leverancier en de deelnemende school sluiten een overeenkomst, waarin onder meer de periode, de afleverdata, het aantal leerlingen en de hoeveelheden fruit worden opgenomen.

 • 5 De deelnemende scholen plaatsen een door het productschap ontworpen Europese Schoolfruitposter.

§ 4. Steun

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 De erkende leverancier vraagt binnen drie maanden na de laatste levering over de totaal afgeleverde hoeveelheden fruit per school, ter dekking van uitvoeringskosten van de regeling als bedoeld in artikel 5 van de verordening in samenhang met de Nationale Strategie, steun aan bij het productschap.

 • 2 De steunaanvraag voldoet aan artikel 10 van de verordening.

 • 3 Indien de erkende leverancier aan de voorwaarden van artikel 11 van de verordening voldoet, betaalt het productschap de gevraagde steun uit.

 • 4 De steun wordt teruggevorderd indien uit de ingevolge de artikelen 12 en 13 van de verordening bedoelde controle blijkt dat de voorwaarden voor steun niet zijn nageleefd.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 21-09-2014]

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na plaatsing in het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 21-09-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT schoolfruit 2010.

Zoetermeer, 30 maart 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina