Organisatie- en mandaatbesluit Verkeer en Waterstaat 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 21-07-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende hernieuwde vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemene leiding en de diensthoofden (Organisatie- en mandaatbesluit Verkeer en Waterstaat 2010)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen organisatie en mandaat verkeer en waterstaat

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1. : Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. algemene leiding: de secretaris-generaal;

  • b. algemeen secretaris raden voor leefomgeving en infrastructuur: de secretaris van de Raad voor verkeer en waterstaat, bedoeld in artikel 2 van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat;

  • c. bewindspersoon: minister of staatssecretaris;

  • d. dienst: een onderdeel van het ministerie, genoemd in artikel 2, tweede lid;

  • e. diensthoofd: degene die overeenkomstig dit besluit, dan wel overeenkomstig overige wetgeving of regelgeving, is belast met de leiding van een dienst;

  • f. dienstonderdeel: een onderdeel van een dienst;

  • g. dienstonderdeelhoofd: degene die overeenkomstig dit besluit, dan wel overeenkomstig overige wetgeving of regelgeving, is belast met de leiding van een dienstonderdeel;

  • h. functionaris: degene die als ambtenaar is aangesteld bij het ministerie, of degene die krachtens overeenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij het ministerie;

  • i. minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • j. ministerie: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • k. secretariaat van adviesorgaan of overlegorgaan: een secretariaat van een adviesorgaan of overlegorgaan, genoemd in artikel 2, derde lid;

  • l. secretaris van adviesorgaan of overlegorgaan: de algemeen secretaris Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur, de secretaris Overlegorganen Verkeer en Waterstaat, bedoeld in artikel 15 van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat, de secretaris Nationale Havenraad, bedoeld in artikel 9 van het Besluit Nationale havenraad, de secretaris Adviescommissie Water, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Instellingsbesluit Adviescommissie Water en de secretaris Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving, bedoeld in artikel 10:3 van de Waterwet;

  • m. secretaris-generaal: de Secretaris-Generaal van Verkeer en Waterstaat; en

  • n. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Waar in dit besluit sprake is van een secretaris van een adviesorgaan of overlegorgaan dient daaronder, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, mede te worden verstaan de directeur Centrum Publieksparticipatie.

Hoofdstuk 2. Organisatie

[Vervallen per 01-01-2012]

§ 2.1. Hoofdstructuur

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2 . : Onderdelen ministerie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het ministerie bestaat uit de algemene leiding, de diensten, het Centrum Publiekparticipatie en de secretariaten van de adviesorganen en overlegorganen.

 • 2 Diensten van het ministerie zijn:

  • a. het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken;

  • b. het directoraat-generaal Mobiliteit;

  • c. het directoraat-generaal Water;

  • d. de directie Concern Informatievoorziening;

  • e. de hoofddirectie Juridische Zaken;

  • f. de directie Bestuursondersteuning;

  • g. de directie Communicatie;

  • h. de hoofddirectie Financiën, Management en Control;

  • i. de departementale Auditdienst;

  • j. de Shared Services Organisatie;

  • k. de directie Strategie, Kennis en Innovatie;

  • l. het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid;

  • m. de Inspectie Verkeer en Waterstaat, bedoeld in het Instellingsbesluit Inspectie Verkeer en Waterstaat;

  • n. het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, bedoeld in het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat; en

  • o. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, bedoeld in de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

§ 2.2. Algemene leiding

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3. : Taken secretaris-generaal

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 Tot de taken van de secretaris-generaal behoren in ieder geval:

  • a. het informeren en adviseren van een bewindspersoon over hem of het ministerie betreffende aangelegenheden;

  • b. het zorgen voor de coördinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering;

  • c. het uitoefenen van de algemene beheer- en controlfunctie;

  • d. het geven van leiding aan de diensthoofden en de secretarissen van adviesorganen en overlegorganen;

  • e. het nemen van besluiten over en het geven van algemene aanwijzingen ten aanzien van het algemene beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering;

  • f. het toezicht op het beheer en de bedrijfsvoering van de aan het ministerie gelieerde colleges en commissies;

  • g. het voeren van overleg met de Groepsondernemingsraad en het Departementaal Georganiseerd Overleg, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  • h. het nemen van besluiten op verzoeken, bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, een en ander overeenkomstig de Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (V&W).

 • 5 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de secretaris-generaal.

§ 2.3. Organisatie diensten

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4 . : Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken staat onder leiding van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van de directeur Internationale Zaken en Strategie, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

 • 2 Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de directie Luchthavens, met de afdeling Luchthavenontwikkeling en Milieu en de afdeling Luchtverkeer;

  • b. de directie Luchtvaart, met de afdeling Luchtvaartveiligheid en de afdeling Economie en Luchtvaartpolitiek;

  • c. de directie Maritieme Zaken, met de afdeling Zeevaart, de afdeling Zeehavens en de afdeling Binnenvaart;

  • d. de directie Internationale Zaken en Strategie, met de afdeling Internationaal, de afdeling Europa en de afdeling Strategie, Economie en Logistiek; en

  • e. het secretariaat Nationale Havenraad.

 • 3 De onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, staan onder leiding van een directeur. Alle afdelingen binnen deze onderdelen staan onder leiding van een afdelingshoofd. Het onderdeel, genoemd in het tweede lid, onder e, staat, overeenkomstig artikel 20, onder leiding van de algemeen secretaris Nationale Havenraad.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken zijn de overige directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeuren bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie zijn de overige afdelingshoofden binnen die directie bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 7 In aanvulling op het eerste en vierde lid kan de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bepalen dat de plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken of een van diens plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 8 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 9 Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en zijn onderdelen hebben de taken, genoemd in het tiende tot en met het dertiende lid.

 • 10 De directie Luchthavens en haar afdelingen hebben de volgende taken:

  • a. de afdeling Luchthavenontwikkeling en Milieu: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot nationale en regionale luchthavens en het faciliteren van de besluitvorming over luchthavens; en

  • b. de afdeling Luchtverkeer: het in samenspraak met het Ministerie van Defensie ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot een optimale inrichting en gebruik van het Nederlandse luchtruimgebied, mede in relatie tot de ontwikkeling van het Europese luchtruimbeleid, alsmede de beleidsmatige invulling van aansturingsvraagstukken op het gebied van luchtverkeersdienstverlening.

 • 11 De directie Luchtvaart en haar afdelingen hebben de volgende taken:

  • a. de afdeling Luchtvaartveiligheid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot veiligheid en beveiliging in de luchtvaart; en

  • b. de afdeling Economie en Luchtvaartpolitiek: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot het behouden en versterken van de aansluiting van Nederland op het mondiale luchtvaartnetwerk.

 • 12 De directie Maritieme Zaken en haar afdelingen hebben de volgende taken:

  • a. de afdeling Zeevaart: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot de zeevaart, met het oog op de bevordering van een veilige, efficiënte, duurzame en innovatieve scheepvaart ten behoeve van de economische ontwikkeling van Nederland;

  • b. de afdeling Zeehavens: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot de zeehavens, met het oog op het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens; en

  • c. de afdeling Binnenvaart: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot de Nederlandse binnenvaart, met het oog op het versterken van de logistieke draaischijffunctie van Nederland, door het stimuleren van innovatie en duurzaamheid en het waarborgen van een adequate infrastructuur.

 • 13 De directie Internationale Zaken en Strategie en haar afdelingen hebben de volgende taken:

  • a. de afdeling Internationaal:

   • i. het adviseren en ondersteunen van de bewindspersonen, de algemene leiding en de directoraten-generaal van het ministerie over internationale, niet aan de Europese Unie gerelateerde aangelegenheden;

   • ii. het ontwikkelen van een internationale strategie en beleid ten aanzien van sectoroverstijgende internationale dossiers; en

   • iii. het intern coördineren en ministerie-overschrijdend afstemmen van het internationale beleid van het ministerie;

  • b. de afdeling Europa:

   • i. het adviseren en ondersteunen van de bewindspersonen, de algemene leiding en de directoraten-generaal van het ministerie over aangelegenheden die de Europese Unie betreffen;

   • ii. het ontwikkelen van een strategie en beleid ten aanzien van sectoroverstijgende Europese dossiers; en

   • iii. het intern coördineren en interdepartementaal afstemmen van het Europese beleid van het ministerie;

  • c. de afdeling Strategie, Economie en Logistiek: het ontwikkelen en implementeren van strategie en beleid voor de duurzame ontwikkeling van de mainports en de logistieke sector, ten behoeve van de Nederlandse samenleving en economie.

Artikel 5. : Directoraat-generaal Mobiliteit

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het directoraat-generaal Mobiliteit staat onder leiding van de directeur-generaal Mobiliteit en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van de directeur Wegen en Verkeersveiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit.

 • 2 Het directoraat-generaal Mobiliteit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport, met het team Regionale Bereikbaarheid, het team Regionale OV-systemen, het team Veilig Transport en het programmateam OV-chipkaart;

  • b. de directie Wegen en Verkeersveiligheid, met het team Aanleg Weginfrastructuur, het team Infra- en Wegvervoerbeleid, het team Inpassing en Programmabureau, het team Verkeersveiligheid en het team Toezicht;

  • c. de directie Spoorvervoer, met het team Instandhouding en Beheer, het team Bestuurlijke Aanleg, het team Veiligheid, Systemen en Ontwikkeling Betuweroute, het team Goederenvervoer en Personenvervoer, het team Netwerkontwikkeling, het team Ordening en het team Ondersteuning;

  • d. de programmadirectie Beter Benutten;

  • e. het Rijk-regioprogramma Almere – Amsterdam – Markermeer;

  • f. het team Investeringsbeleid en Strategie;

  • g. het programmateam Randstad Urgent; en

  • h. het team Staf directeur-generaal Mobiliteit.

 • 3 De onderdelen genoemd in het tweede lid, onder a, b, c, d en e staan onder leiding van een directeur. De onderdelen genoemd in het tweede lid, onder f, g en h, staan onder leiding van een afdelingshoofd. Alle teams binnen een onderdeel, met uitzondering van het team Toezicht, staan onder leiding van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit zijn de overige directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur, zijn de overige directeuren bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden binnen het onderdeel bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 7 In aanvulling op het eerste en vierde lid kan de directeur-generaal Mobiliteit bepalen dat de plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit of een van diens plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 8 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Mobiliteit. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 9 Het directoraat-generaal Mobiliteit en zijn onderdelen hebben de taken genoemd in het tiende tot en met het zeventiende lid.

 • 10 De directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport en haar teams hebben de volgende taken:

  • a. het team Regionale Bereikbaarheid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot bereikbaarheid en van een regionaal Openbaar Vervoersysteem;

  • b. het team Regionale OV-systemen: het regisseren, faciliteren, monitoren en bijstellen van regionale OV-systemen, regionaal spoor en lokaal spoor en taxi;

  • c. het team Veilig Transport: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot veilig transport; en

  • d. het programmateam OV-chipkaart: het gefaseerd invoeren op landelijk niveau van de OV-chipkaart in tram, bus, metro en trein.

 • 11 De directie Wegen en Verkeersveiligheid en haar teams hebben de volgende taken:

  • a. het team Aanleg Weginfrastructuur: het voorbereiden van besluitvorming over uitbreiden van bestaande en/of aanleggen van nieuwe rijkswegen;

  • b. het team Infra- en Wegvervoerbeleid: het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de structuur, functie, uitbreiding, benutting en onderhoud van het hoofdwegennet en voor het goederenvervoer over de weg;

  • c. het team Inpassing en Programmabureau: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot de inpassing van wegen in relatie tot milieu en natuur, het voeren van regie over, het borgen van de kwaliteit van en het leveren van ondersteuning aan verkenningen en planstudies en de beleidsondersteuning van beleidsdossiers op gebied van bereikbaarheid;

  • d. het team Verkeersveiligheid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot een goede bereikbaarheid en een veilig verkeer- en vervoersysteem; en

  • e. het team Toezicht: het ontwikkelen van een visie op sturing en toezicht op zelfstandige bestuursorganen, het in de praktijk beter benutten van bestaande sturingsinstrumenten en beheersingsinstrumenten, alsmede het leveren van een bijdrage aan de optimalisatie van de sturingsrelatie tussen het ministerie en de zelfstandige bestuursorganen.

 • 12 De directie Spoorvervoer en haar teams hebben de volgende taken:

  • a. het team Instandhouding en Beheer: het faciliteren van onderhoud en uitbreiding van de infrastructuur om te komen tot een maatschappelijk verantwoord spoor;

  • b. het team Bestuurlijke Aanleg: het tot stand brengen van nieuwe sleutelprojecten en spoorzone-ontwikkelingen, alsmede als opdrachtgever voor de rechtspersoon met wettelijke taak ProRail B.V. zorgen voor besluitvorming over en realisatie van spoorinfrastructuurprojecten en het vergroten van de externe veiligheid in relatie tot vervoer van gevaarlijke stoffen rondom spoorinfrastructuur en spooremplacementen;

  • c. het team Veiligheid, Systemen en Ontwikkeling Betuweroute: het bevorderen van veiligheid op het spoor, het invoeren van het European Rail Transport Management System, het afronden van de Havenspoorlijn en de evaluatie van de Betuweroute als groot project;

  • d. het team Goederenvervoer en Personenvervoer: het borgen van het publieke belang van het spoor en de afdoende kwaliteit en kwantiteit van het spoorvervoer;

  • e. het team Netwerkontwikkeling: het bevorderen van het reizigersvervoer op het spoor;

  • f. het team Ordening: de ordening van de spoorsector om publiek belang te borgen binnen kaders van nationaal en internationaal beleid en regelgeving; en

  • g. het team Ondersteuning: de ondersteuning van de directie Spoorvervoer in haar werkzaamheden.

 • 13 De programmadirectie Beter Benutten heeft als taak het opstellen en laten uitvoeren van een programma van maatregelen die gericht zijn op een efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare en nog aan te leggen infrastructuur.

 • 14 Het Rijk-regioprogramma Almere – Amsterdam – Markermeer heeft als taak het opstellen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en internationale concurrentiepositie van de Noordelijke Randstad.

 • 15 Het team Investeringsbeleid en Strategie heeft als taak het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot de infrastructuurprogrammering van het ministerie en het daarmee samenhangende investeringsbeleid en strategie.

 • 16 Het programma team Randstad Urgent heeft als taak de coördinatie van het programma, dat tot doel heeft een betere bereikbaarheid en een beter woonklimaat, werkklimaat en leefklimaat van de randstad te bereiken, onder meer door de bestuurlijke drukte te verminderen en te komen tot een slagvaardigere overheid.

 • 17 Het team Staf directeur-generaal Mobiliteit heeft als taak de ondersteuning van het directoraat-generaal Mobiliteit op het gebied van aangelegenheden die betrekking hebben op parlementaire zaken, voorbereiding en terugkoppeling van overleg met de bewindslieden, burgerbrieven en interne beleidscommunicatie.

Artikel 6. : Directoraat-generaal Water

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het directoraat-generaal Water staat onder leiding van de directeur-generaal Water en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van de plaatsvervangend directeur-generaal Water, tevens directeur Water.

 • 2 Het directoraat-generaal Water bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. het programma Waterveiligheid;

  • b. het programma Waterkwantiteit en Kwaliteit;

  • c. het programma Bestuur en Regie;

  • d. het programma Gebieden;

  • e. het programma Uitvoering, Monitoring en Evaluatie;

  • f. het bureau directeur-generaal;

  • g. de programmadirectie Corporate Veiligheid en Security; en

  • h. het secretariaat Adviescommissie Water.

 • 3 De onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met e en g, staan elk onder leiding van een directeur, waarbij een zelfde directeur leiding kan geven aan meerdere onderdelen. De directeur-generaal Water stelt in een portefeuilleverdeling vast aan welke onderdelen een directeur leiding geeft.

  Het onderdeel, genoemd in het tweede lid, onder f, staat onder leiding van een afdelingshoofd. Het onderdeel, genoemd in het tweede lid onder h, staat, overeenkomstig artikel 21, onder leiding van de secretaris Adviescommissie Water.

 • 4 De onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met e, staan elk tevens onder leiding van een onder een directeur ressorterend afdelingshoofd.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van de plaatsvervangend directeur-generaal Water zijn de overige directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid van een directeur zijn de overige directeuren bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 7 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 8 In aanvulling op het eerste en vijfde lid kan de directeur-generaal Water bepalen dat de plaatsvervangend directeur-generaal Water of een van diens plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 9 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Water.

 • 10 Het directoraat-generaal Water draagt zorg voor de ontwikkeling en instandhouding van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Daarmee hebben het directoraat-generaal Water en zijn onderdelen de volgende taken:

  • a. het programma Waterveiligheid: het ontwikkelen en doen implementeren van beleid met betrekking tot waterveiligheid;

  • b. het programma Waterkwantiteit en Kwaliteit: het ontwikkelen en doen implementeren van beleid met betrekking tot waterkwantiteit en waterkwaliteit in algemene zin;

  • c. het programma Bestuur en Regie: het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van bestuur en instrumentatie van het waterbeheer en waterbeleid op korte en lange termijn en het ondersteunen van de samenwerking van twee of meer onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met g, ten behoeve van gezamenlijk beleid van het directoraat-generaal Water;

  • d. het programma Gebieden: het ontwikkelen en doen implementeren van beleid met betrekking tot het realiseren van de integrale wateropgave in gebieden met grote rijkswateren en het bevorderen van een klimaatbestendige inrichting van het landelijk gebied;

  • e. het programma Uitvoering, Monitoring en Evaluatie:

   • i. het zorgdragen voor een onafhankelijke monitoring en evaluatie van het gehele beleidsveld van het directoraat-generaal Water;

   • ii. het aansturen van uitvoeringstaken; en

   • iii. het ondersteunen en adviseren van het directoraat-generaal Water op de onderwerpen strategie, kennis en innovatie;

  • f. het bureau directeur-generaal: het ondersteunen van het directoraat-generaal Water op het gebied van aangelegenheden die betrekking hebben op informatie, organisatie, administratie, huisvesting en procescoördinatie; en

  • g. de programmadirectie Corporate Veiligheid en Security: het professionaliseren van het ministerie op het brede veiligheidsgebied.

 • 11 Onder de directeur-generaal Water ressorteren in verband met het Deltaprogramma in ieder geval nog de volgende functionarissen met de functie projectdirecteur, aan te duiden als:

  • a. projectdirecteur IJsselmeergebied;

  • b. projectdirecteur Kust;

  • c. projectdirecteur Rivieren; en

  • d. projectdirecteur Rijnmond-Drechtsteden.

Artikel 7. : Directie Concern Informatievoorziening

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De directie Concern Informatievoorziening staat onder leiding van de directeur Concern Informatievoorziening.

 • 2 De directie Concern Informatievoorziening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de afdeling Advies en Informatiemanagement;

  • b. de afdeling Ontwikkeling;

  • c. de afdeling Servicemanagement; en

  • d. de afdeling Beheer.

 • 3 De onderdelen genoemd in het tweede lid, staan onder leiding van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 6 In aanvulling op het vierde lid kan de directeur Concern Informatievoorziening bepalen dat een van zijn plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan treden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Concern Informatievoorziening.

 • 8 De directie Concern Informatievoorziening en haar onderdelen hebben de volgende taken:

  • a. de afdeling Advies en Informatiemanagement: het adviseren en ondersteunen van de diensten bij de informatievoorziening;

  • b. het opstellen van specificaties van informatievoorziening en het uitvoeren van ‘Quality Assurance’ op projecten;

  • c. het realiseren en implementeren van de informatievoorziening; en

  • d. het waarborgen van de continuïteit van informatiesystemen.

Artikel 8. : Hoofddirectie Juridische Zaken

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De hoofddirectie Juridische Zaken staat onder leiding van de hoofddirecteur Juridische Zaken en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van de directeur Juridische Zaken, tevens plaatsvervangend hoofddirecteur Juridische Zaken.

 • 2 De hoofddirectie Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de sector Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht;

  • b. de sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken;

  • c. de sector Infrastructuur en Omgeving;

  • d. de sector Spoor en Weg;

  • e. de sector Luchtvaart;

  • f. de sector Scheepvaart; en

  • g. de sector Water.

 • 3 De onderdelen, genoemd in het tweede lid, staan onder leiding van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Juridische Zaken zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd, zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 6 In aanvulling op het eerste en vierde lid, kan de hoofddirecteur Juridische Zaken bepalen dat de directeur Juridische Zaken of een van diens plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de hoofddirecteur Juridische Zaken.

 • 8 De Hoofddirectie Juridische Zaken en haar onderdelen hebben de volgende taken:

  • a. de hoofddirectie Juridische Zaken:

   • i. het tot stand brengen van de wetgeving en regelgeving van het ministerie en de bestuurlijk-juridische advisering ten behoeve van de bewindspersonen, de algemene leiding, de centrale diensten en de beleidsdirectoraten-generaal van het ministerie;

   • ii. het zorgdragen voor en borgen van de bestuurlijke en juridische kwaliteit van de producten van het ministerie;

   • iii. het vertegenwoordigen van het ministerie in externe organen voor algemene bestuurlijk-juridische onderwerpen;

   • iv. het behandelen van bezwaarprocedures en beroepsprocedures, waaronder begrepen het vertegenwoordigen van de bewindspersonen en het ministerie in deze procedures, met uitzondering van procedures die verband houden met de bevoegdheden van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

   • v. het signaleren van en rapporteren over bestuurlijk-juridische ontwikkelingen die voor het hele ministerie van belang zijn; en

   • vi. het initiëren van innovatie op bestuurlijk-juridisch terrein door onderzoek, verkenningen en beleidsontwikkeling;

  • b. de sector Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht: de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op het algemeen wetgevingsbeleid en het wegenverkeersrecht;

  • c. de sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken: de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op privaatrecht, algemeen bestuursrecht, Europees en internationaal recht en bestuurlijke aangelegenheden;

  • d. de sector Infrastructuur en Omgeving: de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op:

   • i. aanleg en beheer van infrastructuur en daarmee samenhangende beleidsvraagstukken van mobiliteit;

   • ii. algemene aangelegenheden betreffende milieu, natuur en ruimtelijke ordering; en

   • iii. veilig vervoer van gevaarlijke stoffen;

  • e. de sector Spoor en Weg: de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op beroepspersonenvervoer en het goederenvervoer over spoor en weg;

  • f. de sector Luchtvaart: de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op luchtvaart, luchtruim en luchthavens;

  • g. de sector Scheepvaart: de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op havens, zeescheepvaart en binnenvaart; en

  • h. de sector Water: de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en waterbestuur.

 • 9 Onder de hoofddirecteur Juridische Zaken ressorteren in ieder geval nog de volgende functionarissen:

  • a. de directiesecretaris;

  • b. de medewerker DIM; en

  • c. de managementassistenten.

Artikel 9. : Directie Bestuurondersteuning

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De directie Bestuursondersteuning staat onder leiding van de directeur Bestuursondersteuning en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van het afdelingshoofd Advies, tevens plaatsvervangend directeur Bestuursondersteuning.

 • 2 De directie Bestuursondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de afdeling Advies;

  • b. de afdeling Stukkenstroom en Parlementaire Zaken;

  • c. het secretariaat van de bewindspersonen en van de algemene leiding; en

  • d. de flexpool.

 • 3 De onderdelen, genoemd in het tweede lid onder a en b, staan onder leiding van een afdelingshoofd. De onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder c en d, ressorteren rechtstreeks onder directeur Bestuursondersteuning.

 • 4 In aanvulling op het eerste lid kan de directeur Bestuursondersteuning bepalen dat de plaatsvervangend directeur Bestuursondersteuning ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 5 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Bestuursondersteuning. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 6 De directie Bestuursondersteuning en haar onderdelen hebben, teneinde de bewindspersonen en de algemene leiding te ondersteunen en te faciliteren, de volgende taken:

  • a. de afdeling Advies: de in de eerste volzin genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op:

   • i. het inhoudelijk en politiek adviseren ten aanzien van beleid;

   • ii. het voorbereiden en adviseren ten aanzien van de vergaderingen van de ministerraad en bijbehorende onderraden; en

   • iii. het voeren van het secretariaat van vergaderingen van de bewindspersonen;

  • b. de afdeling Stukkenstroom en Parlementaire Zaken: de in de eerste volzin genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op het doorgeleiden van documenten en dossiers alsmede het voorbereiden en adviseren ten aanzien van parlementaire zaken;

  • c. het secretariaat van de bewindspersonen en de algemene leiding: de in de eerste volzin genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op secretariële en overige ondersteuning, anders dan bedoeld onder a en b; en

  • d. de flexpool: het ten behoeve van onderdelen van het ministerie voorzien in extra personele ondersteuning ten behoeve van onderwerpen conform interne instructies daartoe aangewezen.

Artikel 10. : Directie Communicatie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De directie Communicatie staat onder leiding van de directeur Communicatie en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van het afdelingshoofd Corporate communicatie en Kennis, tevens plaatsvervangend directeur Communicatie.

 • 2 De directie Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de afdeling Beleidscommunicatie;

  • b. de afdeling Corporate communicatie en Kennis; en

  • c. de afdeling Staf.

 • 3 De onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a en b, staan onder leiding van een afdelingshoofd. Het onderdeel, genoemd in het tweede lid, onder c, ressorteert rechtstreeks onder de directeur Communicatie.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 5 In aanvulling op het eerste lid kan de directeur Communicatie bepalen dat de plaatsvervangend directeur Communicatie ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 6 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Communicatie. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 7 De directie Communicatie en haar onderdelen hebben de volgende taken:

  • a. de afdeling Beleidscommunicatie:

   • i. het opzetten en implementeren van een langjarige communicatiestrategie die dient als strategisch kader voor de beleidscommunicatie van het ministerie;

   • ii. het vanuit een strategisch kader sturen op integratie van beleidscommunicatie en uitvoeringscommunicatie, inclusief het adviseren over de communicatie rondom beleidsprioriteiten en via ketenpartners regie voeren op de communicatieve uitvoering;

   • iii. het ontwikkelen en actualiseren van een mediastrategie als onderdeel van het communicatie-instrumentarium;

   • iv. het inzetten van nieuwe media om communicatieve doelen te bereiken, afgeleid van de korte en lange termijnstrategie;

   • v. het strategisch adviseren over en het opzetten van campagnes als beleidsinstrument;

   • vi. het adviseren over ministerieoverschrijdende ontwikkeling en op het gebied van communicatie;

   • vii. het adviseren over publiciteit en beeldvorming, het doen van woordvoering en het begeleiden van een bewindspersoon;

   • viii. het adviseren over en het opzetten en organiseren van werkbezoeken en optredens van een bewindspersoon;

   • ix. het schrijven van speeches ten behoeve van positionering van een bewindspersoon en positionering van beleidsprioriteiten;

   • x. het adviseren over en het redigeren van bestuurlijke en beleidsdocumenten, alsmede het realiseren van kernboodschappen, frames en andere instrumenten; en

   • xi. het ontwikkelen en actualiseren van crisiscommunicatie;

  • b. de afdeling Corporate communicatie en Kennis:

   • i. het ondersteunen van organisatiedoelen door regie op en uitvoering van de interne communicatie;

   • ii. het ontwikkelen van een strategie voor arbeidsmarktcommunicatie;

   • iii. het ontwikkelen van een strategie voor interactiviteit in de communicatie tussen overheid en burgers;

   • iv. het bewaken van eenduidigheid en herkenbaarheid door consequente toepassing van beeldcommunicatie;

   • v. het structureel monitoren en ontwikkelen van kennis van de omgeving van het ministerie;

   • vi. het strategisch adviseren aan de bewindspersonen en de algemene leiding over de consequenties van omgevingsontwikkelingen voor communicatiestrategie en beleidsontwikkeling; en

   • vii. het adviseren over de inzet van interne en externe communicatie bij ontwikkelingen in de organisatie van het ministerie; en

  • c. De afdeling Staf:

   • i. het ondersteunen van het managementteam van de directie Communicatie met agendabeheer, logistieke faciliteiten en administratieve ondersteuning;

   • ii. het opstellen en genereren van managementinformatie omtrent de directie Communicatie;

   • iii. het monitoren van en adviseren over de voortgang van directieplannen en afdelingsplannen van de directie Communicatie; en

   • iv. het ondersteuren bij de algemene planning en control van de directie Communicatie.

Artikel 11. : Hoofddirectie Financiën, Management en Control

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De hoofddirectie Financiën, Management en Control staat onder leiding van de hoofddirecteur Financiën, Management en Control.

 • 2 De hoofddirectie Financiën, Management en Control bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de directie Begroting en Beleidscontrol;

  • b. de directie Bedrijfsvoering, Organisatie en Informatie;

  • c. de directie Human Resource Management;

  • d. de directie Concern Bedrijfsprocessen en Bedrijfsinformatie; en

  • e. de afdeling Ondersteuning.

 • 3 De onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, staan onder leiding van een directeur en een daaronder ressorterend afdelingshoofd. Het onderdeel, genoemd in het tweede lid, onder e, staat onder leiding van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de hoofddirecteur Financiën, Management en Control is de directeur van het onderdeel, genoemd in het tweede lid, onder a, bevoegd om als zijn plaatsvervanger op te treden. Indien deze ook afwezig of verhinderd is, dan zijn de directeuren van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder b tot en met d, bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur of het afdelingshoofd Ondersteuning zijn de overige directeuren bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur binnen een directie is het afdelingshoofd binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 7 In aanvulling op het vierde lid kan de hoofddirecteur Financiën, Management en Control bepalen dat een van zijn plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 8 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de hoofddirecteur Financiën, Management en Control.

 • 9 De hoofddirectie Financiën, Management en Control en haar onderdelen hebben de volgende taken:

  • a. de hoofddirectie Financiën, Management en Control:

   • i. de zorg voor de inrichting en de kwaliteit van de bedrijfsvoering in brede zin;

   • ii. de ingevolge artikel 27 van de Comptabiliteitwet en het Besluit Taak FEZ aan de directeur FEZ opgedragen zorg voor de begrotingszaken en de daarmee samenhangende administraties;

   • iii. de toetsende en coördinerende rol vanuit de controllerfunctie en het zonodig verstrekken van functionele aanwijzingen;

   • iv. het bevorderen van het onderzoek naar de doelmatigheid van het beleid dat ten grondslag ligt aan de begroting, zowel tijdens de voorbereiding als periodiek tijdens van dit beleid; en

   • v. de aan de rol van Chief Information Officer opgedragen zorg voor de departementale strategie voor informatievoorziening en ICT en het bewaken van de daarvoor geldende rijksbrede kaders;

  • b. de directie Begroting en Beleidscontrol:

   • i. het regisseren van het proces en de inhoud van de managementcyclus en begrotingscyclus;

   • ii. het gestructureerd toetsen van en adviseren over beleidsvoorstellen van de diensten in het kader van beleidscontrol; en

   • iii. het beoordelen van en adviseren aan de bewindspersonen, de algemene leiding en diensthoofden over de organisatie van het ministerie als deel van het openbaar bestuur, de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de mate waarin het ministerie de financiële en bedrijfseconomische processen beheerst, ook wel aan te duiden met de term in control;

  • c. de directie Bedrijfsvoering, Organisatie en Informatie:

   • i. het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van kaders op het terrein van bedrijfsvoering;

   • ii. het vormgeven van het informatiebeleid, waaronder ook strategisch informatiebeleid en informatie-architectuur;

   • iii. het adviseren over en toetsen van organisatie-inrichting en -sturing;

   • iv. het vormgeven van het beleid op het terrein van inkoop en aanbestedingen; en

   • v. het vormgeven van het beleid voor integriteit en beveiliging;

  • d. de directie Human Resource Management: het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van kaders op het terrein van human resource management;

  • e. de directie Concern Bedrijfsprocessen en Bedrijfsinformatie: het ontwikkelen, realiseren en beheren dan wel doen beheren van concernbrede bedrijfsvoeringssystemen of informatiesystemen en processen en het ter beschikking stellen daarvan alsmede het adviseren vanuit haar expertise over doelmatigheid en effectiviteit op tactische en operationele ICT-vraagstukken; en

  • f. de afdeling Ondersteuning: het bieden van ondersteuning aan de verschillende directies, bedoeld in het tweede lid.

 • 10 Onder de hoofddirecteur Financiën, Management en Control ressorteert in ieder geval nog een functionaris met de functie top-adviseur, aan te duiden als directeur Integriteit en Beveiliging.

Artikel 12. : Departementale Auditdienst

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De departementale Auditdienst staat onder leiding van de directeur departementale Auditdienst en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van de plaatsvervangend directeur departementale Auditdienst.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid kan de directeur departementale Auditdienst bepalen dat de plaatsvervangend directeur departementale Auditdienst ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 3 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur departementale Auditdienst.

 • 4 Op grond van artikel 21 en artikel 66 van de Comptabiliteitswet en het Besluit Taak DAD heeft de departementale Auditdienst de volgende taken ten aanzien van de diensten en de secretariaten van adviesorganen en overlegorganen, genoemd in artikel 2:

  • a. het doen van onderzoeken naar de bedrijfsvoering betreffende de kwaliteit van de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen;

  • b. het verschaffen van een bepaalde mate van zekerheid, aan te duiden als assurance, over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de beleidsvoering, alsmede het verstrekken van adviezen aan het management over verbeteringen voor bedrijfsvoering en beleidsvoering;

  • c. het onderzoeken van de financiële verantwoordingen op de juiste inrichting, op getrouwe weergave en rechtmatigheid, alsmede op het gevoerde financieel en materieel beheer; en

  • d. het verrichten van bijzondere onderzoeken en het uitvoeren van adviesopdrachten die voortvloeien uit de controle functie.

 • 5 Onder de directeur departementale Auditdienst ressorteren in ieder geval nog functionarissen met de functie topadviseur en senior adviseur/specialist die registeraccountant zijn in de zin van de Wet op de Registeraccounts.

Artikel 13. : Shared Services Organisatie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Shared Services Organisatie staat onder leiding van de algemeen directeur Shared Services Organisatie.

 • 2 De Shared Services Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de directie Facilitair, DIM en Demand, met de afdeling Facilitair, de afdeling Documentair InformatieManagement en de afdeling Demand;

  • b. de directie Financiën en Inkoop, met de afdeling Financiën, de afdeling Advies en Begroting en de afdeling Inkoop, Interne Controle en Informatievoorziening;

  • c. de directie Human Resource Management, met de afdeling Ontwikkeling en Mobiliteit, de afdeling Werk en Gezondheid, de afdeling Human Resource Management Advies en de afdeling Personeels- en Salarisadministratie;

  • d. de directie Informatie- en Communicatietechnologie, met de afdeling Support Center, de afdeling Gebruikersondersteuning, de afdeling Systeembeheer, de afdeling Netwerkbeheer, de afdeling E-Services en de afdeling Advies en Projecten; en

  • e. de afdeling Communicatie en Strategie.

 • 3 De onderdelen genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, staan onder leiding van een directeur. Het onderdeel, genoemd onder e, en de afdelingen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, staan onder leiding van een afdelingshoofd. Onder de afdelingshoofden ressorteren in ieder geval functionarissen met de functie teamleider.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur Shared Services Organisatie zijn de directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur of het afdelingshoofd Communicatie en Strategie zijn de overige directeuren bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie zijn de overige afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als elkaars plaatvervanger op te treden.

 • 7 In aanvulling op het vierde lid kan de algemeen directeur Shared Services Organisatie bepalen dat een van zijn plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 8 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de algemeen directeur Shared Services Organisatie.

 • 9 De Shared Services Organisatie en haar onderdelen hebben, met inbegrip van de daarmee samenhangende activiteiten en de daartoe noodzakelijke uitvoeringshandelingen, waaronder het uitbesteden van werkzaamheden en het voeren van regie op de uitvoering van die werkzaamheden door derden, de volgende taken:

  • a. de directie Facilitair, DIM en Demand: het verzorgen van facilitaire dienstverlening en advies en het verzorgen van dienstverlening op het gebied van documentair informatiemanagement;

  • b. de directie Financiën en Inkoop:

   • i. het zorgdragen voor de financiële administratie en het betaalproces;

   • ii. het zorgdragen voor de financiële administratie en de financiële bedrijfsvoering;

   • iii. het verlenen van financieel advies aan diensthoofden en secretarissen van adviesorganen en overlegorganen;

   • iv. het verzorgen en ondersteunen van de begrotingscyclus en managementcyclus;

   • v. het verrichten van Europese aanbestedingen inzake goederen en diensten met een dienstoverschrijdend karakter, met uitzondering van goederen en diensten op het terrein van grondbouw, wegbouw en waterbouw;

   • vi. het in opdracht van diensthoofden of secretarissen van adviesorganen en overlegorganen verrichten dan wel adviseren bij andere Europese aanbestedingen of andere inkooptrajecten van diensten en secretariaten van adviesorganen en overlegorganen, met uitzondering van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat;

   • vii. het in opdracht van diensthoofden en secretarissen van adviesorganen en overlegorganen verrichten van uitvoeringshandelingen in het kader van subsidieverlening, dan wel het adviseren op het terrein van subsidieverlening;

   • viii. het toetsen van en adviseren over de kwaliteit van de bedrijfsvoering; en

   • ix. het verzorgen van buitenlandse dienstreizen;

  • c. de directie Human Resource Management:

   • i. het verzorgen van de personeelsadministratie en de salarisadministratie;

   • ii. het verzorgen van algemeen HRM-advies en meer specialistisch advies op de gebieden werk en gezondheid en ontwikkeling en mobiliteit;

   • iii. het op verzoek van een diensthoofd of secretaris van een adviesorgaan of overlegorgaan behandelen dan wel doen behandelen, al dan niet door inschakeling van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van bezwaarprocedures en beroepsprocedures inzake besluiten of handelingen betreffende de ambtelijke rechtspositie; en

   • iv. het ten behoeve van diensten en secretariaten gebruikmaken van de dienstverlening van de interdepartementale expertisecentra en de organisatie P-Direkt van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. de directie Informatie- en Communicatietechnologie: het verzorgen van netwerkbeheer, systeembeheer en gebruikersondersteuning alsmede het verzorgen van overige dienstverlening en advies op het gebied van informatietechnologie en communicatietechnologie; en

  • e. De afdeling Communicatie en Strategie: het ondersteunen en adviseren van de algemeen Directeur Shared Services Organisatie en directeuren van de directies binnen de Shared Services Organisatie op het gebied van communicatie en strategie.

Artikel 14. : Directie Strategie, Kennis en Innovatie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De directie Strategie, Kennis en Innovatie staat onder leiding van de directeur Strategie, Kennis en Innovatie.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Strategie, Kennis en Innovatie zijn de senior adviseur Kennis, de senior adviseur Strategie en de senior adviseur Innovatie, genoemd in het zesde lid, bevoegd om als zijn plaatsvervanger op te treden.

 • 3 In aanvulling op het tweede lid kan de directeur Strategie, Kennis en Innovatie bepalen dat een van zijn plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 4 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Strategie, Kennis en Innovatie. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 5 De directie Strategie, Kennis en Innovatie heeft de volgende taken:

  • a. het in verbondenheid richting geven aan het strategiebeleid, kennisbeleid en innovatiebeleid van het ministerie;

  • b. het namens het ministerie bijdragen aan het rijksbrede strategiebeleid, kennisbeleid en innovatiebeleid ten aanzien van de fysieke omgeving; en

  • c. het bevorderen van maatschappelijk relevant, kennisgedreven en innovatiegericht werken in de kenniswereld en het bedrijfsleven op het gebied van mobiliteit en water.

 • 6 Onder de directeur Strategie, Kennis en Innovatie ressorteren in ieder geval de volgende functionarissen:

  • a. een senior adviseur/specialist, aan te duiden als senior adviseur Kennis;

  • b. een senior adviseur/specialist, aan te duiden als senior adviseur Strategie;

  • c. een senior adviseur/specialist, aan te duiden als senior adviseur Innovatie; en

  • d. een programmasecretaris.

Artikel 15. : Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid staat onder leiding van de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van de plaatsvervangend directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

 • 2 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. het programma Gedrag;

  • b. het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit;

  • c. het programma Leefomgeving en Ruimte;

  • d. het programma Economie en Welvaart;

  • e. het programma Marktordening en de rol van de overheid; en

  • f. het programma Overheidsorganisatie.

 • 3 De onderdelen genoemd in het tweede lid, onder a tot en met f, staan onder leiding van een programmamanager of de plaatsvervangend directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, waarbij een zelfde dienstonderdeelhoofd leiding kan geven aan meerdere onderdelen. De directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid stelt in een portefeuilleverdeling vast aan welke onderdelen een dienstonderdeelhoofd leiding geeft.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de plaatsvervangend directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zijn de programmamanagers bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een programmamanager, is een andere programmamanager bevoegd om als diens plaatsvervanger op te treden.

 • 6 In aanvulling op het eerste en vierde lid kan de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bepalen dat de plaatsvervangend directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid of een van diens plaatsvervangers ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 8 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft tot taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en evaluatie van het beleid van het ministerie op het gebied van mobiliteit, en heeft de volgende hoofdtaken:

  • a. het uitvoeren van onderzoek en analyses; en

  • b. het bijeenbrengen en bewerken van elders binnen het ministerie geproduceerde kennis of informatie op het gebied van mobiliteit.

 • 9 Aan de in het vorige lid bedoelde hoofdtaken zijn de volgende afgeleide taken verbonden:

  • a. het adviseren omtrent de aard en omvang van wetenschappelijke ondersteuning bij de beantwoording van beleidsvragen;

  • b. het uitbesteden van onderzoek en analyses aan derden;

  • c. het aangeven van de mogelijke consequenties van beleidskeuzes; en

  • d. het bijeenbrengen en actief verspreiden van nationale en internationale kennis.

 • 10 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid oefent zijn taken en werkzaamheden uit overeenkomstig een door de minister vastgesteld protocol.

Artikel 16. : Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 Het KNMI bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de sector Weer, met de afdeling Product- en Procesinnovatie, de afdeling Productie, de afdeling Onderzoek en de afdeling Relatiebeheer en Contracten;

  • b. de sector Klimaat en Seismologie, met de afdeling Aardobservatie Klimaat, de afdeling Mondiaal Klimaat, de afdeling Regionaal Klimaat, de afdeling Chemie en Klimaat, de afdeling Klimaatdata en -advies en de afdeling Seismologie;

  • c. de sector Informatie- en Waarneeminfrastructuur, met de afdeling R&D Informatie- en Waarneeminfrastructuur, de afdeling Informatiediensten, de afdeling ICT Infrastructuur en de afdeling Waarneeminfrastructuur; en

  • d. de sector Staf, met de afdeling Organisatiestrategie en Ondersteuning, waarvan deel uitmaakt de onderafdeling Ondersteuning, en de afdeling Bedrijfsvoering.

 • 3 De onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met c, staan onder leiding van een directeur. Het onderdeel, genoemd in het tweede lid, onder d, staat onder leiding van de hoofddirecteur. De afdelingen binnen een onderdeel, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, en de onderafdeling genoemd in het tweede lid, onder d, staan onder leiding van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeuren bevoegd om als elkaars plaatvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een sector zijn de overige afdelingshoofden binnen de sector, met uitzondering van het hoofd van de onderafdeling Ondersteuning, bevoegd om als elkaars plaatsvervanger op te treden.

 • 6 In aanvulling op het eerste lid kan de hoofddirecteur bepalen dat de plaatsvervangend hoofddirecteur ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de hoofddirecteur. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 9 Onder het afdelingshoofd Bedrijfsvoering ressorteert in ieder geval nog een functionaris met de functie senior adviseur/specialist, aan te duiden als Inkoopadviseur.

§ 2.4. Organisatie Centrum Publieksparticipatie en secretariaten adviesorganen en overlegorganen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 17. : Centrum Publieksparticipatie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het Centrum Publieksparticipatie staat onder leiding van de directeur Centrum Publieksparticipatie en bij diens afwezigheid of verhindering onder leiding van het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend directeur Centrum Publieksparticipatie.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid kan de directeur Centrum Publieksparticipatie bepalen dat de plaatsvervangend directeur Centrum Publieksparticipatie ook in andere situaties in zijn plaats kan optreden.

 • 3 Het Centrum Publieksparticipatie heeft de volgende taken:

  • a. het verlenen van advies en ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van publieksparticipatie als onderdeel van het besluitvormingsproces van plannen en projecten, waaronder begrepen de coördinatie en uitvoering van wettelijke voorbereidingsprocedures; en

  • b. het bundelen van kennis en ervaring op het gebied van publieksparticipatie en het op basis daarvan ontwikkelen van handvatten op het gebied van publieksparticipatie en het uitdragen en bewaken ervan.

Artikel 18. : Secretariaat Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het secretariaat Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur staat onder leiding van de algemeen secretaris Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur.

 • 2 Het secretariaat Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur heeft tot taak het met instemming ondersteunen van de Raad voor verkeer en waterstaat, bedoeld in de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat, op de terreinen personeel, informatietechnologie, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting.

 • 3 Het secretariaat Raden voor Leefomgeving en infrastructuur heeft voorts, onverlet de bevoegdheden van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, tot taak het met instemming ondersteunen van de VROM-raad, bedoeld in de Wet op de VROM-raad, en de Raad voor het Landelijk Gebied, bedoeld in de Wet op de raad voor het landelijk gebied, op de terreinen personeel, informatietechnologie, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting.

 • 4 Het secretariaat Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur heeft eveneens tot taak het met instemming ondersteunen als bedoeld in het vorige lid van de secretaris Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving.

Artikel 19. : Secretariaat Overlegorganen Verkeer en Waterstaat

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen secretaris Overlegorganen Verkeer en Waterstaat is de functionaris met de functie senior adviseur/specialist, aan te duiden als plaatsvervangend algemeen secretaris, bevoegd om als zijn plaatsvervanger op te treden.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van de plaatsvervangend algemeen secretaris is de functionaris met de functie adviseur/specialistisch medewerker, aan te duiden als coördinator Bedrijfsvoering, bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 4 In aanvulling op het tweede en derde lid kan de algemeen secretaris Overlegorganen Verkeer en Waterstaat bepalen dat de plaatsvervangend algemeen secretaris en de coördinator Bedrijfsvoering ook in andere situaties in zijn plaats kunnen optreden.

 • 5 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de algemeen secretaris Overlegorganen Verkeer en Waterstaat. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 6 Het secretariaat Overlegorganen Verkeer en Waterstaat heeft tot taak het met instemming ondersteunen van de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat op de terreinen personeel, informatietechnologie, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting.

Artikel 20. : Secretariaat Nationale Havenraad

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen secretaris Nationale Havenraad zijn de functionarissen met de functie senior adviseur/specialist, aan te duiden als secretaris, bevoegd om als zijn plaatsvervanger op te treden.

 • 3 In aanvulling op het tweede lid kan de algemeen secretaris Nationale Havenraad bepalen dat de secretarissen ook in andere situaties in zijn plaats kunnen optreden.

 • 4 Plaatvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de algemeen secretaris Nationale Havenraad. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 5 Het secretariaat Nationale Havenraad heeft tot taak het met instemming ondersteunen van de Nationale Havenraad ten behoeve van de taken genoemd in artikel 3 van het Besluit Nationale Havenraad. Dit betreft onder meer de volgende activiteiten:

  • a. het zorg dragen voor de inhoudelijke en procedurele voorbereiding van de standpunten van de Nationale Havenraad;

  • b. het ondersteunen van de beleidscoördinatie door de Nationale Havenraad;

  • c. het voeren van het secretariaat van de Nationale Havenraad;

  • d. het uitvoering geven aan het door de Nationale Havenraad voorgestelde beleid;

  • e. het organiseren van symposia en consultatiebijeenkomsten;

  • f. het uitvoeren van studies en het begeleiden van studies ter ondersteuning van de Nationale Havenraad;

  • g. het vertegenwoordigen van de Nationale Havenraad in externe overleggen;

  • h. het verzamelen en bewerken van statistieken ten behoeve van de havensector; en

  • i. het ondersteunen van de Nationale Havenraad op het gebied van personeel, informatietechnologie, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting.

Artikel 21. : Secretariaat Adviescommissie Water

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de secretaris Adviescommissie Water. Behoudens andersluidende instructies vindt plaatsvervanging plaats bij afwezigheid of verhindering van meer dan twee opeenvolgende dagen van de te vervangen functionaris.

 • 3 Het secretariaat Adviescommissie Water heeft tot taak het met instemming ondersteunen van de Adviescommissie Water. Dit betreft onder meer de volgende activiteiten:

  • a. het zorgdragen voor inhoudelijke en procedurele ondersteuning;

  • b. het organiseren van bijeenkomsten ter voorbereiding van adviezen;

  • c. het uitvoeren en begeleiden van studies;

  • d. het vertegenwoordigen van de Adviescommissie Water buiten rechte; en

  • e. het ondersteunen van de Adviescommissie Water op de terreinen personeel, informatietechnologie, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting.

Hoofdstuk 3. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-01-2012]

§ 3.1. Mandaat secretaris-generaal

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 22. : Mandaat aan en ondermandaat door secretaris-generaal

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Aan de secretaris-generaal wordt mandaat verleend voor alle bevoegdheden van de minister ten aanzien van het beleid en de bedrijfsvoering van het ministerie, die behoren bij de uitoefening van zijn taken genoemd in paragraaf 2.2, dan wel in overige wetgeving en regelgeving, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 • 2 Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheid.

 • 3 Tot de bevoegdheden, waarvoor overeenkomstig het eerste lid aan de secretaris-generaal mandaat wordt verleend, behoren in ieder geval de bevoegdheden betreffende:

  • a. de hoofdlijnen van het nationale en internationale beleid op het terrein van het ministerie;

  • b. de hoofdlijnen van het financiële beleid van het ministerie;

  • c. de hoofdlijnen van het personeelsbeleid van het ministerie, waaronder begrepen:

   • i. de kaders voor het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid;

   • ii. de kaders voor het te voeren sociaal beleid;

   • iii. het overleg met de Bijzondere Commissie;

   • iv. het overleg met de Departementale Ondernemingsraad;

   • v. het overleg met de Ondernemingsraad, samengesteld uit gekozen medewerkers van het zogenaamd D1-niveau; en

   • vi. het Georganiseerd Overleg met de centrales van overheidspersoneel, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  • d. de hoofdlijnen van het organisatiebeleid en formatiebeleid, alsmede de verdeling van de personele middelen, waaronder begrepen:

   • i. de organisatorische hoofdstructuur en de topstructuur van het ministerie;

   • ii. alle functies bij het ministerie in schaal 16 of hoger, waarvoor instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is vereist; en

   • iii. het te hanteren systeem van functiewaardering;

  • e. de hoofdlijnen van het management ontwikkelingsbeleid, waaronder begrepen de managementopleidingen;

  • f. de kaders voor de personele informatievoorziening;

  • g. de hoofdlijnen van het beleid van het ministerie op het gebied van de organisatie en informatie, waaronder begrepen de beveiliging van de informatievoorziening;

  • h. de hoofdlijnen van het beleid van het ministerie op het gebied van wetgeving, bestuurlijke en juridische zaken;

  • i. de hoofdlijnen van het algemeen communicatiebeleid van het ministerie, waaronder begrepen de presentatie van belangrijke beleidsvoornemens en de daarmee verband houdende communicatiestrategieën;

  • j. de hoofdlijnen betreffende de verkeersraden;

  • k. de hoofdlijnen van het beleid inzake de huisvesting van het ministerie, de documentaire informatievoorziening, het vervoer, het verwerven van facilitaire goederen en diensten en de beveiliging, inclusief brandpreventie, van personen en gebouwen, waaronder begrepen de hoofdlijnen van het beleid inzake het verwerven, afstoten, de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen van het ministerie, alsmede inzake de benodigde communicatiemiddelen voor deze gebouwen;

  • l. de hoofdlijnen van het beleid van het ministerie inzake buitengewone omstandigheden, waaronder de bepaling van de onderwerpen die ten laste worden gebracht van de begrotingsgelden bestemd voor buitengewone omstandigheden;

  • m. de hoofdlijnen betreffende het kennis- en innovatiebeleid; en

  • n. het nemen van een besluit dat wordt neergelegd in een document gericht tot de Nationale Ombudsman.

 • 4 De secretaris-generaal kan de aan hem verleende bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in het derde lid, in ondermandaat verlenen aan functionarissen, niet zijnde diensthoofden en rechtstreeks onder diensthoofden ressorterende functionarissen.

 • 5 Aan de directeur Bestuursondersteuning wordt ondertekeningsmandaat verleend ten aanzien van de aan de secretaris-generaal verleende bevoegdheden.

§ 3.2. Mandaat diensthoofden

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 23. : Mandaat aan en ondermandaat door diensthoofden

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Aan de diensthoofden wordt mandaat verleend ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van hun dienst genoemd in paragraaf 2.3, dan wel in overige wetgeving en regelgeving, waaronder mede begrepen het bepalen van beleid, het uitvoeren van het beleid en de bedrijfsvoering van de dienst, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 • 4 Uitoefening van mandaat geschiedt onverminderd de mandaatverlening aan de secretaris-generaal in artikel 22 en in het bijzonder het bepaalde in het derde lid van voornoemd artikel.

 • 5 Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheid.

 • 6 Een diensthoofd kan ondermandaat verlenen aan:

  • a. een onder hem ressorterend dienstonderdeelhoofd;

  • b. een andere onder hem ressorterende functionaris; en

  • c. een dienstonderdeelhoofd en functionarissen die niet onder zijn dienst ressorteren, mits de mate waarin en de wijze waarop het toegekende mandaat moet worden uitgeoefend schriftelijk zijn vastgelegd.

 • 7 Geen ondermandaat kan worden verleend ten aanzien van de bevoegdheden genoemd in het tweede lid, onder a, b, e en f. De vorige zin is niet van toepassing op de Inspectie Verkeer en Waterstaat en het directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

 • 8 Geen ondermandaat kan worden verleend ten aanzien van de bevoegdheden genoemd in het derde lid. In afwijking van de vorige zin kan het diensthoofd van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat de bevoegdheid, bedoeld in het derde lid, in ondermandaat verlenen.

 • 9 De directeur-generaal Rijkswaterstaat kan bij het verlenen van ondermandaat, bedoeld in het zesde lid, onder a, bepalen dat het dienstonderdeelhoofd vervolgens ondermandaat kan verlenen aan een onder hem ressorterende functionaris.

 • 10 De directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken kan ondermandaat verlenen aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat voor zover het de uitvoering van zijn taken met betrekking tot luchthavens betreft, mits de mate waarin en de wijze waarop het toegekende mandaat moet worden uitgeoefend schriftelijk zijn vastgelegd.

§ 3.3. Mandaat directeur Centrum Publieksparticipatie en secretarissen adviesorganen en overlegorganen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 24. : Mandaat directeur Centrum Publieksparticipatie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Aan de directeur Centrum Publieksparticipatie en het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend directeur Centrum Publieksparticipatie, wordt mandaat verleend ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van het Centrum Publieksparticipatie genoemd in artikel 17, dan wel in overige wetgeving en regelgeving, waaronder mede begrepen de bedrijfsvoering van het Centrum Publieksparticipatie, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 • 2 Uitoefening van mandaat geschiedt onverminderd de mandaatverlening aan de secretaris-generaal in artikel 22, en in het bijzonder het bepaalde in het derde lid van voornoemd artikel.

 • 4 Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat niet de bevoegdheid tot beslissen op bezwaar en niet de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheid.

 • 5 De bevoegdheden in mandaat verleend in het eerste lid strekken ten aanzien van de directeur Centrum Publieksparticipatie niet tot het aangaan van financiële verplichtingen met een waarde gelijk aan of groter dan de drempelbedragen, bedoeld in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en ten aanzien van het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend directeur Centrum Publieksparticipatie, niet tot het aangaan van financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000.

Artikel 25. : Mandaat secretaris adviesorgaan en overlegorgaan

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In afwijking van artikel 1, tweede lid, is dit artikel niet van toepassing op de directeur Centrum Publieksparticipatie. Dit artikel is eveneens niet van toepassing op de secretaris Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving. Het derde lid van dit artikel is niet van toepassing op de secretaris Adviescommissie Water.

 • 2 Aan de secretarissen van adviesorganen en overlegorganen wordt mandaat verleend voor alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van hun secretariaat genoemd in paragraaf 2.4 dan wel in overige wetgeving en regelgeving, waaronder mede begrepen de bedrijfsuitvoering van het secretariaat, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 • 4 Uitoefening van mandaat geschiedt onverminderd de mandaatverlening aan de secretaris-generaal in artikel 22 en in het bijzonder het bepaalde in het derde lid van voornoemd artikel.

 • 5 De bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, omvat niet de bevoegdheid tot beslissen op bezwaar en niet de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheid.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 26. : Voorbehoud bewindspersoon

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Aan de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, is voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van een besluit en het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling, neergelegd in een document, gericht tot:

  • a. de Koningin;

  • b. de Raad van Ministers (van het Koninkrijk) of een daaruit gevormde onderraad of een commissie;

  • c. een minister of een staatssecretaris;

  • d. een autoriteit in binnen- of buitenland, gelijk of hoger in rang dan een minister of een staatssecretaris;

  • e. de voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die Kamers gevormde commissie;

  • f. de Raad van State (van het Koninkrijk); of

  • g. de Algemene Rekenkamer.

 • 2 Aan de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, is eveneens voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van een besluit inzake een bezwaar tegen een besluit dat door de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, dan wel door de secretaris-generaal is genomen.

 • 3 Aan de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, is evenzo voorbehouden de bevoegdheid tot het verrichten van een andere handeling dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling ten opzichte van een van de in het eerste lid genoemden.

 • 4 Het derde lid geldt niet ten aanzien van handelingen ten opzichte van een van de in het eerste lid, onder f en g genoemden, voor zover het stukken betreft die louter van informatieve aard zijn.

 • 5 Aan de minister is eveneens voorbehouden de bevoegdheid tot het geven van instructies per geval of in het algemeen aan de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

 • 6 Het vijfde lid geldt niet voor zover de daar bedoelde bevoegdheid aan de inspecteur-generaal wordt verleend.

Artikel 27. : Beperkingen mandaatverlening aan diensthoofden

[Vervallen per 01-01-2012]

In afwijking van artikelen 23, eerste lid, 24, eerste lid, en 25, tweede lid, wordt mandaat betreffende de volgende bevoegdheden bij uitsluiting verleend aan de volgende functionarissen:

 • a. de algemeen directeur Shared Services Organisatie: de bevoegdheden betreffende:

  • i. het voeren van een salarisadministratie voor alle diensten en secretariaten van adviesorganen en overlegorganen van het ministerie;

  • ii. het vaststellen van ordeningsplannen, archiefcodes, alsmede vernietigingslijsten voor alle diensten en secretariaten van adviesorganen en overlegorganen van het ministerie met uitzondering van de onderdelen, genoemd in artikel 2, tweede lid, onder n en o;

  • iii. de zorg voor gebouwgebonden veiligheid, waaronder brandpreventie en bedrijfshulpverlening bij alle gebouwen en vitale objecten van het ministerie, met uitzondering van die gebouwen waarvan het gebouwbeheer onder verantwoordelijkheid van de diensten, genoemd in artikel 2, tweede lid, onder m tot en met o, wordt uitgeoefend, een en ander voor zover die aangelegenheden naar aard of inhoud niet een zondanig gewicht hebben dat zij behoren tot de taken van de secretaris-generaal; en

  • iv. het verrichten van Europese aanbestedingen inzake goederen en diensten met een dienstoverschrijdend karakter, met uitzondering van goederen en diensten op het terrein van grondbouw, wegbouw en waterbouw;

 • b. de directeur Communicatie: de bevoegdheden betreffende het protocol inzake contacten van de bewindspersonen en de algemene leiding met belangrijke binnenlandse en buitenlandse gasten en relaties;

 • c. de diensthoofden van de diensten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a tot en met c, m en n: het nemen van besluiten inhoudende een volledige honorering van verzoeken, als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid betreffende hun eigen diensten, met dien verstande dat besluiten inhoudende een volledige of gedeeltelijke afwijzing van verzoeken, als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, overeenkomstig artikel 3, tweede lid, onder h, zijn voorbehouden aan de secretaris-generaal;

 • d. de hoofddirecteur Juridische Zaken: de bevoegdheden betreffende het in bezwaarprocedures en beroepsprocedures vertegenwoordigen van de bewindspersonen en het ministerie, met uitzondering van procedures die verband houden met de bevoegdheden van de diensten, genoemd in artikel 2, tweede lid, onder m en n, en met uitzondering van de procedures die verband houden met de ambtelijke rechtspositie, genoemd in artikel 13, negende lid, onder c sub iii. De hoofddirecteur Juridische Zaken kan daartoe ook functionarissen machtigen die ressorteren onder een andere dienst;

 • e. de directeur-generaal Rijkswaterstaat: de inkoop van energie voor gebruik door het ministerie.

Artikel 28. : Mandaat en ondermandaat beslissen op bezwaar

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Tenzij elders in dit besluit anders is bepaald, omvat de verlening van mandaat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

 • 2 In afwijking van het vorige lid mag de beslissing op bezwaar niet in mandaat worden genomen door degene die:

  • a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen; of

  • b. in de hiërarchische verhoudingen ressorteert onder degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, heeft genomen.

Artikel 29. : Kaders mandaat

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De uitoefening van bevoegdheden in mandaat of ondermandaat verleend bij of krachtens dit besluit geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende wetgeving en regelgeving, waaronder onder meer de beleidsregels van het ministerie ten aanzien van de uitoefening van de bij of krachtens dit besluit verleende bevoegdheden en door de mandaatgever gegeven instructies.

 • 2 Een functionaris die krachtens overeenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij het ministerie, oefent de aan zijn functie in mandaat verleende bevoegdheden slechts uit wanneer dat voor een goede functievervulling strikt noodzakelijk is en wanneer in de overeenkomst met de functionaris waarborgen voor een goede uitoefening van bevoegdheden zijn opgenomen.

 • 3 Het besluiten tot en het verrichten van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen geschiedt in ieder geval met inachtneming van:

  • a. de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte;

  • b. de aan de gemandateerde toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan;

  • c. het bepaalde bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2001 en de aanwijzingen van de hoofddirecteur Financiën, Management en Control op grond van die wet en de daarop berustende regelgeving, waaronder artikel 2 van het Besluit taak FEZ;

  • d. het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996; en

  • e. de door het ministerie ter zake gestelde kaders, waaronder de kaders ten aanzien van inkoop en aanbesteding.

Artikel 30. : Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, heeft een informatieplicht en signaleringsplicht jegens diegene die het mandaat dan wel ondermandaat heeft verleend.

 • 2 Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend informeert de bewindspersoon bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 31. : Register

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De directeur Bestuursondersteuning houdt een register bij waarin de volgende besluiten zijn opgenomen:

  • a. dit besluit;

  • b. alle krachtens dit besluit genomen ondermandaatbesluiten;

  • c. alle door een bewindspersoon genomen mandaatbesluiten, alsmede krachtens voornoemde besluiten genomen mandaatbesluiten;

  • d. alle besluiten waarbij organisatieonderdelen van het ministerie worden ingesteld; en

  • e. alle instructies, wijzigingsbesluiten en andere besluiten die betrekking hebben op de onder a, b, c en d, genoemde besluiten.

 • 2 Een afschrift van het in het eerste lid genoemde register ligt ter inzage bij de Informatiebalie van de bibliotheek en documentatiecentrum, Plesmanweg 1–6, Den Haag.

Artikel 32. : Volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor toepassing van deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen; en

 • b. machtiging om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 33. : Wijze van ondertekening

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling, dient te geschieden op briefpapier van het ministerie met het hoofd:

  ‘MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT’.

 • 2 In geval van mandaat, dan wel ondermandaat, luidt de ondertekening als volgt:

  DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

 • 3 In geval van volmacht luidt de ondertekening als volgt:

  NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN

  DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gevolmachtigde functionaris.

 • 4 In geval van mandaat, ondermandaat of volmacht voor een aangelegenheid die behoort tot de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris, wordt de in het tweede onderscheidenlijk derde lid voorgeschreven vermelding van de minister vervangen door:

  DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 34. : Intrekking oude besluiten

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten het Organisatie- en mandaatbesluit tijdelijke werkorganisatie IVW 2009 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS 2008, alsmede de krachtens die regelingen vastgestelde besluiten, op artikel 23, zesde lid, en negende lid, van dit besluit.

Artikel 35. : Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 36. : Titel

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Organisatie- en mandaatbesluit Verkeer en Waterstaat 2010.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina